Klimaat en groen

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Extreme droogte en hevige regenbuien zullen steeds vaker voorkomen. Wij willen dat voor toekomstige generaties ook in Enkhuizen en West-Friesland het nodige wordt gedaan om klimaatverandering terug te dringen. Een goed groenbeleid helpt ons beter om te gaan met toenemende periodes van droogte en hevige regenbuien. Een groenbeleid met aandacht voor biodiversiteit is een basis. Maar er is meer nodig. D66 wil dat:

– We ons energiegebruik beperken

– We groen energiegebruik stimuleren

– We ons met groen in stad en regio aanpassen aan veranderend klimaat

– We de hoeveelheid vuilnis beperken door scheiding van afval en recycling

Energiegebruik beperken

Een belangrijk instrument voor verduurzaming is minder energie gebruiken en verspilling tegengaan. D66 wil Enkhuizers stimuleren dit te doen en wil dat zij op de hoogte zijn van de gemeentelijke ‘Toekomstbestendig wonen lening’.
Met deze lening kunnen inwoners voor minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 hun huis duurzamer maken.
 
D66 wil dat de gemeente het plaatsen van zonnepanelen en het verduurzamen van huizen en kantoorpanden actief stimuleert. D66 wil ook – naar het voorbeeld van de gemeente Leeuwarden – objectieve gemeente-adviseurs (‘energiecoaches’) inzetten. Deze geven bewoners advies over hun energiegebruik en hoe zij hun huis klimaatneutraal kunnen maken.

Groen energiegebruik stimuleren

D66 wil het plaatsen van zonnepanelen mogelijk maken in het beschermde stadsgezicht en op bedrijventerreinen. Dat geeft huishoudens, bedrijven en de gemeente zelf, een gelijkmatiger en groener energieprofiel. Ook bespaart deze maatregel flink op de stijgende energierekening.
 
Mensen zijn consumenten van energie. Het gebruik van zonnepanelen maakt steeds meer inwoners ook tot producent van energie. Ook bedrijven zullen meer duurzaam en energieneutraal moeten opereren en produceren. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen overheid en burgers de handen uit de mouwen moeten steken. Wij vinden dat de overheid hierin een ondersteunende rol dient te nemen.
 
De infrastructuur voor energie raakt langzamerhand overbelast. Dat belemmert energieopwekking door inwoners en bedrijven. D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheden om energie niet terug te leveren aan energieleveranciers maar voor eigen gebruik binnen de gemeente aan elkaar ter beschikking te stellen. Zo worden we minder afhankelijk van energieleveranciers en krijgen we meer autonomie over onze eigen productie. Dat biedt ook mogelijkheden om bedrijven en inwoners concrete handvatten en instrumenten aan te reiken, waarmee ze meer duurzame energie kunnen gebruiken.
 
D66 wil de ambitie naar ‘van het gas af’ versnellen door gebruik te maken van geothermie (aardwarmte) en door lokale mogelijkheden te benutten, samen met de landbouw, havens en bedrijven. Hiermee moet het mogelijk zijn de nationale klimaatdoelen voor 2050 op lokaal niveau al in 2040 te bereiken.
 
D66 wil ook een innovatieplan voor het verduurzamen van de regio. Een innovatief platform, waar ideeën voor vergroening en verduurzaming lokaal verder ontwikkeld worden. Zoals plannen om in havens accu’s groen op te laden, meer laadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s en de parkeerplaats bij treinstation Enkhuizen deels te overdekken met zonnepanelen. Daarnaast willen we ook de mogelijkheden van het gebruik van waterstof onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een waterstoftankstation.

Groen in stad en regio

Wij willen veel groen in onze stad. Dat is van belang voor het klimaat en voor de stedelijke leefbaarheid. Op het gebied van groen (boom)beheer is samenwerking nodig in de West-Friese regio. D66 wil tenminste een (1fte) ecoloog aanstellen binnen de zeven gemeenten in de regio, die de groenaanpak gecoördineerd naar een hoger niveau tilt.
 
Inwoners worden graag betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Het huidige beheerplan biedt hiervoor al vele mogelijkheden. Aanvullend willen wij:

  • Inhoudelijke informatievoorziening over het gemeentelijke groenbeleid, zoals het maaibeleid- en het snoeien van bomen
  • Enkhuizers de mogelijkheid bieden, binnen de kaders van het beheerplan, om taken van de gemeente over te nemen
  • Enkhuizers ondersteunen bij de vergroening van hun tuinen, bijvoorbeeld door tuintegels gratis te laten ophalen

Afval scheiden en hergebruiken

Voor een duurzaam klimaat is het belangrijk dat we grondstoffen hergebruiken. Hoe we ons afval inzamelen, draagt hieraan bij. Bron-scheiding – afval vooraf scheiden – is het meest duurzaam. Hoe beter we afval scheiden, hoe beter we het materiaal kunnen hergebruiken. De uitdaging is om zo min mogelijk afval over te houden voor de grijze container of de grijze vuilniszak. D66 is dan ook voor bron-scheiding waar dat kan.
 
De manier waarop het afval wordt opgehaald, is ook van belang voor ons klimaat. De woningtypes en de inrichting van de openbare ruimte in Enkhuizen zijn zó verschillend, dat het onmogelijk is één ideale methode te vinden voor de inzameling van al het huishoudelijk afval.
D66 vindt het belangrijk dat vuilniszakken aan de straat geen overlast geven, zoals zwerfafval door kapotte zakken. Daarom wil D66 dat restafval niet langer in vuilniszakken op straat komt. Centrale verzamelpunten nemen de overlast weg van vuilnis op straat en beperken het aantal verkeersbewegingen van vuilniswagens in onze krappe binnenstad.
Hiervoor is medewerking nodig van de gemeente en de afval-inzameldienst, maar ook inzet en bewustwording van de inwoners.