Waar werk is, vandaag en in de toekomst

De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie en daarmee de werkgelegenheid geraakt. Het is belangrijk dat het verwachte spoedige en krachtige herstel zo snel en volledig mogelijk gerealiseerd wordt, voor iedereen. D66 Amsterdam omarmt groei die niet alleen zorgt voor economische welvaart, maar ook voor welzijn en klimaat. Wij zien de komende tijd als een kans om minder afhankelijk te worden van het toerisme en het ondernemersklimaat verder te versterken, met oog voor Amsterdammers en hun leefomgeving. Wij willen dat iedereen perspectief heeft op werk en dat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Op die manier leveren we ook een bijdrage aan het oplossen van de steeds groter wordende personeelstekorten

Ondernemerschap

Ondernemers en bedrijven zorgen voor banen en een bruisende stad. In Amsterdam bouwen we voort op de successen van onze sterk ontwikkelde sectoren, maar zagen de afgelopen tijd ook het belang van meer economische diversiteit. Ook het mkb speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid en leefbaarheid in de buurt. We zijn trots op het levendige start-up ecosysteem in Amsterdam. Dit willen we behouden en verder versterken voor scale-ups: de bedrijven die de problemen van morgen oplossen én voor banen zorgen.

 • We gaan het economische programma structureel financieel versterken en maken het banenaanbod diverser, bijvoorbeeld in de sectoren gezondheid, fintech en media. We zetten in op bedrijven die iets aan de stad toevoegen, zoals innovatie, banen of bedrijven die maatschappelijke problemen oplossen;
 • Het mkb wordt in alle buurten betrokken en gestimuleerd om gezamenlijk het winkel- en horecagebied te ontwikkelen;
 • In wijken komen wonen, werken en recreatie samen. Er is niet alleen ruimte voor ‘kantoorbanen’, maar ook voor ambachten en (lichte) maakindustrie;
 • We behouden de aantrekkingskracht van Amsterdam als hub voor creatieve kenniswerkers;
 • Marktondernemers krijgen de ruimte zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en worden betrokken bij het beleid.
 • D66 staat voor een open bezorgeconomie waarin ruimte is voor nieuwe businessmodellen en innovatieve concepten, maar wel één waarin rekening wordt gehouden met negatieve externaliteiten zoals verkeersdruk, het aanzien van winkelstraten en leefbaarheid van buurten. Dit vraagt om een gemeente die met open houding het gesprek aangaat met nieuwe toetreders en die dialoog faciliteert tussen bewoners, buurtwinkels en lokale horeca. Basisregels voor bezorgbedrijven moeten duidelijk en handhaafbaar zijn.

Sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn organisaties die bijdragen aan een gezonde Amsterdamse economie en aan verschillende maatschappelijke doelstellingen, waaronder het stimuleren van de circulaire economie of het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemingen verdienen het apart genoemd te worden, omdat ze als geen ander laten zien dat economische activiteit hand in hand gaat met maatschappelijke impact. We stimuleren juist díe economische ontwikkeling die kwetsbare Amsterdammers ondersteunt om mee te doen: die hen werk biedt, extra inkomen oplevert en/of meedoen mogelijk maakt.

 • Samen met sociale ondernemers verbeteren we het investeringsklimaat door hubs toe te voegen, (mkb)-netwerken te versterken en in samenwerking met bestaande financierders een Amsterdams impactfonds op te zetten;
 • We voeren het actieplan Sociaal Ondernemerschap/City Deal Impact Ondernemen versneld uit;
 • Er komt bij nieuwe en bestaande gebiedsontwikkeling ruimte voor sociale ondernemers;
 • Bij de gemeente komt een duidelijk aanspreekpunt voor sociale ondernemers, met een toegankelijke online portal;
 • We stimuleren initiatieven om het bewustzijn over bredere maatschappelijke impact bij bedrijven te vergroten, bijvoorbeeld door Sustainable Development Goals-scans;
 • Subsidieer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt banen binnen sociaal ondernemerschap en sociale firma’s;
 • Om sociale firma’s te ondersteunen gaat de gemeente een substantieel deel van haar inkopen bij sociale firma’s doen.

Duurzame economie

Voor D66 gaan groen en groei hand in hand. Duurzame ontwikkelingen zorgen voor innovatie en banen. De komende jaren blijft Amsterdam investeren in duurzaamheid en neemt een aanjagende rol om de energietransitie te versnellen. Dat doen we door te zorgen voor voldoende investeringen, ruimte en talent.

