Een stad waar je in verbinding staat met de rest van de stad en de wereld

D66 wil dat Amsterdam voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is én blijft. Amsterdammers moeten plekken als school, werk, sportclub, zorginstelling en andere voorzieningen goed en eenvoudig kunnen bereiken. Het moet gemakkelijk zijn om van Noord naar Zuidoost te gaan, en men moet zich binnen de verschillende stadsdelen goed kunnen verplaatsen. De stad moet ook goed bereikbaar zijn voor bezoekers en forenzen. Mobiliteit en infrastructuur zijn dienend voor de functies van de stad.

In een stad die zo snel groeit en steeds drukker wordt, brengt dat uitdagingen met zich mee. Daarom moeten we scherpe keuzes maken en investeren in een duurzaam en inclusief netwerk. De stad is gebaat bij een veel betere balans tussen voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de auto. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer hebben voor D66 prioriteit.

Inclusief vervoer staat hoog op onze agenda. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is onnoemelijk belangrijk dat iedereen zich zelfstandig, goed, veilig en gemakkelijk door de stad kan verplaatsen: het draagt enorm bij aan welzijn, gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.

In verbinding met elkaar en met de wereld

 • We breiden het metronetwerk uit door de grote ring te sluiten en de randgebieden nog meer bij de stad te betrekken. Vanaf de Isolatorweg wordt de bestaande lijn niet in oostelijke, maar in noordelijke richting verlengd. De verlengde route voert vanaf de Isolatorweg via de Spaarndammerdijk, de Houthavens, het NDSM-terrein, het Johan van Hasseltkanaal en het Mosveld naar het Noorderpark.
 • De Noord/Zuidlijn wordt aan beide kanten doorgetrokken. In zuidelijke richting via Schiphol tot Station Hoofddorp, in noordelijke richting tot aan Zaandam.
 • Hoogwaardig ov hoeft niet altijd de metro te zijn. Daarom pleiten we ook voor vrijliggende bus- en trambanen. In verlengde van de IJtram naar Oost investeren we in een IJtram naar West. Deze nieuwe verbindingen zijn niet alleen snel, maar ook minder kostbaar.
 • Ook in de nacht moeten mensen veilig thuis kunnen komen. We pleiten ervoor dat de dienstregeling van de OV-verbindingen verruimt wordt.
 • De verbinding met Noord wordt verbeterd. Het fietsnetwerk wordt uitgebreid met twee fietsbruggen over het IJ. Een van de bruggen wordt aan de oostkant gepositioneerd; vanaf het KNSM-eiland naar de Johan van Hasseltweg in Noord. De andere brug vinden we aan de westkant; tussen de Houthavens en de NDSM-werf.
 • De Amsterdamse brug over het Amsterdams-Rijnkanaal is onmisbaar voor het Amsterdamse fietsnetwerk. Om grotere fietsstromen aan te kunnen en om het mogelijk te maken dat de tram wordt doorgetrokken, moet de brug aangepast worden. We blijven werken aan de verbetering van de fietsverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied.
 • D66 ondersteunt het initiatief voor een kabelbaan over het IJ.
 • D66 wil goede en comfortabele fietsverbindingen met de woonkernen in de regio, zoals Haarlem, Almere, Edam/Volendam, ’t Gooi en Amstelveen. De snelfietsroute naar Zaandam geldt als succesvol voorbeeld.
 • De ambitie om minder korte afstandsvluchten vanaf Schiphol te laten vertrekken, kan alleen gerealiseerd worden als er duurzame alternatieven – zoals de trein en hyperloop door heel Europa – tegenover staan. D66 pleit voor een intensieve samenwerking tussen het Rijk en Nederlandse en Europese steden om dat te bewerkstelligen.
 • We lobbyen stevig bij de Rijksoverheid voor het investeren in stedelijke mobiliteit, aangezien Amsterdam de benodigde investeringen voor het verbeteren van de Amsterdamse infrastructuur niet alleen kan dragen.

