Alternatieve ontsluiting haven Heijen

Een van de belangrijkste punten om tegen de uitbreiding van de Haven Heijen te stemmen, naast de leefbaarheid van Heijen en het proces hoe het gelopen is, is om het feit dat de focus alleen op de haven ligt. De bredere visie voor Heijen ontbrak en ontbreekt tot op heden.

Dit gevoel kwam al snel weer terug bij de alternatieve ontsluiting voor diezelfde haven. De alternatieve ontsluiting is noodzakelijk om de haven in gebruik te mogen nemen.. Echter bij het eerste probleem bleek dat er weer een geïsoleerde focus is.

Herhaling van zetten

We hebben tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 27 februari de insprekers gehoord, waar de emotie hoog zat. Onder andere door het gebrek aan communicatie en de onrust over de eisen van de initiatiefnemers. De fouten in het proces rondom de haven Heijen lijken simpelweg overnieuw gemaakt te worden.

De beloofde evaluatie van het proces en de communicatie rondom haven Heijen laat ook nog steeds op zich wachten, wat niet helpt om de gemaakte fouten te voorkomen. Dit terwijl het eigenlijk al in januari afgerond zou moeten zijn, zover wij weten is deze nog niet eens gestart..

Zorgen van de inwoners

Wij hebben als D66 gesproken met de omwonende en uiteraard zijn we in gesprek gegaan met de inwoners die meer in de kern van Heijen wonen. Bij beide komen groepen komen dezelfde zorgen naar boven. Er zijn maar weinig mensen die geloven dat er echt een alternatieve ontsluiting komt zoals de bedoeling is.

Uiteraard blijven wij druk hierop zetten om te zorgen dat het daadwerkelijk tot stand komt.

Samenwerking om iets te bereiken

Tijdens de raadsvergadering is er een amendement ingediend die een deel van de bezwaren wegneemt. Daarom zijn wij 1 van de indieners van dit amendement, maar wel op de voorwaarde dat er expliciet in stond dat een eventuele uitkoop niet tot extra bedrijvigheid mag leiden.
Daarnaast maakt het amendement duidelijk dat wij als raad echt een alternatieve ontsluiting willen en dat er goed overleg met alle betrokken nodig is, dus ook de inwoners en omwonende. Deze 2 punten zijn dan ook nog eens extra benadrukt door ons tijdens de raadsvergadering.
We hebben hierin bewust de samenwerking gezocht met de andere partijen. Uiteraard was het mogelijk om alleen hard te roepen en alles weg proberen te stemmen. Maar dit levert uiteindelijk niks op behalve wellicht een extra interview in de krant. Onze insteek in dit dossier is en blijft gericht op de leefbaarheid van Heijen.

Daarnaast hebben wij als D66 Gennep een eigen motie ingediend. De ingediende motie roept op tot een stop van de werkzaamheden totdat de alternatieve ontsluiting is gerealiseerd. De letterlijke tekst van de motie is niet overgenomen, maar wel is de motie aangenomen ‘in de geest’ zoals die bedoeld is.
De reden die hiervoor aangegeven werd is dat het merendeel van de activiteiten buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Gezien de voortgang van het traject en alle onzekerheid die er heerst is het belangrijk dat we eerst tot een goede oplossing komen. Wij hebben al vaker onze zorgen uitgesproken over wat gebeurd er als het niet lukt terwijl de uitbreiding wel gerealiseerd is (de salamitactiek). Wij blijven ons dan ook inzetten om te voorkomen dat dit gebeurt.

Bezoek D66 Noord-Limburg Haven Heijen

Beeld: D66 Gennep