 • We betrekken burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen bij de energietransitie door ze proactief helderheid te bieden en ruimte te geven om te experimenteren met nieuwe energievormen. Dit zorgt voor ondernemerschap, werkgelegenheid en rendement;
 • De decentrale energievoorziening blijft voor minstens de helft in lokale handen en we onderzoeken hoe omwonenden mee kunnen profiteren;
 • Het circulaire economie beleid kan wat D66 betreft nog steviger. Naast de inzet op voedsel, organische reststromen, consumptieartikelen en de gebouwde omgeving, intensiveren we de samenwerking met de grotere industrie en bedrijventerreinen om ook op industrieel niveau de circulaire ambities te realiseren;
 • We stimuleren en faciliteren deelgebruik van vervoermiddelen met het waarborgen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en leefbaarheid in de stad.

Schiphol en de Haven

Schiphol en de Haven zijn essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Amsterdam, het halen van de duurzaamheidsdoelen, en het banenaanbod in de stad: de aan de Haven en Schiphol gerelateerde directe en indirecte arbeidsplaatsen in de regio wordt elk geschat op meer dan 60.000. De combinatie van de levendige stad met haar talent en onderwijsinstellingen, de luchthaven en de zeehaven biedt een unieke kans om duurzame doelen om te zetten in concrete stappen. Dat vergt echter samenwerking en durf, waarbij de gemeente wat D66 betreft een belangrijke rol speelt.

 • De Amsterdamse Haven speelt een onmisbare rol in de ambitie om Nederland ‘de waterstofrotonde van Europa’ te maken voor de energietransitie in Amsterdam en daarbuiten. We werken samen met relevante partijen om de benodigde ruimte, investeringen en talent te vinden om dit te realiseren;
 • Wat D66 betreft blijft de Haven een onmisbare rol spelen in de circulaire economie. Naast activiteiten op het gebied van afvalverwerking en bouwmaterialen, moet de gemeente met de Haven samenwerken om te kijken op welke andere terreinen de circulaire ambities op grootschalig niveau kunnen worden versterkt;
 • We zorgen voor een goede balans tussen wonen en werken in de Haven, en de bereikbaarheid van inwoners en logistiek;
 • Voortbordurend op de ambitie voor de energietransitie in de Haven, zetten we in op Schiphol als meest duurzame luchthaven en belangrijkste hub-connectiviteit in Europa, waar duurzame energiebronnen voorhanden zijn. We balanceren het belang voor de economie en de overlast. Naast luchthaven, wordt Schiphol ook een belangrijker punt in het internationale treinverkeer

Toerisme en binnenstad

Toerisme is niet weg te denken uit de stad. Om te zorgen dat we niet terugvallen in het massatoerisme waar steeds meer inwoners last van hadden, stelt D66 het leefklimaat en de Amsterdamse economie centraal. We ontmoedigen overlastgevers. Voor bezoekers, uit binnen-en buitenland, die bijdragen aan de stad zijn we een gastvrije plek met veel culturele voorzieningen. We bouwen voort op onze huidige voorzieningen en zetten in op het aantrekken van internationale congressen en beurzen. D66 wil dat een integraal Toerismebeleid onderdeel wordt van de overwegingen bij ingrepen in de stad die het toerisme beïnvloeden. Zo kan de stad werken aan een effectief beleid.

