Wonen in een groene stad

Stationsvisie D66: Durven doen.
D66 is vóór het plan voor woningbouw op het oudste deel van industrieterrein Pavijen.

Dit past bij onze wens te bouwen binnen de stadsgrenzen, en niet in het buitengebied. De plek bij het spoor leent zich ervoor in de hoogte te bouwen, zoals je in veel andere steden ziet. En door die spoorlijn en station is het een natuurlijke plek voor een moderne Openbaar Vervoer hub.

Vanzelfsprekend bouwen we energieneutraal, klimaatadaptief, circulair en zoveel als mogelijk met stadsgroen.

Wij hopen dat meerdere partijen de durf tonen om hier veel woningen te ontwikkelen.
Ondernemers

Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Denk aan de (financiële) haalbaarheid van de plannen, en kansen voor bestaande ondernemers die een andere plek nodig hebben.

Woningnood en Gebiedsverbetering
D66 ziet vooral de kans om als Culemborg een bijdrage te geven aan de enorme woningnood en om Culemborg nog mooier te maken.

De bestaande stationsomgeving is niet mooi en niet praktisch ingericht. Dit plan biedt prachtige kansen voor verbetering.
Bouwen in fases en van grof naar fijn

De Culemborgse ambtenaren hebben al forse subsidies voor de plannen binnengehaald. Die subsidies krijg je niet zomaar: er wordt zwaar getoetst op de (financiële) parameters.
We willen ook geen vaste plannen zoals sommige partijen voorstellen. Van grof naar fijn zoals de wethouder voorstelt, is de juiste weg in dit soort grote en langdurige plannen. Flexibiliteit naar de toekomst, dat hebben we nodig. En durven erin mee te gaan; samen verder invullen.
En nogmaals: veel aandacht voor de bestaande bedrijven, hun werknemers en herhuisvesting.

Gemengd wonen

D66 wil in dit plan ook woningen bouwen die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn, zeker naar de toekomst. Bijvoorbeeld appartementen met een aantal even grote kamers: geschikt als woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, en daarmee voor ouderen, studenten, gezinnen en andere woonvormen. Ook ziet D66 kansen om projecten voor gemengd wonen te ontwikkelen. Denk hierbij aan huurders, studenten, die samenwonen met (ex)daklozen en thuislozen, jongeren met een verstandelijke beperking of mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Woningbouwcoöperaties en de zorgaanbieders werken samen om beleid voor de kwetsbare groepen te verbeteren.
Zie ook https://www.leerganggemengdwonen.nl/over-ons/

Wijziging bestemmingsplan Parijsch Linieveld.

Het laatste deel van Parijsch moet worden ontwikkeld. Gezien eerdere moties over meer sociale woningbouw én meer groen is in het zogenaamde Linieveld ruimte gezocht voor méér groen door de realisering van de verlaging van de parkeernorm en een verschuiving naar meer sociale woningbouw wat resulteert in ruimte voor circa 120 woningen extra.

Dit vereist een wijziging bestemmingsplan en heeft als consequentie een verschuiving van de verhouding Sociaal midden en duur. Ook is er een compleet nieuw mobiliteitsconcept ontwikkeld rond wonen, mobiliteit en parkeren in de nieuw te ontwikkelen wijk.

D66 is positief over aanpak en vernieuwende aanpak mobiliteit. Het past volledig in wat D66 belangrijk vindt. Deze tijden van grote krapte vereisen een frisse aanpak en nieuwe concepten dat kijkt naar nieuwe kansen en mogelijkheden in plaats van het zoeken naar belemmeringen.

Het mobiliteitsconcept is nieuw en verrassend en we hebben hier zeker een goed gevoel over. Tegelijkertijd vraagt onze fractie zich af of het concept niet teveel op een stapeling van positieve aannames rust.

Het verlagen van de parkeernorm in een wijk die ver van de stad is verwijderd is minder logisch dan bijvoorbeeld in de spoorzone. D66 voelt hier wel een risico.
Gelukkig is er sprake van een terugval scenario.

We zien liever experimenten slagen, maar er moet ook ruimte zijn om zaken aan te passen als de aannames tóch niet blijken te kloppen. Om die reden is de fractie positief maar wik een stemverklaring waarin het college opgeroepen wordt om de raad periodiek op de hoogte te houden over de effecten van dit nieuwe mobiliteitsconcept.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.