Vrije stad

Amsterdam is van oudsher een vrije en liberale stad. Een stad die diversiteit nastreeft en iedereen welkom wil heten. Waar je kan zijn wie je bent, en kan worden wie je wilt zijn. Een stad waarin iedereen veilig over straat kan lopen, ook hand in hand, en ook met keppeltje of hoofddoek op. Waar de regenboogvlag gewoon kan worden opgehangen. Een stad waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. D66 zet zich vol overgave in om racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting te bestrijden.

Amsterdam rainbow capital of the world

Het is onze ambitie om van Amsterdam de rainbow capital of the world te maken, voor iedereen binnen de Pride-gemeenschap. We blijven aandacht houden voor de vrijheid en veiligheid van onze LHBTIQ+ gemeenschap. We accepteren geen geweld en andere vormen van intimidatie. Ook de komende vier jaar zetten we ons keihard in om de vrijheid en veiligheid van LHBTIQ+ personen te bevorderen

 • Om de ambitie van rainbow capital of the world te onderstrepen willen we een groot LHBTIQ+ event zoals de Gay Games, Europride of World pride naar Amsterdam halen.
 • Alle LHBTIQ+ subgemeenschappen verdienen aandacht, desalniettemin is er specifieke inspanning vereist voor bijvoorbeeld transgender personen, intersekse personen, LHBTIQ+ personen met een biculturele achtergrond, LHBTIQ+ vluchtelingen en roze ouderen. Dit vraagt om een intersectionele benadering van alle relevante beleidsvraagstukken.
 • Er komt een actieplan voor transpersonen waarin de gemeente zich onder andere hard maakt voor de acceptatie van transpersonen, de hoge werkloosheid aanpakt en mentale gezondheid bevordert.
 • De gemeente steunt naast generieke LHBTIQ+ belangenorganisaties ook zelforganisaties en initiatieven die bijdragen aan de emancipatie van deze gemeenschap.
 • LHBTIQ+ jongeren moeten zich welkom, prettig en veilig voelen in de stad en op school. Zij moeten zich welkom voelen en welkom zijn op de school van hun keuze. Scholen mogen deze jongeren niet weigeren, hen niet dwingen uit de kast te komen of conversietherapeutische of celibataire ‘oplossingen’ propageren. Dat geldt ook voor religieuze en andere levensbeschouwende instellingen. Waar dat niet zo is, verwachten wij dat de gemeente stevig optreedt. De gemeente moet inzetten op accurate voorlichting, onafhankelijke vertrouwenspersonen en handhaving bij niet-naleving.
 • LHBTIQ+ jongeren hebben een grotere kans dakloos te worden, zij moeten passend opgevangen en geholpen worden.
 • Wij zetten ons in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ personen die – bijvoorbeeld wegens een combinatie van non-discriminatiegronden – kwetsbaar kunnen zijn, zoals mensen van kleur, bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen en LHBTIQ+ asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse, en bi+ personen, zich veilig en prettig voelen. Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden ondersteund in beleid en met budget.
 • De gemeente bevordert dat zorginstellingen in alle stadsdelen LHBTIQ+ vriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld met een Roze Lopercertificaat. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTIQ+ personen daar.
 • Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door ook foto’s van LHBTIQ+ personen te tonen in gemeentelijke folders en informatiemateriaal, door op Coming-Outdag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met het initiëren van regenboogzebrapaden in alle stadsdelen.

We komen op voor elkaar

Racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting zijn onacceptabel. We willen dat geen enkele Amsterdammer hier nog mee te maken krijgt. We maken ons er hard voor dat iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, maken wij ons hard voor het volgende.

 • We verwachten van de gemeente ingrepen wanneer Amsterdammers op basis van ras, achtergrond, seksuele voorkeur of genderidentiteit in de openbare ruimte gediscrimineerd worden, zoals bijvoorbeeld in de taxisector.
 • We belonen partijen die actief bijdragen aan bestrijden van racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting en vice versa. De gemeente hanteert een zero-tolerance beleid en werkt niet samen met dienstverleners of bemiddelaars die discrimineren.
 • We willen dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) beter bekend wordt en haar werk kan voortzetten, vooral het nagaan van meldingen om mensen aan te spreken en eventueel in contact te brengen met slachtoffers van racisme en discriminatie om tot een gedragsverandering gesprek te komen is belangrijk naast het registeren en inzichtelijk maken van ontwikkelingen.
 • We zetten in op het vergroten van aangiftebereidheid in geval van racisme en discriminatie. Het is belangrijk om een accuraat beeld te hebben van de echte cijfers. Daarnaast willen we de opsporingsbereidheid vergroten als er sprake is van racisme of discriminatie. Het is belangrijk dat degene die aangifte heeft gedaan hierover wordt teruggekoppeld, waarmee het voor diegene zichtbaar is dat vervolg wordt gegeven aan het aangifte doen.
 • Helaas blijkt antisemitisme nog steeds een groot probleem in de stad. We blijven hier aandacht voor vragen en zetten ons in om antisemitisme tegen te gaan. Naast voorlichting en herdenking van de Holocaust geven we ook voorlichting over geschiedenis van Joden in de stad en de huidige joodse gemeenschap. Ook beveiligen we instellingen waar dit noodzakelijk is zodat Joodse Amsterdammers zich veilig voelen.
 • De aanpak van moslimdiscriminatie en moslimhaat zal de komende jaren meer aandacht moeten krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt, waar veel moslimjongeren de dupe van zijn.
 • We zetten in op dialoog en uitwisseling tussen verschillende (geloofs)gemeenschappen.
 • We willen een Amsterdams actieplan tegen institutioneel racisme.
 • In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. Veel sporen van het slavernijverleden zijn nog altijd zichtbaar en werken fysiek en emotioneel door in onze stad. Om de slavernij te erkennen en de afschaffing te eren willen we dat Keti Koti een feestdag is op elke school in Amsterdam en dat 2023 een herdenkingsjaar van de slavernij wordt. We kijken kritisch naar de straatnamen en beelden die refereren aan deze geschiedenis. Waar mogelijk moeten daar een extra uitleg bij. Waar nodig moet de naam worden veranderd.
 • Emancipatie van vrouwen is een groot goed. We willen de representatie van vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen in het Amsterdams straatbeeld verbeteren en in de openbare kunst. Bij nieuwe straatnamen zullen we in blijven zetten op namen van strijders tegen de slavernij, vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen, zodat alle Amsterdammers zich kunnen herkennen in de namen in onze stad. Minimaal 70% van de nieuwe straatnamen moet hieraan voldoen.
 • Wij zetten ons in voor zelfbeschikking van vrouwen en LHBTIQ+ personen daar waar religie een beklemmende rol speelt.

Een toegankelijke stad

 • De stad moet toegankelijk en inclusief zijn voor iedereen, ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. We willen verbetering van rolstoeltoegankelijkheid van de stad en faciliteiten, meer openbare toiletten en inzet op een app als HogeNood. Bij nieuwe faciliteiten verwachten we dat de gemeente een toegankelijkheids-check doet.
 • We willen polarisatie in de stad tegengaan met campagnes en door ervaringsdeskundigen in te zetten.
 • De gemeente communiceert in het Engels en Nederlands, en waar nodig in andere talen. We zien de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor meer-/anderstaligen als een verrijking.

Belang van mensenrechten

 • Mensenrechten zijn er voor iedereen. En realisering van mensenrechten is nooit af. Daarom pleiten wij voor een Amsterdams actieplan mensenrechten, in navolging van het landelijk actieplan mensenrechten.
 • Meer aandacht voor burgerschap, burgerschaps- en mensenrechtenonderwijs.
 • We blijven ons hard maken voor Amsterdam als Shelter City.

Een zorgzame en beschermende stad

 • We zien Amsterdam ook als een zorgzame en beschermende stad. Een stad die opkomt voor haar inwoners, met name voor haar kwetsbare inwoners. We streven naar een overheid die haar inwoners vertrouwt en oplossingen biedt aan Amsterdammers die vastzitten in het systeem.
 • Amsterdam blijft een thuishaven voor vluchtelingen. De gemeente biedt hen actief de kans om als aanvulling op het taalprogramma bij inburgering aan verschillende taalprojecten mee te kunnen doen.
 • We doen er alles aan statushouders snel aan het werk te helpen, door de handen ineen te slaan met maatschappelijke organisaties wiens aanpak aanvullend is op die van de gemeente zelf.
 • We willen extra opvang realiseren voor economisch dakloze personen, bijvoorbeeld in passantenhotels of door projecten als onder de pannen. Voor overige dakloze personen pleiten wij voor goede spreiding over alle steden. Voor elke dakloze persoon moet de gemeente Amsterdam voor een periode van minimaal negen maanden een briefadres beschikbaar stellen. Daarnaast worden er alternatieven gezocht voor het gebruik van hostile architecture.
 • Amsterdam gaat intensiever samenwerken met partners in Oost- en Midden-Europa om dakloze migranten uit deze regio’s beter te begeleiden.
 • Rechtsbescherming blijft belangrijk voor D66. Met name in kwetsbare buurten moet het recht naar de mensen gebracht worden. Daarom investeren we verder in de buurtrechter.
 • Er komen concrete oplossingen voor Amsterdammers die vastzitten in het bureaucratische gemeentelijke systeem. Daarbij wordt ingezet op snel en doortastend handelen van ambtenaren die ook de kwetsbaarheid van bureaucratische systemen durven en kunnen aankaarten.
 • Wanneer de gemeente risicogestuurd toezicht inzet, mogen o.a. etniciteit, religie en overige uiterlijke kenmerken daar geen onderdeel van zijn. We willen bovendien voorkomen dat door wijkgerichte aanpakken verschillende etnische groepen vaker worden gecontroleerd en daarmee gediscrimineerd. Daarom zijn en blijven we fel tegen preventief fouilleren zonder directe dreiging van gevaar.