Bedrijvigheid is vitaliteit

In de voorafgaande hoofdstukken is er veel gezegd over de leefbaarheid in onze gemeente. Over hoe we willen wonen en leven, nu en in de toekomst. Kunnen werken en ondernemen in onze gemeente speelt echter ook een belangrijke rol om onze gemeente vitaal te houden. Een aantal van onze inwoners werkt in de gemeente, al dan niet bij één van de grote werkgevers. Allemaal maken we gebruik van het winkellandschap en ook komt een groot deel van de inkomsten voort uit het lokale toerisme.

Ondernemerschap in onze gemeente moet daarom de aandacht krijgen die het verdient. Ook als het gaat om werkgelegenheid, is de mogelijkheid om dicht bij huis te kunnen werken natuurlijk een dikke plus in het kader van duurzaamheid. D66 is daarom van mening dat ondernemers altijd de kansen en mogelijkheden moeten krijgen om te ondernemen. De tijd is nu rijp om dat dan wel te doen op een duurzame manier. Het één sluit het ander namelijk niet uit.

De belangrijkste ingrediënten voor ons om dit te realiseren zijn:

• het aanstellen van een centrummanager;

• een flexibelere houding en een groter meedenkend vermogen van de gemeente bij vestigings- of uitbreidingsplannen, mits deze groen genoeg zijn;

• als grote werkgever sluit de gemeente zich aan bij Gemeenten4GlobalGoals en geeft daarmee het goede voorbeeld als het gaat om ondernemend verduurzamen;

• er is voldoende ruimte en gelegenheid voor natuurinclusieve landbouw, eco-toerisme en andere vormen van groen ondernemen.

Dorpscentra: Detailhandel, horeca en dienstverlening

Een dorpscentrum is een belangrijke graadmeter van leefbaarheid in een dorp. Het helpen voorkomen van (langdurige) leegstand en het aantrekkelijk houden en maken van het centrum zelf, zijn wat D66 betreft voorbeelden van zaken waar de gemeente een faciliterende rol in hoort te spelen.

Een praktische invulling hiervan is het aanstellen van een centrummanager binnen de afdeling Economie van de gemeente.
Een specialist met kennis van en aandacht voor specifieke zaken die spelen in dorpscentra, om deze levendig en aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als toeristen. Iemand die voldoende aandacht heeft voor de diversiteit van het aanbod in de centra en daar met de betrokken ondernemers inhoudelijk over van gedachten kan wisselen.

D66 wil dat deze positie gecreëerd wordt én dat deze ingevuld wordt door een fulltime vakvolwassen kracht.

Als specifiek aandachtspunt wil D66 dat de precariobelasting voor terrassen over de jaren 2022 en 2023 wordt afgeschaft, als handreiking en als bijdrage voor het herstel na de Covid-19 crisis.

Als laatste benoemen we hier onze ambitie die eerder beschreven is: het terugbrengen van de Dorpsbeek in het dorp Epe. Dit initiatief geeft gelijk mooie kansen om het straatmeubilair zodanig aan te passen, dat duidelijk is dat de auto “te gast” is in het dorpscentrum. We hebben al gezien hoe mooi de samenwerking tussen gemeente en ondernemers kan zijn bij de herinrichting van het centrum van Vaassen. Zoals gebleken uit een recent onderzoek via ons inwonerpanel EpeSpreekt.nl, werden de afsluitingen van de twee grootste dorpscentra tijdens de Covid-19 crisis door 63% van Epenaren en door 72% van de Vaassenaren als (zeer) positief ervaren – laten we hier dan ook nu de nodige stappen in maken!

Bedrijventerreinen en grote bedrijven

De grotere bedrijven in onze gemeente zijn bijna ook altijd de grootste werkgevers in onze gemeente en daarmee belangrijke bijdragers aan het inkomen van onze inwoners. In de praktijk zien we dat het niet altijd even gemakkelijk is voor bedrijven om uit te breiden daar waar ze dat willen. Ook is het voor grotere bedrijven niet altijd even gemakkelijk om zich in onze gemeente te vestigen. Dat heeft vaak diverse redenen en wordt ook nog eens behandeld door meerdere verantwoordelijke organen (zoals de provincie of het waterschap). Toch vindt D66 dat de gemeente zich zo flexibel mogelijk moet opstellen bij de vestigings- of uitbreidingsplannen van grote werkgevers. Wél met daarbij een zeer belangrijke voorwaarde: als het bedrijf groeit, groeit groen mee. En niet alleen groen, maar alle duurzame initiatieven zijn daarin belangrijk. Elk plan waar de gemeente ondersteuning aan geeft moet voorzien zijn van duidelijke voorwaarden en afspraken in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Afhankelijk van het plan, kunnen deze voorwaarden verschillend zijn. In het kader hiernaast enkele voorbeelden.

Ook de gemeente zelf is een “groot bedrijf”, een grote werkgever in de gemeente Epe. Zij zou het voorbeeld moeten geven als het gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelen, deze actief moeten uitdragen en hierin vooroplopen om zo alle ondernemers goed te kunnen ondersteunen. D66 vindt dat de gemeente zich moet aansluiten bij het bestaande initiatief van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG): Gemeenten4GlobalGoals. Op die manier kunnen we gebruik maken van die expertise en inspiratie. We hoeven het tenslotte niet allemaal alleen te doen. Op dit moment hebben 107 gemeenten zich bij dit initiatief aangesloten. We bevinden ons daarmee nog niet in de minderheid, maar laten we niet langer wachten en ook hier nu actie ondernemen!

Ontwikkelingen in ons bedrijfsleven kunnen volgens D66 prima samengaan met het versterken van de natuur- en landschapswaarde. Natuur hoeft niet recht tegenover landbouw, recreatie of woningbouw te staan. Onze gemeente dient een grote aantrekkingskracht te hebben op agrariërs en overige ondernemers die een natuur-inclusieve bedrijfsvoering voorstaan. De grens tussen Veluwe en de huidige agrarische en recreatiegebieden is nu hard. Kerstbomenakkers en andere milieubelastende teelten liggen nu tegen natuurgebieden en beken aan. Samen met natuurorganisaties, het waterschap, ondernemers en de provincie moeten de mogelijkheden worden verkend om natuur-inclusief ondernemen te stimuleren. Innovatieve plannen op dit gebied krijgen nu nog minder makkelijk financiering dan plannen voor intensieve veeteelt. Ook hier kan de gemeente in faciliteren. Tegenover dit alles staat dat – daar waar dit wettelijke een optie is – vergunningen voor activiteiten die het milieu en het landschap aantasten niet langer worden afgegeven.

Toerisme

Toerisme is een zeer belangrijke factor binnen onze economie. In de vakantieperiodes verdubbelt de populatie van onze gemeente bijna. D66 vindt dan ook dat de gemeente – naast het blijven ondersteunen van de “100% Wild”-campagne – de faciliterende rol moet oppakken bij uitbreiding van initiatieven of het helpen ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De gemeente dient echter ook de balans te bewaken ten opzichte van de eigen inwoners, zodat we ook in de genoemde periodes ons nog steeds thuis voelen in onze eigen gemeente. In het kader alvast twee voorbeelden van initiatieven die D66 graag op de agenda zet.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar we in dit hoofdstuk aan bijdragen zijn: