Democratische vernieuwing: waar iedereen mee kan praten

D66 Amsterdam wil dat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dit kan via verenigingen en buurtinitiatieven, maar ook zeker via de politiek. Betrokkenheid maakt enthousiast. Dat zie je ook terug in enthousiaste Amsterdamse initiatieven die op hun beurt de politiek inspireren. Daarom willen we de inwoner niet alleen als consument, maar dat democratie en burgerschap minstens zo belangrijk zijn als gemeentelijke producten en diensten zoals paspoorten, parkeervergunningen, grof afval en het doorgeven van een verhuizing.

Inspraak

We organiseren inspraak op alle democratische niveaus. We willen waken voor een ‘participatie- elite’ en hebben oog voor Amsterdammers die niet politiek betrokken willen zijn, maar wel aan de stad ‘deelnemen’ door andere activiteiten en verenigingen. Elke Amsterdammer moet weten wat wanneer besloten wordt. Die informatie moet gemakkelijk beschikbaar zijn en we mogen niet verzanden in een wirwar aan processen en continu veranderende pilots.

 • Samen met stadsdelen zorgen we voor goede informatievoorziening voor inwoners, waar ze helder verteld wordt wie wat, waarom en wanneer besluit. Een track & trace-systeem voor beleidsontwikkeling zou hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn.
 • Informatie wordt ook toegankelijker voor de internationals in de stad door meer Engelstalige communicatie.
 • Het raadsinformatiesysteem wordt toegankelijk en laagdrempelig.
 • We stellen burgerfora en -beraden ook in voor stadsdelen en we experimenteren met vormen als burgerbegrotingen.
 • We willen meer aandacht voor het kleine. Inwoners moeten laagdrempelig kunnen meedenken wanneer bijvoorbeeld hun eigen straat wordt aangepakt.
 • Er komt een digitale jongerenraad van 12-16 jaar, naar het voorbeeld van de Raad van Europa.
 • Raadsleden en stadsdeelcommissies krijgen middels een hoorzitting voor kandidaat- wethouders en stadsdeelbestuurders meer inspraak in gekozen bestuurders.
 • We investeren in lokale omroepen en media voor een goede lokale en regionale democratische controle.

Digitale overheid

Een sterke democratie is een digitale democratie. D66 is trots op de investeringen die in Amsterdam al zijn gedaan op het gebied van de digitale overheid en het gebruik van data in de publieke ruimte. Als je nu op de website van de gemeente Amsterdam komt, zie je vooral de diensten en services die worden aangeboden en relatief weinig over de democratische processen in de stad, dat moet wat D66 betreft anders. We houden oog voor degenen die niet mee kunnen komen en voor de veiligheid van alle inwoners.

 • De digitale diensten en informatie van de overheid zijn inclusief en ook beschikbaar voor mensen met een beperking en/of laaggeletterde mensen.
 • Ook het aanbieden van niet-digitale diensten blijft op peil voor Amsterdammers die dat nodig hebben. Daarnaast zetten we bij deze groep ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en weerbaarheid.
 • We zijn alert op de privacy van alle Amsterdammers en zetten de ‘Agenda Digitale Veiligheid’ voort.
 • We zetten in op de principes van het Tada Manifest: inclusief, zeggenschap, de menselijke maat, legitiem en gecontroleerd, open en transparant, van iedereen – voor iedereen.
 • Veilig internetten. Er komt een campagne met als doel alle Amsterdammers te informeren hoe ze zichzelf in een paar stappen online beter kunnen beschermen.

Dicht de politieke kloof tussen burger en bestuur

De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Buurten weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of stadsdeel.

 • We geven buurthuizen, wijkraden, stadsdelen en inwoners de ruimte voor initiatieven. Daarbij waken we voor de valkuil van een ‘participatie-elite’.
 • Stadsdeelcommissies beschikken over eigen bevoegdheden en bijbehorend budget voor de wijk.
 • We onderschrijven de veertien waarden van Weesp en zorgen voor een goede integratie in de gemeente zonder de afstand tussen burger en bestuur te vergroten.