D66 stemt voor wet die woningen eerlijker verdeelt

De wooncrisis blijft aanhouden en woningen blijven schaars. Om woningen met voorrang te kunnen geven aan mensen met sterke banden met een gemeente, stemt D66 voor het wijzigen van de Huisvestingswet 2014.

Beeld: Robin Utrecht/Eerste Kamer

Starters en vitale beroepen

Iedereen heeft recht op betaalbare woonruimte. De realiteit is echter dat er sprake is van een groot tekort aan passende woonruimte. De schaarse woningen die er zijn, moeten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Met dit wetsvoorstel kunnen gemeenten tot de helft van de woningen onder de Nationale Hypotheek Garantie van € 355.000 met voorrang aan inwoners met sterke economische of maatschappelijke banden met de gemeente geven. Zo kunnen starters die in hun gemeente willen blijven wonen en inwoners met vitale beroepen zoals docenten, verplegers of agenten, voorrang krijgen bij het verkrijgen van een huis.

Keuzevrijheid

Tegelijkertijd ziet D66 dat het wetsvoorstel de keuzevrijheid van woningeigenaren beperkt. Het aangenomen amendement van VVD, D66, JA21 en BBB heeft ervoor gezorgd dat er een minder vergaande inbreuk op deze keuzevrijheid wordt gemaakt. In het oorspronkelijke voorstel zouden namelijk ook bestaande koopwoningen onder de wet vallen, waardoor woningeigenaren niet meer zouden kunnen kiezen aan wie zij hun huis verkopen. Het amendement laat alleen nieuwe koopwoningen onder deze regeling vallen. Zo hebben we ook kunnen voorkomen dat deze wet in één keer de prijs van huizen opdrijft, doordat een deel van de woningen niet vrij verkocht kan worden.

Vrije vestiging

Paul van Meenen: “Het voorrangsrecht van de ene persoon betekent een beperking van het woonrecht van de andere persoon.” Van Meenen benadrukte het belang van een passende woonruimte voor inwoners met een bijzondere economische of maatschappelijke binding met de regio. Tegelijkertijd wees hij erop dat dit wetsvoorstel het voor mensen zonder deze binding moeilijker kan maken om een woning te krijgen. Van Meenen vroeg dan ook aan de minister hoe dit voorstel zich verhoudt tot het recht op vrije vestiging. De minister antwoordde dat het beperken van de vrijheid van vestiging in dit geval gerechtvaardigd is, aangezien hiermee de rechten en vrijheden van anderen worden beschermd. De maatregelen worden namelijk alleen genomen ter bestrijding van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan betaalbare woningen.