Durven DOEN

Laat iedereen vrij maar niemand vallen

inleiding


Er is veel om trots op te zijn in Culemborg. In onze stad kun je zijn wie je wilt. Goede ideeën krijgen de ruimte – er wordt veel georganiseerd en geëxperimenteerd. D66 blijft initiatieven als De Roos van Culemborg, de Coöperatie van Makers en de Kinderraad steunen. Deze vinden wij waardevol, ze kleuren de stad. Culemborg is bovendien groen: overal vind je mooie, natuurrijke wandelpaden die je naar de Lek leiden.
 
Dit tolerante, vooruitstrevende en groene karakter van Culemborg koesteren wij. We willen het zelfs versterken. Daarbij hebben we natuurlijk oog voor belangrijke vraagstukken waarvoor we in Culemborg goede oplossingen moeten vinden. Denk aan de enorme woonopgave – die wil D66 binnen de stadsgrenzen oplossen, zodat het buitengebied groen blijft – en het klimaatvraagstuk. Ook vinden we dat nog niet iedereen in Culemborg evenveel kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Daar willen we wat aan doen.
 
Hoe? Vooral door bewoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen te geven om dingen aan te pakken, en te focussen op korte visies met uitvoeringsagenda’s. Ook de gemeenteraad zelf gaat wat ons betreft pragmatisch aan de slag. Ideeën zijn er genoeg – woningen splitsen, verticale zonnepanelen, het Leerhuis (voor gelijke kansen) – het begin is er. Hoog tijd om veelbelovende plannen uit te voeren, of te versnellen. Dat er dan wel eens een experiment mislukt, hoort erbij. Om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en Culemborg een fijne plek te laten blijven, kunnen we niet afwachten. Wij durven vol vertrouwen aan de slag te gaan.
 
 
Zo laten wij iedereen in Culemborg vrij, maar niemand vallen:
 
•                 Ambitieuze klimaatkeuzes
Wij zijn voor zonne- en windenergieopwekking en energiebesparing op Culemborgse schaal. We laten iedereen meedenken over de beste maatregelen.
•                Gelijke kansen voor alle Culemborgse kinderen
Wij streven naar goede toegang tot een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, door betere samenwerking tussen scholen, wijkteams en bedrijfsleven.
•                Prettig wonen in een groene stad
Wij willen de vierkante meters in de stad slim benutten, zodat de natuur behouden blijft en de biodiversiteit toeneemt.
•                Centrale rol voor wijkteamsWij ondersteunen de wijkteams. Met vertrouwen in de professionals die zorgen voor een veilige stad en de verbinding tussen bewoners en gemeente.
•                Een aantrekkelijk cultureel leven
                  Wij koesteren het cultuuraanbod in Culemborg en maken het breder toegankelijk.
•                Volop meedenken en meedoen
                  Wij willen nauw samenwerken met inwoners, zodat er betere besluiten worden genomen.
•                Ruimte voor innovatie en ondernemerschap
Wij stimuleren innovatie en ondersteunen ondernemers waar het kan. Het is “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”. 
•                Aandacht voor uitvoering
                  Wij leggen de nadruk op korte visiedocumenten met uitvoeringsagenda’s.

Ambitieuze klimaatkeuzes

Culemborg heeft de opdracht om klimaatneutraal te worden. Dat betekent keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van wind- en zonne-energie. We hebben niet de luxe om die keuzes uit te stellen; het klimaat wacht niet. Wij zoeken naar de beste oplossing. Die vinden we alleen door iedereen in Culemborg die dat wil te laten meepraten en hun wensen, bezwaren en ideeën serieus te nemen. We zijn transparant over het proces en accepteren de uitkomst. D66 is vóór experimenteren: Culemborg als proeftuin om allerlei oplossingen te onderzoeken, van waterstofopslag tot verticale zonnepanelen. Goede handhaving is nodig om vertrouwen in het klimaatbeleid te behouden. Want vertrouwen kun je pas als er een grens ligt. Zo zorgen we voor het behoud van onze groene stad

