We zijn weer begonnen!

Onze eerste fractievergadering zit er al op en donderdag hebben we als gemeenteraad de eerste commissievergaderingen na het zomerreces. Ook al hebben we als raad niet vergaderd, we zaten als fractie niet stil: er zijn vragen gesteld, er is overlegd met wethouders en er is gewerkt aan een initiatiefvoorstel en de voorbereiding van een motie.

Zomersessie

Ook is zo’n semi-zomerstop goed voor reflectie. We hebben als fractie teruggekeken op het afgelopen jaar – wat ging er goed en wat kan beter – en vooruit gekeken naar het komende jaar. Er staan stevige onderwerpen op de agenda, zoals een nieuwe behandeling van het Beleidskader Zon en Wind en een herziening van de Woonagenda. Onderwerpen die nu spelen, maar uiteindelijk van groot belang zijn voor de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst. Zo wordt er in de Woonagenda o.a. vastgelegd hoeveel betaalbare woningen versus dure woningen gebouwd mogen worden, en hoe we om willen gaan met woningsplitsing of andere bijzondere woonvormen.

Wandel je mee op 10 september?

We zijn natuurlijk ook altijd benieuwd naar wat onze inwoners bezighoudt. Iedereen is altijd welkom bij onze openbare fractievergaderingen. Om nu in een wat meer ontspannen sfeer met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we dit jaar een Wandelgesprek met onze fractie. Op 10 september a.s. ben je van harte welkom om mee te wandelen en gaan wij graag het gesprek aan over alles wat jou op gemeentelijk niveau bezighoudt.
We lopen de 10km van het Schaverensepad in Emst, een zogeheten Klompenpad. Dit pad hebben we gekozen omdat we de meerwaarde van Klompenpaden in onze gemeente zien, zoals ook in ons verkiezingsprogramma staat aangegeven. Vragen stellen of opgeven kan via onze fractievoorzitter op [email protected] tot uiterlijk 6 september 2023. Voor alle tips ter voorbereiding verwijzen we graag naar www.klompenpaden.nl.