Fietscultuur en voetganger

De voetganger en de fietser staan in de stad op één. Amsterdam is wereldwijd de enige hoofdstad waar je gemakkelijk en veilig doorheen fietst. Het maakt onze stad toegankelijk en iedere Amsterdammer mobiel. Een groot goed dat D66 wil behouden en versterken. Al het vervoer – met de fiets, de trein of de auto – begint te voet. De voetganger moet naast de fietser daarom veel meer ruimte krijgen en als een volwaardige deelnemer aan het verkeer worden gezien.

 • We verbreden de stoepen op veel plekken en gaan verrommeling tegen zodat ze voor iedereen goed begaanbaar zijn.
 • We gaan voor meer fietsstraten: straten die zijn ingericht voor fietsers, waar auto’s te gast zijn.
 • We zetten in op doorfietswegen door de stad. Op deze wegen kunnen fietsers zonder onnodige obstakels en opstoppingen snel van A naar B komen.
 • We zorgen dat fietspaden veilig zijn en dat problemen met afwatering en verlichting snel worden opgelost. Fietspaden op plus- en hoofdnet worden altijd uitgevoerd in rood asfalt.
 • Ook als je minder te besteden hebt, moet je een fiets kunnen kopen. Zodat iedereen – ook als je dat niet van huis uit mee krijgt of hebt gekregen – kan fietsen. We stimuleren de fietscultuur bij iedereen die dit van jongs af aan niet gewend is. Ongeacht waar je geboren bent en hoe lang je in Amsterdam woont.
 • We zorgen dat fietsen goed gestald kunnen worden. Onder meer door meer fietsenstallingen te creëren, zowel in woonwijken voor mensen zonder eigen berging, als op drukke plekken in de stad en bij stations.
 • Fietswrakken en weesfietsen worden regelmatig en snel geruimd, zodat de plekken beschikbaar blijven en de voetganger ruim baan blijft houden.

Goede balans tussen de voetganger, de fietser, het ov en de auto

Hoe goed en eenvoudig je je kan verplaatsen door de stad draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd brengt mobiliteit qua leefbaarheid ook uitdagingen met zich mee, onder meer op het gebied van geluid en uitstoot. Voor D66 is het belangrijk dat leefbaarheid van de stad voorop staat bij het verder ontwikkelen van de mobiliteit van de stad. De impact op gezondheid heeft te lang te weinig aandacht gekregen. Gelet op de groei en verdichting van de stad, is het extra belangrijk dat we hier volop aandacht aan besteden. De balans tussen de verkeersgebruikers moet drastisch worden verbeterd. De voetganger en fietser moeten meer ruimte krijgen, de auto juist minder. We investeren om het verkeer veiliger te maken.

 • 30 km/u wordt in de hele stad de norm. Daarbij gelden de hoofdnetwegen zoals de Wibautstraat en de Nieuwe Leeuwarderweg als uitzondering. Op deze manier maken we het verkeer veiliger en verminderen we de geluidsoverlast.
 • We blijven ons inzetten voor een volledig uitstootvrij Openbaar Vervoer vanaf 2025 (op de weg én op het water).
 • We nemen maatregelen tegen geluidsoverlast door al het verkeer. Met name geluidshinder veroorzaakt door motoren, treinen en bussen wordt aangepakt.
 • Betaald parkeren wordt de norm. Zo wordt de auto alleen nog gebruikt indien noodzakelijk.
 • We verminderen geparkeerde auto’s boven de grond door parkeergarages die er al zijn intensiever te benutten. Een parkeergarage die doordeweeks volop wordt gebruikt, hoeft in het weekend niet meer leeg te staan. Zo is er meer ruimte voor andere weggebruikers.
 • We investeren om het verkeer veiliger te maken. Daarbij hebben we extra aandacht voor e-bikes. Op smalle fietspaden komt een maximumsnelheid van 20 km/h.
 • Voor nieuwe, toegestane voertuigen zoals LEV’s en e-steps zoeken we de juiste plek op de weg. We zijn zeer terughoudend ze als deelmobiliteit toe te laten.
 • De rondvaart heeft zware tijden gekend. We drukken op de zogenaamde noodknop en komen met nieuw beleid waarbij sprake is van een eerlijke markt en minder overlast.
 • We stimuleren verduurzaming en innovatie van de pleziervaart zonder onrealistische deadlines.