 • Wind- en zonne-energie die past bij de Culemborgse schaal. We streven ernaar dat op zoveel mogelijk woningen en bedrijfsgebouwen in Culemborg zonnepanelen worden geïnstalleerd. Innovaties maken dit mogelijk;
 • Energiearmoede voorkomen: we maken ons hard voor een aanpak per wijk en betaalbare oplossingen voor iedereen;
 • De Energiewinkel behouden, om Culemborgers te informeren over (nieuwe) mogelijkheden en als neutraal trefpunt voor voor- en tegenstanders van klimaatmaatregelen;
 • Culemborgse bedrijventerreinen helpen zeer duurzaam te worden, door circulair ondernemerschap te belonen, zonnepanelen op daken te stimuleren en terreinen te vergroenen;
 • Voortvarend duurzaam inkopen, als krachtig instrument om duurzame initiatieven en ondernemingen ruim baan te geven;
 • Het fietsverkeer blijven stimuleren: onder meer met een fietsbrug tussen Culemborg en Houten, als laatste schakel in de snelfietsroute Utrecht – Den Bosch.

Gelijke kansen voor Culemborgse kinderen

D66 wil dat alle kinderen in Culemborg dezelfde kansen krijgen. We zijn daarom trots op het feit dat onze stad zowel vmbo-, havo- als vwo-onderwijs biedt. Ook de Julianaschool voor gespecialiseerd basisonderwijs en vernieuwende onderwijsvormen als Linawijs, Agora en De Werfklas koesteren we.
En de aansluiting met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via Hub Rivierenland, behouden we graag. Waar het beter kan?
De toegang tot speciaal voortgezet onderwijs, mbo en hbo buiten Culemborg is nog niet zoals we het willen.
Ook de samenwerking tussen verschillende scholen en tussen scholen en consultatiebureaus en wijkteams moet beter.
We vinden het belangrijk achterstanden vroegtijdig op te merken.

Zo zorgen we voor een goede start voor alle kinderen in Culemborg

 • (financiële) Ruimte voor ondernemers die scholieren en stagiairs helpen oriënteren op hun toekomst;
 • Circulaire, duurzame en groene schoolgebouwen en -pleinen;
 • Aandacht voor laaggeletterdheid, onder meer door als gemeente openbare stukken op B1-niveau te       schrijven;
 • Toegankelijke sportfaciliteiten voor iedereen en de Brede School in stand houden.

Prettig wonen in een groene stad

Culemborg is een populaire stad om in te wonen. Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, kun je op volle kracht gaan bouwen. D66 kiest ervoor om eerst de bestaande vierkante meters slimmer te benutten. Bijvoorbeeld door woningen en bedrijfspanden te splitsen in appartementen, geschikt voor jongeren en ouderen. Of door leegstaande kantoren om te bouwen, zoals aan de Wethouder Schoutenweg. Ook staan we open voor vernieuwende concepten zoals kangoeroe-wonen en groepswonen.
Dan nog zal het nodig zijn om bij te bouwen, zeker voor jongeren en ouderen.
Wij willen dat binnen de stadsgrenzen doen, zodat het buitengebied open blijft en Culemborg niet ‘vastgroeit’ aan andere gemeenten.
De concessies die we daarvoor doen zijn hoogbouw en de garantie loslaten van minimaal één parkeerplek per woning.
Het groen in en om de stad, zoals de waterpartijen in Parijsch, de Volencampen, de Plantage en de Redichemse Waard, versterken we waar mogelijk.
De fiets krijgt ruim baan en we gaan op zoek naar betere verkeersverbindingen onder de spoorweg door.

Zo werken we aan een fijne, groene en betaalbare woonplek voor iedereen.

 • Een breder woningaanbod in alle prijscategorieën, zowel voor jongeren, ouderen, gezinnen, als             alleenstaanden;
 • Duurzaam bouwen, denk naast energieneutrale woningen, aan goede wateropvang en een doordacht hitteplan;
 • Natuurinclusief bouwen;
 • Meer halfverharde in plaats van verharde parkeerplaatsen, zodat regenwater beter doorgelaten wordt;
 • De biodiversiteit in de stad vergroten met initiatieven als Operatie Steenbreek en door minder te maaien;
 • De natuurwaarde van de Redichemse Waard versterken, zodat Culemborgers ervan kunnen genieten
 • Het netwerk van Klompenpaden onderhouden;
 • Initiatieven zoals de Coöperatie-auto en andere elektrische vervoersconcepten stimuleren.

Centrale rol voor wijkteams

Culemborgers die dat nodig hebben, moeten snel goede zorg kunnen krijgen. Daarvoor is het essentieel om de professionals in de zorg meer vertrouwen te geven.
D66 wil minder plannenmakerij en minder toezicht, zodat er meer geld en tijd overblijft voor daadwerkelijke zorg.
De gemeente is er om zorgprofessionals te ondersteunen in plaats van te controleren.
We stimuleren innovatie in de zorg: er zijn genoeg Culemborgers met goede ideeën. Wanneer die ideeën voldoende maatschappelijke waarde opleveren, zoals het Odensehuis, geven wij die (financiële) ruimte.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners altijd laagdrempelig hun verhaal kwijt kunnen in een veilige omgeving. Wijkteams spelen hierin een cruciale rol.
Ook voor het voorkomen van criminaliteit of het signaleren van huiselijk geweld zien wij een spilfunctie voor de wijkteams. Zij kennen de personen die het verkeerde pad op kunnen gaan, of die juist slachtoffer dreigen te worden.

Wij gaan uit van vertrouwen en kansen bieden en willen dat de wijkteams samenwerken met de politie, de gemeente, scholen en werkgevers om het leven van deze kwetsbare personen een positieve wending te geven. Bijvoorbeeld door hen te helpen met het vinden van een baan, een opleiding of psychische hulp.
Ook ondermijning door netwerken die onder de radar opereren, heeft onze aandacht. Alleen als het echt niet anders kan gaan we over tot handhaving, om de veiligheid van anderen te waarborgen. Zo creëren we een veilige en zorgzame stad

 • Een huisartsenpost dichtbij, dus in Culemborg;
 • Prettige, zichtbare ontmoetingsplekken in de stad (zoals Bolderburen), waar mensen naar eigen inzicht activiteiten kunnen organiseren;
 • Inzicht in cijfers en grip op de kosten.   

Een aantrekkelijk cultureel leven

D66 is blij met het aanbod aan cultuur in Culemborg, zoals de festivals, de Gelderlandfabriek en het Weeshuismuseum. Juist in moeilijke tijden is het belangrijk om culturele voorzieningen overeind te houden, want cultuur voedt je.
Wel willen we het aanbod toegankelijker maken, zodat meer verschillende mensen eraan deelnemen en zich uitgenodigd voelen om zelf iets te organiseren.
We willen het Cultuurfonds Culemborg en het cultuuronderwijs (KEC, Brede School Culemborg) behouden.
Daarnaast stimuleren we initiatieven van Culemborgers zelf – we vinden dat de gemeente niet alles hoeft te organiseren of over te nemen.
We juichen samenwerking toe, zoals die tussen De Fransche School en Fort Werk aan ’t Spoel afgelopen zomer.

Zo streven we naar een levendig en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod

 • De Volencampen behouden als cultureel erfgoed: een open plek in de stad met een grote biodiversiteit;
 • Het cultureel erfgoed in de binnenstad (zoals het Jan van Riebeeckhuis en de kerken) behouden, zodat Culemborg een aantrekkelijke bestemming blijft voor toerisme en recreatie;
 • Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren en cultuuronderwijs op middelbare scholen; 
 • De mogelijkheden van de Vrijstad-pas verder ontwikkelen;
 • Dat verenigingen het gebruik van gemeenschappelijk gefinancierde gebouwen en accommodaties in de stad eerlijk verdelen;
 • Onderzoeken hoe we verenigingen in de stad administratief kunnen ontzorgen. Veel van hen zoeken naar penningmeesters en secretarissen. Hoe kunnen ze slim samenwerken?

Volop meedenken en meedoen

D66 vindt het als geen ander belangrijk dat iedereen in Culemborg mee kan denken en doen. We willen dat meer mensen betrokken raken bij de politiek en dat zij meer te zeggen krijgen.
Daarom willen we nauw samenwerken met inwoners, op allerlei manieren: via buurtregisseurs en buurtbudgetten (om zelf activiteiten in de eigen buurt te organiseren), de Kinderraad en Kinderburgemeester, en via burgerfora waarop inwoners uit heel Culemborg hun mening kunnen laten horen over (ruimtelijke) ontwikkelingen in de stad, tot op straatniveau.
Ook hechten we eraan dat mensen politieke besluiten en de manier waarop die genomen zijn, beter kunnen controleren.
We zijn dan ook transparant over hoe we werken en pleiten voor een goede nieuwsvoorziening.

Zo zorgen we dat de politiek van en voor de inwoners wordt

 • Nauwer samenwerken met gemeentes in de regio, zodat we een grotere vuist kunnen maken (denk aan gezamenlijk subsidies aanvragen bij de provincie);
 • Samenwerken met alle partijen in een raadsakkoord;
 • Een kennismakingssessie voor nieuwe inwoners van Culemborg met de belangrijke instanties in de stad, de burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad, zodat zij zich snel thuis voelen in de stad;
 • De Kinderraad uitbreiden naar het voortgezet onderwijs, met een Jeugdraad;
 • Experimenteren met meer eigen verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap van inwoners over hun omgeving.

Ruimte voor innovatie en ondernemerschap

Ondernemers laten de maatschappij draaien en zorgen voor werkgelegenheid, dus helpen we hen waar het kan. Met het Ondernemersfonds en de binnenstadregisseur bijvoorbeeld.
De Hub Rivierenland – een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid waar ondernemers toekomstig personeel kunnen ontmoeten – wordt wat ons betreft versterkt. Niet alleen in de stad, maar vooral in de regio en via slimme samenwerkingen met het hoger onderwijs in Den Bosch en Utrecht.
D66 wil ondernemers vrijer laten, door de regeldruk te verminderen en door hen te laten meepraten over het aantrekkelijker maken van de binnenstad.
Ook willen we een ‘vliegende keep’ op bedrijventerrein Pavijen: een onafhankelijke aanjager die doet wat nodig is voor de ondernemers. Denk aan financiering regelen, kansen zien en verbindingen leggen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, onderwijs en gemeente.
Tot slot stimuleren we innovatieve projecten (samen met het Ondernemersfonds) en zijn we voorstander van innovatiehubs en living labs, bijvoorbeeld in de Spoorzone.

Zo bieden we een ondernemersklimaat waarin goede ideeën de ruimte krijgen

 • Ruim baan voor goede initiatieven van ondernemers, zoals ‘de bruisende binnenstad’;
 • Betere verkeersverbindingen onder de spoorweg door, te beginnen met een  extra fietstunnel, zodat de route vanuit de buitenwijken naar de binnenstad aantrekkelijker   wordt;
 • Meer plek voor fietsen in de binnenstad, inclusief laadpalen;
 • Toegankelijke openbare toiletten in de binnenstad.

Begroting en Financien

D66 wil een zorgvuldig financieel beleid met een sluitende begroting die goed is uit te leggen. We streven naar een financieringsbeleid dat zich vooral richt op uitvoering en het ‘doen’. D66 wil onderzoeken welke vorm van een burgerbegroting bij Culemborg past. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Maar we zijn kritisch op het omzetten van incidentele uitgaven naar structurele uitgaven. Tot slot zijn we terughoudend met lastenverhogingen voor burgers en bedrijven


Gelijke kansen voor alle Culemborgse kinderen