Waar goed met publiek geld wordt omgegaan

Geld van de gemeente is geld van Amsterdammers. Wat D66 betreft blijven we dit doelmatig en transparant inzetten voor de stad en haar inwoners – nu en in de toekomst. We moeten juist nu investeren in duurzaam herstel en tegelijkertijd de financiële klap van de coronacrisis te boven
komen.

Gemeentefinanciën
op orde

Dankzij D66 zijn de gemeentefinanciën veel inzichtelijker geworden. Wat ooit een onoverzichtelijk geheel van tientallen deelbegrotingen was, is teruggebracht naar één centrale begroting die gemakkelijk online in te zien is. Zo kunnen Amsterdammers zien waar hun geld aan uit wordt gegeven en nagaan of dit zo goed mogelijk gebeurt. Wij zetten ons de komende vier jaar in om de stadsfinanciën nog transparanter en beter lees- en controleerbaar te maken.

 • Transparantie, leesbaarheid en controleerbaarheid blijven wat D66 betreft centraal staan. Zet heldere publicatie van de centrale begroting voort en breid uit naar meer inzicht op buurtniveau en voorbij de financiële kosten: werk toe naar een maatschappelijke begroting.
 • Deelnemingen en commercieel vastgoed worden geëvalueerd. We vinden een balans tussen publiek belang, toegevoegde waarde van de gemeente en andere partijen. Zorg bij mogelijke afstoting dat er heldere kaders zijn voor betrokkenheid van nieuwe partijen om het belang van de stad en haar inwoners te waarborgen. Zet het vrijgekomen geld alleen in voor de lange termijn.
 • Inspraak betekent wat D66 betreft ook echt inspraak. Daar horen ook financiële middelen bij, zeker op het stadsdeelniveau. Zet burgerbegrotingen en -initiatieven voort.

Erfpacht

Erfpacht blijft een geschikt instrument om stedelijke ontwikkeling aan te jagen en voor het sturen op de ruimtelijke inrichting van de stad. Maar het Amsterdamse erfpachtsysteem dient wel te worden verbeterd. Als belastingmaatregel voor woonlasten is erfpacht inefficiënten onrechtvaardig.

 • Door woonlasten te heffen via de OZB, in plaats van door middel van erfpacht, streven we ernaar het systeem van woonlasten minder kostbaar en rechtvaardiger te maken.
 • D66 maakt zich er sterk voor dat Amsterdammers die hun aanvraag na 8 januari 2020 doen een aanbod krijgen volgens de voorwaarden van voor die datum.
 • D66 wil huiseigenaren daarnaast ook de mogelijkheid geven om de grond onder hun woning te kopen.
 • D66 wil betere consumentenbescherming bij erfpacht. Waarbij rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie beter geborgd worden.

Gemeentelijke
belastingen

We willen dat elke Amsterdammer in een betaalbare stad kan wonen, en we willen er ook voor zorgen dat onze hoogwaardige voorzieningen op peil worden gehouden. Daarvoor heffen we
gemeentelijke belastingen.

 • We zorgen we voor een goede balans. Werken moet lonen, de welvaart moet eerlijk verdeeld worden en vermogen moet worden belast.
 • Om onze duurzame ambities te verwezenlijken, blijven we ons hard maken voor het principe ‘de vervuiler betaalt en de vergroener wint’.
 • We sturen bij belastingen altijd op een eenvoudige uitvoering zodat de Amsterdammer niet te maken heeft met een onnavolgbaar, complex belastingsysteem.

Investeren

Wij zetten ons in voor investeringen die ervoor zorgen dat de werkgelegenheid, bereikbaarheid en andere voorzieningen als infrastructuur en onderwijs op peil blijven. Daarvoor maken we ruimte
in de begroting. Waar mogelijk zoeken we naar andere manieren van financiering en samenwerking.

 • We investeren ongelijk om gelijke kansen te realiseren voor elke Amsterdammer.
 • We gaan allianties aan met partijen in de stad en zoeken creatieve oplossingen zoals het combineren van functies (Sporthallen Zuid).
 • We werken intensief samen met de Metropoolregio, vooral op duurzaamheid en mobiliteit, om gezamenlijk geld binnen te halen voor de nodige lange-termijninvesteringen.
 • We onderzoeken hoe met publieke en private partijen een investeringsfonds voor de stad opgezet kan worden.
 • We streven naar een sterk en slim gemeentelijk apparaat dat efficiënt en met kennis van zaken het hoofd kan bieden aan grootstedelijke problematiek.
 • We blijven investeren in het onderhoud van de stad, onder meer in het onderhoud van kades en bruggen.
 • De begroting blijft wat D66 op orde voor investeringen in de toekomst van de stad. Nu moet er geïnvesteerd worden om de effecten van corona te beperken. Dat betekent dat
 • we in zullen teren op de reserves, tegelijkertijd zorgen we ervoor dat ze daarna weer worden aangevuld. Dat is van belang voor houdbare financiën, die in de toekomst opnieuw tegen een stootje moeten kunnen.