Samen onderweg: deelmobiliteit en openbaar vervoer

Het delen van de verkeersopties heeft de toekomst. Op die manier kunnen we de infrastructuur zoveel mogelijk ontlasten. D66 zet daarom in op Openbaar Vervoer en deelmobiliteit, met als uitgangspunt dat beide voor iedereen zo toegankelijk mogelijk zijn.

 • De coronacrisis en -maatregelen hebben enorme impact gehad op het openbaar vervoer. Er is voor miljoenen euro’s verlies geleden. D66 pleit ervoor om geen onherstel-bare ingrepen in het lijnennetwerk te doen, en bestaande lijnen zoveel mogelijk behouden.
 • We zetten ons in voor inclusief ontwerpen. Daarbij wordt aan de voorkant al gekeken naar het creëren van mobiliteit voor iedereen, in plaats van halfslachtige aanpassingen achteraf.
 • Zelfstandig reizen is niet voor iedereen gemakkelijk. We zetten ov-coaches in die mensen begeleiden om uiteindelijk zelfstandig het ov te kunnen gebruiken.
 • Ook tijdens bouwwerkzaamheden moet de toegankelijkheid van de vervoersopties voor iedereen gewaarborgd blijven.
 • We stimuleren deelmobiliteit door vergunning te versnellen. Daarnaast stellen we ruimte beschikbaar op slimme plekken waar je bijvoorbeeld een deelfiets (of e-bike) kunt gebruiken of een gedeelde taxi kan nemen.
 • We stimuleren en vergemakkelijken het delen van een eigen auto. Parkeervergunningen die in twee gebieden te gebruiken zijn, zijn met name interessant voor moderne families die doorgaans niet allemaal in een huis wonen. In autoluwe straten is nog wel plek voor een deelauto.
 • We gaan de taximarkt aanpakken. Taxi’s moeten het visitekaartje van de stad worden. Er is geen ruimte voor discriminatie en misstanden.

Verbeteren aan- en afvoer

De aanvoer van producten in de bedrijvige stad is enorm. Deze neemt alleen maar toe. We gaan dit beter organiseren en faciliteren, zodat het zo min mogelijk overlast creëert. Door de beschikbare capaciteit beter te benutten, kunnen leven, werken en maken goed hand in hand gaan.

 • Waar mogelijk, stimuleren we vervoer over water. De infrastructuur over water gaat niet alleen over de grachten, maar ook over het IJ en het Amsterdams Rijnkanaal. D66 wil meer plekken aan wal hebben waar goederen en afvalstoffen geladen en gelost kunnen worden.
 • We passen de beperkte venstertijden voor bevoorrading aan. Daardoor kunnen ondernemers dit efficiënter organiseren en zijn ze zeker van hun levertijden. Bovendien kunnen we op die manier laad- en losruimte multifunctioneel inzetten. Zo kan een bepaalde plek afwisselend een parkeerplaats of een bevoorradingsplek zijn.
 • We doen onderzoek naar bevoorrading met elektrische voertuigen. Ook stimuleren we bedrijven en logistieke partijen om van elkaar te leren en meer samen te werken. Door hun bevoorrading anders te organiseren en bijvoorbeeld gezamenlijke hubs te creëren, hoeven minder bestelbusjes en vrachtwagens zich in de stad te begeven.