Financiële focus

Om onze plannen te kunnen financieren is er geld nodig. Elk najaar behandelen we in de gemeenteraad de begroting voor het komende kalenderjaar en schakelen we hierin met de kennis en informatie op het betreffende moment. Sommige zaken vallen nou eenmaal niet te voorspellen. We vinden het wel belangrijk om een aantal uitgangspunten duidelijk te maken aan onze kiezers. Wat vinden wij belangrijk op het moment dat financiële vraagstukken aan bod komen.

Ook hier spelen vier D’s een rol, te weten:

Degelijk: een gezonde begroting zonder overbodige reserves

De financiële positie van onze gemeente is gezond en dat moeten we zo houden. We moeten geen onnodige financiële risico’s nemen. Wel wordt er nu redelijk ruim begroot, gezien de overschotten in de afgelopen jaren. We zullen daarom ook kritisch blijven op alle reserves in de begroting. De verhouding tussen beschikbaar budget en reserves mag wat beter in balans worden gebracht. Hierdoor komt er meer bestedingsruimte voor nieuwe initiatieven.

De financiële risico’s binnen participatie, jeugdzorg en delen van AWBZ zijn helaas nog steeds aanwezig. D66 vraagt om een alerte en proactieve rol van de gemeente.

Duurzaam: geen rekeningen doorschuiven naar de toekomst en investeren in duurzaamheid

Zowel de gemeente Epe als ook de inwoners zelf zullen de komende jaren moeten investeren in maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Subsidies kunnen helpen, maar deze moeten dan vooral ten goede komen aan de groepen met een beperkt inkomen. Ook instellingen en verenigingen moeten nog meer gestimuleerd worden om duurzame investeringen te doen.

Duurzaam betekent ook op langere termijn een financieel gezonde gemeente zijn, kosten die nu gemaakt worden moeten ook nu betaald worden.

Doelmatig: een efficiënte inrichting van het gemeentelijk apparaat en beter evalueren

Als er door het college plannen worden ingediend ter uitvoering, hoort daar een financieel plaatje bij, met een toelichting waarop de gemeenteraad mede de beslissing baseert. Krijgen we echter altijd waar we voor betalen? En levert het ook op wat we ervan verwacht hadden? Die evaluaties zijn nodig om van te leren.

D66 kiest ervoor altijd te kijken naar efficiëntie- en effectiviteitsverbeteringen door informatisering, het zo slim mogelijk inrichten van ambtelijke processen en door samenwerking binnen de regio. Ook in tijden dat er niet bezuinigd hoeft te worden, is dit van belang zodat er geld wordt vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven. Dit geldt in het bijzonder voor de verdere invulling van zorg, (sociale) werkvoorziening en de jeugdhulp.
De gemeente Epe wil een zogenoemde regiegemeente zijn. Daarom kiest D66 voor een beperkt, efficiënt ambtenarenapparaat, daar waar mogelijk gedeeld met andere gemeenten. Mocht het toch nodig blijken te gaan bezuinigen, dan vindt D66 dat voorzieningen zoveel mogelijk moeten worden behouden. In ieder geval mogen tariefsverhogingen niet gepaard gaan met een afname van voorzieningen.

Durf: D66 durft te investeren in nieuwe ontwikkelingen

Terugkijkend op dit volledige verkiezingsprogramma zien we meerdere ontwikkelingen waar we graag in willen investeren. We zetten ze graag nog eens op samenvattende wijze voor je op een rij.
D66 investeert graag tijd en geld in:

 • het veel breder trekken van inwonerparticipatie dan nu het geval is en de verbetering van communicatie met inwoners;
 • het terugbrengen van de menselijke maat op alle domeinen
 • een meer proactieve houding van de gemeente als het gaat om subsidies van het Rijk en de Provincie in het ruimtelijke domein. Van woningbouw tot duurzaamheid, er zijn vele kansen;
 • een innovatieve houding van de gemeente waar het gaat om woningproblematiek;
 • een holistisch Bekenplan voor de gemeente, waarbij deze niet los mag staan van reeds bestaande plannen op het gebied van groene en blauwe natuur – het terugbrengen van de Dorpsbeek in Epe is één van de pijlers van dat plan;
 • veilige verkeersstromen binnen de hele gemeente, waarbij ongemotoriseerd verkeer de prioriteit krijgt;
 • het verruimen van de meedoen-regeling voor onze minima;
 • het uitbreiden van (functionaliteiten van) buurtpunten waar nodig;
 • een programma om stages in onze gemeente aantrekkelijker te maken;
 • het beter bereikbaar maken van kunst, cultuur, sport en recreatie op diverse vlakken, voor jong en oud;
 • het instellen van een jongerenadviesraad;
 • een Centrummanager met volledige aandacht voor de specifieke zaken die spelen in dorpscentra;
 • het afschaffen van de precariobelasting over de jaren 2022 en 2023;
 • focus op de duurzame toerist.