Vooral vergroenen waar het nodig is

In de raad gaat het deze periode onder meer over de Subsidieregeling Groenblauwe Initiatieven.* Deze regeling is gericht op het vergroenen en het meer klimaatbestendig maken van onze stad. D66 wil ervoor zorgen dat deze pot geld ook daar terechtkomt waar hij het meest nodig is. Dus vooral in de meest versteende wijken van Arnhem.

Nieuwe subsidieregeling

In 2020 waren er twee subsidieregelingen om plannen voor klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering) en een eetbare stad te stimuleren. Deze regelingen zijn beoordeeld en blijken te werken. Daarom wil het college 1 miljoen euro vrijmaken (uit het Klimaatadaptatiefonds) voor een nieuwe subsidieregeling die deze groeneblauwe-initiatieven mogelijk maakt. Daarvoor is een raadsvoorstel gemaakt. Goed dat de gemeente maximaal wil inzetten op het vergroenen van de stad en het verbeteren van het klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid. Wel vindt D66 het belangrijk dat de gemeente met deze regeling niet alleen de mensen bereikt die altijd al de weg naar de gemeente weten te vinden. Alleen verbeterde communicatie over de regeling en het instellen van een hoger percentage voor subsidie in focusgebieden, is misschien niet voldoende.

Overzicht groenblauwe initiatieven 2020-2022 Beeld: Gemeente Arnhem

Schuine verdeling over de stad

D66 is voor vergroening van stedelijke hittegebieden, maar vraagt zich af of dit met de nieuwe regeling effectief, en eerlijk gespreid, wordt bereikt. Daarom is opgevraagd hoe de vorige subsidies geografisch verdeeld waren over de stad. D66-fractievolger Marnix Wiechers: “Als we naar de afgelopen drie jaar kijken en de verdeling op de kaart zien, dan bekruipt mij toch het onbehaaglijke gevoel dat we met de OZB uit Presikhaaf, bomen aan het subsidiëren zijn geweest in de achtertuinen van Angerenstein… Als we zo’n groot bedrag uitgeven, moet de schuine verdeling over de stad echt beter. Het zwaartepunt van de subsidie moet de komende jaren in focusgebieden komen.”

Overige aandachtspunten

Ook stelde de D66-fractie vragen over de minimum-eis van 10 vierkante meter. Wethouder Bouwkamp gaf aan dat dit opgelost kan worden door het samen te doen met je buren. Het is goed dat de regeling de inwoners in hun kracht zet en dat er een prijsprikkel blijft om efficiënt te investeren. Maar dat neemt de barrière voor een aanvraag niet altijd weg. Wiechers: “Dus als ik een grote tuin heb, is mijn wil wet, maar als ik wat krapper woon, moet ik de hele buurt bij elkaar trommelen en een afstemmingstraject opstarten om voor subsidie in aanmerking te komen?” Tenslotte vraagt D66 het college om na te denken over de interactie van de nieuwe regeling met de twee waterschappen waar de stad Arnhem onder valt. Na de voorjaarsvakantie debatteert de raad verder over dit onderwerp.


* Een groenblauw-initiatief is een plan van maatregelen gericht op het verlagen van de gevoelstemperatuur op plekken die sterk opwarmen (hitteplekken) en/of het verminderen van wateroverlast en/of het verminderen van de overlast door droogte en/of het vergroenen van versteende terreinen voor ontspanning en ontmoeting en/of het aanplanten van eetbaar groen (ook wel eetbare stad, stadslandbouw) die bijdragen aan leefbaarheid en biodiversiteit.