Lokale democratie


De komende raadsperiode willen we meer aandacht geven aan de lokale democratie en de manier waarop Enkhuizers kunnen meedoen in de samenleving.
 
Dat willen we op de volgende manieren aanpakken:

Enkhuizers betrekken bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid in onze gemeente

– Ons inzetten voor een goed bestuur

– Versterken van en richting geven aan de regionale samenwerking

– Een bestuurlijke fusie tussen Stede Broec Enkhuizen Drechterland (SED)

Enkhuizers betrekken

Gekozen volksvertegenwoordigers nemen de besluiten in de gemeenteraad. Onze raads- en commissieleden (die u in maart 2022 kunt kiezen) blijven in de komende gemeenteraadsperiode van vier jaar in contact met de kiezers. Zo weten we wat er speelt en houden we de belangen van onze inwoners blijvend voor ogen.
 
De energie in onze samenleving zit in mensen, in inwoners die actief betrokken zijn bij anderen, zoals in verenigingen, mantelzorg en burenhulp. D66 wil dat zij die belangrijke dingen kunnen blijven doen. Wij vinden het een goede zaak dat zij hier verantwoordelijkheid in (kunnen) nemen.

Wij willen ons de komende raadsperiode ervoor inzetten dat:

  • De verantwoordelijkheid van Enkhuizers aansluit op datgene wat zij willen en kunnen. Een optimale samenwerking met de gemeente, waarin het belang van de inwoners voorop staat en niet de regels. Denk bijvoorbeeld aan co-creatie en aan het overnemen van taken van de gemeente wanneer inwoners denken het beter of goedkoper te kunnen. Dit noemen we het uitdaagrecht of Right to Challenge.
  • Initiatieven van inwoners voor onze stad worden gehoord en serieus behandeld. Wij willen duidelijkheid voor inwoners waar zij met hun initiatieven terecht kunnen.
  • Transparante regelgeving en dienstverlening onze inwoners ondersteunt. Zodat zij weten hoe het werkt en aan wie ze welke vragen kunnen stellen.
  • Inwoners weten in welke rol zij betrokken kunnen worden bij het vaststellen van beleid. Hiervoor nemen wij in ieder raadsvoorstel een paragraaf communicatie en participatie op.

Goed Bestuur

Een goed bestuur vraagt goede afspraken en kundige wethouders.


In de onderhandelingen na de verkiezingen maken wij ons dan ook sterk voor:

  • Het aanstellen van kwalitatief goede bestuurders, aan de hand van een competentieprofiel, met betrokkenheid bij de stad en de regio.
  • Een brede samenstelling van een coalitie.
  • Praktische, pragmatische samenwerking, gericht op het realiseren van projecten.
  • Voorrang geven aan projecten, zoals wonen, klimaat, onderwijs, preventie in de (jeugd)zorg. Het afronden van lopende projecten zoals verkeer en parkeren en een duurzame verwerking van huisvuil.

Fusie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED)

D66 is voorstander van een bestuurlijke fusie tussen de gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Daarmee zouden de huidige drie gemeentes samen één gemeente worden. Een fusie leidt tot betere kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Een fusie biedt de SED-organisatie mogelijkheden om een meer aantrekkelijke werkgever te worden.
 
Daarnaast is een grotere gemeente met meer mensen in dienst beter in staat in te spelen op de toenemende hoeveelheid complexe taken die de gemeente van het Rijk aangeboden krijgt.