 • We staan voor het Toerisme in Balans initiatief met als ondergrens van het aantal toeristen 10 miljoen en als bovengrens 20 miljoen en sturen op het leefklimaat in de stad, waarborgen de diversiteit van het winkelaanbod proactief en borgen dat er balans blijft tussen te weinig bezoekers waardoor onze voorzieningen onder druk komen en te veel bezoekers waardoor de stad aan leefbaarheid inboet;
 • D66 zet vol in op de ambitie om van Amsterdam de culturele en congresstad in binnen- en buitenland te maken en blijven daar de komende bestuursperiode in investeren;
 • We ontmoedigen overlastgevers door blijvend verbod op overlastgevende activiteiten, zoals ‘pretvervoer’ (bierfietsen), alcoholgebruik in bepaalde gebieden, en we blijven touringcars weren uit de binnenstad;
 • We zetten in op spreiding: we plaatsen toeristische trekpleisters buiten de Ring A10 en werken samen met het Rijk om landelijke spreiding beter te realiseren;
 • We benutten alle mogelijk instrumenten voor de ontwikkeling van woningen boven winkels in de binnenstad. We zoeken naar creatieve oplossingen veel ruimte te laten benutten als woonruimte, bijvoorbeeld door studentenwoningen te realiseren. Met meer bewoners in het gebied versterken we economische en maatschappelijke structuren;
 • In de overlastgebieden van de binnenstad wordt restrictief beleid gevoerd ten aanzien van alcoholverkoop buiten de horeca en communiceert dit nationaal en internationaal zodat deze maatregel doorwerkt in het imago van de stad;
 • We gaan met coffeeshopeigenaren werken aan een betere spreiding van cannabisaanbod over de stad;
 • We blijven investeren in vastgoed op cruciale plekken in de binnenstad om zo te zorgen voor een meer divers aanbod in de straat en bij te dragen aan de leefbaarheid van de binnenstad;
 • Sekswerk in Amsterdam is op weg naar een nieuwe toekomst, waarvan een nieuw te bouwen erotisch centrum het fysieke middelpunt gaat zijn. We zoeken hiervoor een locatie die aansluit bij een gebied waar al wordt uitgegaan, zoals het gebied rondom het Johan Cruijff stadion. Om deze transitie samen met sekswerkers succesvol te kunnen vormgeven zullen ook tijdelijke plekken nodig zijn voor raamprostitutie, bijvoorbeeld aan het IJ.
 • Mensen, die vrijwillig kiezen om te werken als sekswerker, moeten zelfstandig, veilig en gezond hun werk kunnen doen. Sekswerkers moeten betrokken worden bij de totstandkoming van nieuw beleid, waar ook samen gekeken wordt wat de beste vorm en plek is voor hun activiteiten.
 • Mensenhandel en uitbuiting worden hard aangepakt, met het waarborgen van privacy. De rechten van sekswerkers staan centraal: zij moeten hun werk vrijwillig, veilig en gezond kunnen uitoefenen en beschermd worden tegen ongewenst fotograferen en andere vormen van intimidatie.

Digitale economie

Digitalisering en ontwikkelingen op het gebied van data bieden veel kansen voor de Amsterdamse economie. Die moeten ten volle worden benut. Hierbij moeten we de keerzijden, zoals op het gebied van veiligheid en klimaat, niet uit het oog verliezen. D66 zet zich in voor een toekomstbestendige economie, maar waarborgt ook de privacy van elke Amsterdammer en de klimaatambities die we met elkaar hebben vastgelegd.

 • We waarborgen de kracht van de Amsterdam Internet Exchange omdat deze een cruciale rol in het dagelijkse leven van elke Amsterdammer en onze economie speelt;
 • We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk Amsterdammers over digitale kennis en vaardigheden beschikken door middel van samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven en de inzet van de in 2021 opgerichte buurtteams. We zetten in op datacenters onder groene voorwaarden: met toegang tot of bijdrage aan het opwekken van duurzame energie, ze moeten groene daken hebben en voor koeling gebruik maken van grondwater.

Samenwerking oplossen personeelstekorten

In veel sectoren – van het onderwijs en de zorg tot de hospitality en technieksector – nemen de personeelstekorten steeds verder toe. Tegelijkertijd zitten nog relatief veel mensen zonder werk, of werken zij in sectoren waar juist banen verdwijnen. Wij willen daarom de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid intensiveren. Ten eerste om te zorgen dat opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk in de stad. Ten tweede willen we extra investeren in het om- en bijscholen en het aan de juiste werkgever koppelen van werkzoekenden. Mensen die het om wat voor reden dan ook langere tijd niet lukt een baan te vinden, krijgen daarbij extra hulp en ondersteuning.

 • We zorgen we ervoor dat House of Skills uitgebreid en zichtbaarder wordt, zodat meer Amsterdamse werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen en zullen vinden. Daarmee dragen we bij aan een belangrijke wijziging in de inrichting van de arbeidsmarkt: van sectoraal naar intersectoraal, en van focus op diploma’s naar focus op (te ontwikkelen) vaardigheden;
 • We zetten in op banenafspraken met werkgevers in sectoren met personeelstekorten en personeels-overschotten. Belangrijk in deze banenafspraken zijn de ondersteuning, begeleiding en bij- en omscholing van werkzoekenden;
 • Amsterdamse werkzoekenden die zich willen om- of bijscholen naar werk in sectoren met een personeelstekort kunnen een renteloze lening krijgen voor het volgen van een relevante opleiding of cursus. Deze lening kan dan na het vinden van nieuw werk worden terugbetaald. De lening bestaat naast het landelijke Levenlanglerenkrediet, dat beperkt is tot de vergoeding van het collegegeld van een voltijdse mbo-opleiding of een voltijd of deeltijdopleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • Waar nodig speelt de gemeente een proactieve rol om vraag (banen van de toekomst en banen in sectoren met personeelstekorten) en aanbod (vaardigheden van Amsterdammers) beter op elkaar te laten aansluiten. De focus ligt daarbij op het mbo en op het om- en bijscholingsaanbod