D66 zoekt bij Woonvisie naar oplossingen woningnood

Spijkerkwartier in Arnhem. Beeld: Nelis Zevensloot/Flickr

De gemeenteraad stelde woensdag de Arnhemse Woonvisie vast. D66 is zeer tevreden met deze visie, maar diende ook een aantal voorstellen in om het beleid aan te scherpen. Op het gebied van stadsverdichting, het beter benutten van bestaande gebouwen en het belonen van samenwonen. Ook deed D66-raadslid Joris Brandts een oproep: houd tempo!

Creatief omgaan met huidige gebouwen

Arnhem zet in deze Woonvisie in op zowel het bouwen van nieuwe woningen, als het efficiënter gebruik van bestaande gebouwen. Belangrijk, volgens Brandts, omdat in de bestaande gebouwen veel potentie ligt om nieuwe woningen te creëren. Of dat nu gaat over transformatie, het splitsen van grote woningen, of het toevoegen van bouwlagen. Op verzoek van D66 komt er komend jaar een actieplan met concrete maatregelen om hierin te versnellen en procedures te versimpelen. Samen met Volt werd een voorstel ingediend om een splitsingscoach in te stellen. Want Arnhemmers die overwegen hun huis te splitsen, lopen vaak tegen ingewikkelde procedures aan en deze coach kan daarbij ondersteunen.

Stemmingsuitslag motie ‘Woningsplitsing stimuleren met een splitsingscoach’ Beeld: Gemeente Arnhem

Op wijkniveau op zoek naar woningen

De Woonvisie kiest duidelijk koers om 14.000 woningen binnen de bestaande stad te realiseren. De tijd van grote uitleggebieden aan de randen van de stad, zoals Schuytgraaf, is voorbij. D66 diende een voorstel in om op wijkniveau te onderzoeken op welke manier woningen kunnen worden toegevoegd door verdichting. Dat vraagt maatwerk per wijk. Brandts: “De gemeente neemt het initiatief om wijkplannen te maken, waarin per wijk wordt gekeken hoe de leefbaarheid kan worden vergroot en doorstroming binnen de wijk kan worden gestimuleerd. Wij stellen voor daarbij meteen te kijken hoe per wijk extra woonruimte kan worden toegevoegd en de bestaande woonruimte beter benut kan worden. Door wijkbewoners hier actief bij te betrekken, hopen we dat binnen wijken mooie initiatieven ontstaan.”

Stemmingsuitslag motie ‘Ga op zoek naar woonruimte in de wijkplannen’ Beeld: Gemeente Arnhem

Collectieve woonvormen voor iedereen bereikbaar

Naast een actieplan bestaande voorraad, gaat het college ook aan de slag met een actieplan collectieve woonvormen. Daarin wordt geïnventariseerd welke projecten er nu al lopen en op welke wijze de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen. Brandts: “Goed dat we deze initiatieven mogelijk maken! Er is steeds meer behoefte om bijvoorbeeld met vrienden samen te wonen. Of gezamenlijk met een groep ouderen in combinatie met zorg.” Op verzoek van D66 en GroenLinks gaat de gemeente ook kijken of corporaties aan de slag kunnen met deze woonvormen, zodat ook huurders hier aanspraak op maken.

Stemmingsuitslag motie ‘Collectieve woonvormen ook voor huurders’ Beeld: Gemeente Arnhem

Een gastvrije stad voor toekomstige generatie

Als we ook voor toekomstige generaties een aantrekkelijke stad willen zijn, moeten we daar nu keuzes voor maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er voldoende studentenwoningen moeten zijn. D66 diende samen met PvdA en PvdD een voorstel in om meer studentenwoningen te realiseren. Brandts: “Een fijne studententijd valt of staat bij een gastvrije studiestad. De studenten aan bijvoorbeeld de HAN en ArtEZ bedenken de innovaties van de toekomst. Het zou toch fantastisch zijn als we deze mensen in Arnhem kunnen houden.” Ook gaat het college op verzoek van D66 kijken hoe financiële prikkels kunnen helpen om Arnhemmers te stimuleren om hun woning te delen met bijvoorbeeld studenten.

Stemmingsuitslag motie ‘Verlies studentenwoningen niet uit het oog’ Beeld: Gemeente Arnhem