Niet akkoord met aanvullend krediet Rozenbroek

Aan de Rozenbroek in Milsbeek bevindt zich een riooloverstort welke van tijd tot tijd ongewenste situaties opleverde. Bij overtollige regenval stortte hieruit vervuild rioolwater over in de Tielebeek.

Verdubbeling

In het kader van de herinrichting van de Tielebeek was er budget van 806.450 euro geaccordeerd door de raad. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 4 april stond een raadsvoorstel voor een aanvullend krediet ter hoogte van 765.000 euro voor dit project op de agenda. De kosten van het project zijn dus bijna verdubbeld en de raad werd hier op 22 maart voor het eerst over geïnformeerd.

Voorbereidende raadsvergadering

Het was een lange vergadering op 4 april. Het blijkt een complex project geweest te zijn en de antwoorden van de wethouder gaven op dat moment nog onvoldoende helderheid. Hoe had deze situatie zo kunnen ontstaan en waarom was de raad niet eerder dan 22 maart geïnformeerd terwijl wel duidelijk was dat de wethouder al maanden van het probleem op de hoogte was. Zoals de wethouder zelf tijdens deze vergadering al aangaf: Dit moet goed uitgediscussieerd worden zodat er ook een goedkeuring van het krediet kan komen. Om dan ook meer inzicht te geven beloofde de wethouder een feitenrelaas. Met de extra informatie en een raadsvergadering in het vooruitzicht gaf dit de ruimte om onze taak als raadsleden goed uit te kunnen voeren.

Geen inhoudelijke
behandeling

Tijdens het presidium van 11 april bleek echter dat de wethouder niet aanwezig zou zijn tijdens deze raadsvergadering en dus ook geen verantwoording af zou kunnen leggen. Door het presidium – waarbij D66 niet aanwezig kon zijn – is toen besloten om, vanwege de noodzaak van een goedkeurende accountantsverklaring, alleen de kredietaanvraag te behandelen en de inhoudelijke behandeling op een later tijdstip plaats te laten vinden.
Dit betekent dat aan de raadsleden gevraagd werd om, zonder de mogelijkheid te hebben zich een oordeel over de ontstane situatie te vormen, een besluit te nemen over een aanvullend krediet om zo een onrechtmatigheid in de jaarrekening te voorkomen. Via de jaarrekening legt het college beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad en aan haar inwoners. Een onrechtmatigheid in de jaarrekening zou, door het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring, kunnen leiden tot een verscherpt toezicht van de provincie.

Niet akkoord

De fractie van D66 begrijpt de druk van een strak schema rondom de jaarrekening en de verantwoording hiervan. Er zijn echter altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. De weg die nu gekozen is, is volgens de fractie niet de juiste. Zij vinden dat zij daarmee de eed, die zij nog maar enkele weken geleden afgelegd hebben, ernstig tekortdoen en willen deze raadsperiode niet beginnen met het meewerken aan het losjes herstellen van een fout van deze omvang. Er zijn meerdere mogelijkheden waarop dit proces aangevlogen had kunnen worden zonder de controlerende taak en de positie van de raad in het gedrang te laten komen. Zij zijn dan ook niet akkoord gegaan met het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag.