Hoe stond D66
Bloemendaal in het
raadsdebat december
2022?

Veel debat én hectiek in laatste vergaderingen
2022


De laatste commissievergaderingen – en raadsvergadering van 2022 waren vol debat en soms weer met veel (te)hectiek. D66 licht hier een paar punten uit. Bijvoorbeeld het fietsknelpunt bij de spoorwegovergang van de Bekslaan in Vogelenzang dat nu echt wordt aangepakt, en een ordevoorstel om de overvolle agenda’s van de raadscommissies te beteugelen. Ook de motie over Bloemendaal Regenbooggemeente werd in deze vergadering aangenomen. Meer daarover in een apart nieuwsbericht op deze site.

Fietsknelpunt Bekslaan

Met recht een knelpunt. Oplossingen zijn niet eenvoudig, gezien de ligging bij de gevaarlijke spoorwegovergang, en de Leidsevaart. Verbeteringen zijn niet perfect en bovendien duur. In welke oplossing dan ook worden fietsers en voetgangers gedwongen een oversteek te maken, aangezien er onvoldoende ruimte is voor een fietspad aan twee kanten van de weg. Een extern verkeersbureau is ingeschakeld en er is een uitgebreid participatieproces geweest. 

In de raadsvergadering is het ontwerp, dat volgens het college de voorkeur geniet en dat door de meeste omwonenden als het beste is aangewezen, in stemming gebracht. De D66-fractie stemde voor dit ontwerp. De veiligheid voor fietsers zal daarmee, weliswaar tegen aanzienlijke kosten, aanzienlijk verbeterd worden. Alleen de fractie van Hart van Bloemendaal stemde tegen.

Overvolle raadsagenda’s

Vergaderingen tot in de zeer late avonduurtjes zijn geen uitzondering in Bloemendaal. Een van de oorzaken is dat er heel veel onderwerpen worden geagendeerd. Het agenderen gaat als volgt: er ligt een ingezonden stuk, en de afspraak was dat, wanneer er zich 4 of meer raadsleden uitspreken voor het agenderen van een ingezonden stuk in een van de commissies, dit automatisch gebeurt. 

Vooral de fractie Hart van Bloemendaal gebruikte onderwerpen die in de ogen van D66 te weinig het algemeen belang dienden] via een zogenaamde ingezonden brief op de agenda te krijgen. Het gevolg was een overvolle agenda van de commissies en de verdrukking van belangrijke onderwerpen ten gunste van stokpaardjes van Hart van Bloemendaal.

Hierover is gesproken in het presidium van de raad (waarin alle fractievoorzitters zitting hebben) en dit leidde tot een ordevoorstel in de raadsvergadering. Met als inzet: ingezonden stukken worden geagendeerd als er steun is uit 4 raadsfracties (in plaats van 4 leden). Dit voorstel is onder luid protest van Hart van Bloemendaal, aangenomen.

Kostencompensatie Grand Prix Zandvoort

De Grand Prix brengt overlast en kosten mee, ook voor de gemeente Bloemendaal. Zelfstandig Bloemendaal deed een initiatiefvoorstel waarin de raad de wens uitspreekt dat de organisatie van de Grand Prix die kosten zoveel mogelijk compenseert. Na enkele wijzigingen van dit voorstel is D66 mede-indiener geworden. De gemeenteraad heeft het voorstel unaniem aangenomen. Het houdt dat wethouder Henk Wijkhuisen ermee aan de slag gaat. Het college adviseerde ook positief over het voorstel.

Initiatiefvoorstel strandvlakte, van Zelfstandig Bloemendaal

Zelfstandig Bloemendaal diende een initiatiefvoorstel in waarin het college de opdracht kreeg om met de eigenaren op de strandvlakte bij Vogelenzang tot een plan te komen om de biodiversiteit te verbeteren en de stikstofuitstoot terug te dringen. Doel was om te voorkomen dat het gebied wordt toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland. D66 heeft tegen het voorstel gestemd. 

Het is natuurlijk een prima plan om met de eigenaren te gaan overleggen. Maar D66 wil juist wél dat het gebied aan het Natuur Netwerk Nederland wordt toegevoegd. Er wordt gesteld dat het hier gaat om een eeuwenoud landschap, maar bedenk wel dat dit landschap in de loop der eeuwen behoorlijk is veranderd. Met name sinds 1900 zijn de flora en fauna van agrarische gebieden sterk veranderd, lees: achteruitgegaan. Het huidige landschap met (industriële)grasvelden als biljartlakens lijkt niet meer op het landschap van 100 jaar geleden en juist dat landschap, wat we op oude schilderijen zien, was zo mooi: en vol biodiversiteit. Het gebied onder water zetten is niet nodig en dat wil D66 ook niet, maar we zien wel graag akkerbloemen, vogels en vlinders terugkomen in de weilanden.

Herijking financiën Vitaal Vogelenzang

De kosten voor het dorps- en schoolpark, sportkantine en verplaatsing jeugdhonk vallen vanwege de marktwerking flink hoger uit. Bovendien heeft de raad besloten dat er kunstgras op de sportvelden moet komen. Dus het budget voor vitaal Vogelenzang moest flink omhoog. 

PvdA en GL hebben een amendement ingediend waarmee zij voorstellen om het schoolplein openbaar te maken. Daardoor hoeft er geen BTW over de kosten van het schoolplein betaald te worden. Daar heeft D66 voor gestemd. Ook stemde D66 in met de verhoging van het budget.

Verbouwing IKC De Paradijsvogel

Het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘De Paradijsvogel’ te Vogelenzang wordt momenteel verbouwd. Het voorstel van het college was om deze kosten te dekken middels een over 25 jaar uitgesmeerde huurverhoging van de bibliotheek binnen het IKC. Die verhoging moet dan weer worden gecompenseerd door een verhoging van de subsidie van de bibliotheek. De vervolgvraag was of de bibliotheeksubsidie gehaald moest worden uit de begrotingspost ‘culturele activiteiten’, of uit de algemene reserve van de gemeente.
  
Het college was voor het eerste, de raad in meerderheid voor het tweede, de algemene reserves. Dat bleek uit stemming van een amendement hierover. D66 steunde het amendement uiteindelijk ook, ondanks dat dit over een langere periode een (geringe) structurele verhoging van de gemeentelijke uitgaven betekent. 

Wegbeheerplan

Iedere 4 jaar worden alle gemeentelijke wegen geïnspecteerd en wordt op basis van de bevindingen een nieuw wegbeheerplan voor groot onderhoud vastgesteld. Ook wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld vervanging van de riolering. 

D66 heeft ingestemd met het Wegbeheerplan 2023-1026. Wij vinden het belangrijk dat de wegen goed onderhouden worden. Bloemendaal is een uitgestrekte gemeente en heeft dus veel wegen, fiets- en voetpaden. Daarom is er gekozen voor kwaliteit ‘laag’ voor de wegen en kwaliteit ‘basis’ voor de voet- en fietspaden. Een hogere kwaliteit zou het onderhoud onbetaalbaar maken

Het collegeprogramma 2022-2026

We zijn trots op het uiteindelijke resultaat! Van het coalitieakkoord is een collegeprogramma gemaakt zodat we allemaal kunnen zien waar het college actief aan werkt. Aan het collegeprogramma wordt de bestuurlijke agenda gekoppeld en wordt de voortgang opgenomen in de halfjaarlijkse rapportages. Op die manier willen we de voortgang bewaken. De fractie van D66 zal samen met de andere partijen de voortgang scherp in de gaten houden. 

Leges gastouders gratis?

Vanuit de PvdA lag er het voorstel om de leges voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder te verlagen van ruim 400 euro naar 0 euro. Hoewel een sympathiek idee, heeft de D66 fractie hier niet mee ingestemd. Hierbij speelt met name dat er gelet moet worden op de financiële onderbouwing en de precedentwerking van een dergelijk voorstel. D66 stelt voor dit onderwerp in een commissie te behandelen.

Vragen?

Heb je vragen, zorgen of bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en waarover je wilt sparren met één van onze raadsleden? Of wil je graag een keer aansluiten bij een fractievergadering? Laat het ons weten via het desbetreffende raadslid of via de fractiemail [email protected]