Inzet D66 bij de Woonvisie: “Voorkom stilstand, bouw de juiste woningen, benut en verbeter woningvoorraad en bouw ook voor studenten en starters”

Detail uit afbeelding omslag ‘Woonvisie Arnhem 2024-2029/2034’ Beeld: Gemeente Arnhem

Deze maand bespreekt de gemeenteraad de Arnhemse Woonvisie 2024-2029/2034. Met de Woonvisie slaat Arnhem een nieuwe weg in om de grote woonopgaven in de stad aan te pakken. Raadslid Joris Brandts: “Voor D66 is wonen de basis van je leven. Het gaat niet alleen om een dak boven je hoofd, maar ook om het hebben van een thuis in een passende woning en woonomgeving die je in staat stelt om mee te kunnen doen in onze samenleving.” D66 is heel blij met de Woonvisie, maar werkt ook aan een aantal verbetervoorstellen.

De woningbouw mag niet stilvallen

Arnhem heeft de ambitie om voor 2040 zo’n 14.000 woningen te bouwen. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten is de nieuwbouw op dit moment eerder aan het vertragen dan aan het versnellen. Dit zien we ook in Arnhem. Het aantal opgeleverde woningen in 2023 (608) liep sterk achter bij het gemiddelde in Nederland en is bovendien een stuk minder dan de beoogde 800 tot 1000 woningen per jaar. Het stilvallen van bouwprojecten heeft grote gevolgen en de oorzaken verschillen. Joris Brandts: “D66 ziet graag dat het college op korte termijn maatregelen treft die nodig zijn om nieuwbouw vlot te trekken. Met name op de oorzaken waar de gemeente ook daadwerkelijk een rol heeft, zoals versnellen van processen.”

Bouw vooral de juiste woningen

Er zijn niet alleen te weinig woningen, maar de huidige woningvoorraad sluit ook onvoldoende aan bij de samenstelling van de bevolking en de demografische ontwikkelingen. Zo zijn er in Arnhem relatief veel eenpersoonshuishoudens (49% en stijgende), terwijl nieuwe woningen vaak groot en grondgebonden zijn. D66 wil daarom dat er meer gestuurd wordt op welke woningen we willen op welke plekken in de stad. Brandts: “Dat betekent dat we afspraken moeten maken over categorieën woningen in nieuwbouwprojecten, zoals een aandeel sociale huur of betaalbare koop. Maar ook dat we werk moeten maken van doorstroming. Dat vraagt om maatwerk, want er zijn grote verschillen tussen wijken. Om een verdere tweedeling in onze stad te voorkomen, zal er ongelijk geïnvesteerd en geprogrammeerd moeten worden.”

Benut bestaande woningvoorraad beter

D66 wil de komende jaren een omslag van eenzijdige focus op nieuwbouw naar meer en beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en gebouwen. Dat kan op verschillende manieren, zoals het realiseren van meer woningen binnen bestaande woonruimte, transformatie, of door het delen van een woning makkelijker te maken. Er zijn verder veel nieuwe woningen te realiseren door op- of tegen bestaande appartementencomplexen nieuwe woningen te bouwen. Brandts: “We noemen dat wel optoppen, aanplakken en woningsplitsen. Daarnaast groeit de behoefte aan woningdelen en collectieve woonvormen zoals CPO’s* en woningcoöperaties. Daar moet de gemeente wat ons betreft meer dan voorheen ruimte aan geven en waar mogelijk stimuleren.”

Woningen van kwaliteit

Naast kwantiteit vraagt D66 ook aandacht voor kwaliteit van woningen. Brandts: “Te veel Arnhemmers leven in slechte woningen of hebben te maken met vervelende huurcontracten. Wat D66 betreft staat de gemeente voor een stad waar goed verhuurderschap de norm is en slechte woningen worden aangepakt. Het toevoegen van kwalitatief goede en levensloopbestendige woningen is bovendien duurzaam voor de toekomst vanwege de vergrijzing. Ook wordt kwalitatief goed wonen bevorderd door het sneller verduurzamen van alle woningen.”

Woningen voor studenten en starters

Binnen de opgave voor meer passende woningen is bijzondere aandacht nodig voor starters en studenten. Duizenden studenten, net afgestudeerden en starters hebben op dit moment geen zicht op een (betaalbare) woning. Arnhem profileert zich met succes als studiestad, maar de onderwijsambities groeien en steeds meer studenten zijn overgeleverd aan de grillen van de particuliere huurmarkt. Het is daarom belangrijk dat er meer goede studentenhuisvesting wordt gerealiseerd, ook om de kansen te vergroten dat studenten na hun studie in Arnhem blijven wonen en blijven werken. Brandts: “Er is een schreeuwende behoefte aan betaalbare koopwoningen, onder andere voor starters. D66 wil hierover harde afspraken in woningbouwplannen, waardoor het percentage betaalbare koopwoningen de komende jaren flink stijgt.”

 
* Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dit kan op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente of een andere grondeigenaar.