Onze plannen voor dieren in Doetinchem

Alle dieren, van vee tot wild, verdienen een goed leven. In Nederland en in Europa worden dieren de laatste jaren gelukkig beter beschermd, mede dankzij D66. Ook in de toekomst willen wij stappen zetten om dierenwelzijn te verbeteren. Dat begint dicht bij huis, in de gemeente Doetinchem dus.

In de afgelopen jaren heeft onze wethouder overeenstemming bereikt met DierenCentrum Achterhoek voor een goede opvang en zorg voor dieren. Ook in de komende jaren. Wanneer we kijken naar de toekomst dan is er op het gebied van dierenwelzijn nog veel te bereiken. Dit zijn onze zes plannen.

1. Een dierbaar Doetinchem

De gemeente speelt een voortrekkersrol in de bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren. Doetinchem is een diervriendelijke gemeente met goede dierenparken, een fijne kinderboerderij en schapenbegrazing. D66 vindt het belangrijk dat we blijven investeren in een dierbaar Doetinchem. Het verbeteren van dierenwelzijn is een belangrijk punt. Kinderen leren het meest over dieren als ze kunnen zien hoe die zich in vrijheid gedragen. D66 wil dat de gemeente scholen stimuleert om kinderen vaker kennis te laten maken met de lokale natuur waar ze dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen observeren. D66 vindt het belangrijk dat kinderboerderijen toegankelijk zijn en (brand)veilig.

2. Goede zorg voor huisdieren

Doetinchemmers leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. Ze verdienen onze bescherming. Alleen al in Doetinchem belanden elk jaar honderden huisdieren in het asiel. We vinden het belangrijk een gedegen huisdierenbeleid te voeren. De gemeente zorgt voor voorlichting over het verantwoord verkrijgen van en de omgang met huisdieren. Binnen de bebouwde kom moeten voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden zijn. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van de betreffende locatie. We bouwen steeds meer woningen in de omgeving van water. Bij kades en oevers worden, waar nodig, voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen.

3. Goede opvang in Dierencentrum en vervoer door Dierenambulance

De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Aan de hand van die wettelijke zorgplicht hebben we meerjarige afspraken kunnen maken met het Dierencentrum Achterhoek in Doetinchem. In de praktijk blijkt echter dat zij moeite hebben om hun taken goed uit te voeren, de inzet van de hardwerkende vrijwilligers ten spijt. Het gebouw verdient vernieuwing, maar daar is vooralsnog niet voldoende geld voor beschikbaar. D66 Doetinchem vindt dat de gemeente actief moet blijven afstemmen met het Dierencentrum over de toestroom van dieren en hoe het werk ook in de komende jaren goed uitgevoerd kan worden. Dit ook in afstemming met de Dierenambulance.

4. Stop overlast consumentenvuurwerk en ballonnen

Naast overlast, schade en onveiligheid voor mensen, zorgt vuurwerk voor veel leed bij dieren. D66 is voorstander van een algeheel afsteekverbod van vuurwerk en handhaving op het bezit van (zwaar) vuurwerk. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er wat D66 betreft alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de gemeente waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu. D66 heeft in de Doetinchemse gemeenteraad een motie ingediend om het oplaten van ballonnen te beperken, om zo vissen, vogels en andere dieren te beschermen. Deze werd vrijwel unaniem aangenomen. We vinden dat een belangrijke stap in het belang van onze dieren.

5. Kringlooplandbouw en biodiversiteit

In de gemeente Doetinchem worden op een relatief klein oppervlak veel te veel kippen, varkens en geiten gehouden. In een groeiende gemeente is dit geen houdbare situatie. D66 wil dat dieren in de landbouw een goed leven hebben. We willen af van het slachten op industriële schaal van varkens, kippen en geiten en het houden van deze dieren in veel te kleine ruimtes. Een betere controle op dierenwelzijn is van groot belang. We willen geen nieuwe veehouderijen of uitbreiding. We helpen boeren de omslag te maken naar kringlooplandbouw, waar er meer ruimte is voor dieren, zodat zij een beter leven krijgen. Deze omslag is ook nodig voor de natuur en voor de gezondheid van de mensen in onze gemeente (verminderde luchtkwaliteit en gevaar van zoönose).

Hoeveel vee in de gemeente Doetinchem? - Beeld: Omroep Gelderland

6. We creëren grotere natuurgebieden

Verbinding tussen natuurgebieden in onze gemeente zijn mogelijk maar nog lang niet altijd een feit. Ecoduct Koekendaal maakt het voor dassen, reeën, vleermuizen en boomkikkers in natuurgebied de Wrange mogelijk elkaar weer te vinden. Tegelijkertijd zijn er ook meer weken en woonwijken gekomen, waardoor verbindingen voor dieren verdwenen zijn. D66 vindt het belangrijk dat de natuurgebieden in onze gemeente op elkaar aangesloten blijven en dat verbindingen hersteld worden. Bij de ambitie om te groeien en meer te bouwen, hoort ook de ambitie om de verbinding tussen natuurgebieden te herstellen.