Sport: waar sport voor iedereen is

Bewegen leidt tot verlenging van het aantal (gezonde) jaren dat we leven; minder kans op overgewicht; betere resultaten op school; lagere zorgkosten; minder ziekteverzuim op het werk en het kan ook nog eens veel plezier geven! Daarnaast tonen wetenschappers aan dat bewegen belangrijk is voor de hersenen, wat verband houdt met vertraging van dementie op latere leeftijd.

Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende: één op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van dertig minuten per dag. Maar liefst één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas. Corona heeft bovendien nogmaals benadrukt hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Gezonde mensen zijn minder vatbaar voor het virus en de effecten ervan zijn vaak minder heftig.
Sport is een van de belangrijke pijlers om tot een gezonde levensstijl te komen, daarom zet D66 zich voor de komende verkiezingsperiode nogmaals hard in om het sportbeleid van Amsterdam te verbeteren.

Toegangelijk voor iedereen

D66 staat voor een Amsterdam waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Hoewel er reeds lopende beleidsmaatregelen zijn om iedereen de mogelijkheid te bieden om te sporten, blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Niet iedereen wordt met deze maatregelen bereikt. In 2020 werden er maar 8.000 aanvragen goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor onder andere sportcontributie of financiële ondersteuning bij zwemlessen, terwijl er in Amsterdam 30.000 kinderen opgroeien in armoede. Om te voorkomen dat de gezondheidskloof tussen arm en rijk de komende jaren groter wordt, dient Amsterdam zich in te zetten om de beweeg- en sportparticipatie van al haar inwoners te vergroten. Jong geleerd is
immers oud gedaan. Daarom maakt D66 zich extra hard voor beweeg- en sportparticipatie bij kinderen en jongeren.

 • We sluiten als Amsterdam aan bij het Volwassenenfonds zodat ook volwassen die rond het bestaansminimum leven contributie, lesgeld en/of materialen voor sport of creatieve activiteiten vergoed krijgen;
 • We investeren extra in sportstimulering zoals wordt gedaan in de agenda ‘Sport en Bewegen’. Daarbij wordt gefocust op groepen waarvan sportdeelname momenteel achterblijft, zoals mbo-studenten;
 • We investeren in een inclusief sportklimaat;
 • We zetten in op zwemmen voor iedereen, door het programma voor (school)zwemlessen te verbeteren en pierenbadjes toe te voegen in nieuwe wijken;
 • We willen dat kinderen met een beperking meer mogelijkheden hebben om in speeltuinen te spelen en te sporten.

Elke Amsterdammer weer aan het bewegen

Tijdens corona werden mensen geacht om zoveel mogelijk binnen te blijven. Sportscholen gingen dicht en sporten in teamverband was een tijdlang niet toegestaan. Dit heeft ertoe geleid dat er minder is gesport, maar ook dat de ledenaantallen bij veel verenigingen flink is gedaald (43%).
Het lijkt erop dat de mensen die voor corona al frequent sporten alternatieven hebben gevonden voor het sporten bij een vereniging of in groepsverband. Voornamelijk de kwetsbare groep van de bevolking is daadwerkelijk minder gaan sporten. Voor de komende periode staat Amsterdam voor de uitdaging om mensen die gestopt zijn weer aan het sporten te krijgen, maar uiteraard ook om mensen die voor corona niet sportten aan het sporten te krijgen.

 • We zorgen dat bewonersinitiatieven en Buurtteams ondersteuning krijgen van sport- en bewegingscoaches om laagdrempelige activiteiten zoals wandelgroepjes in de buurt te organiseren. Deze coaches richten zich daarbij extra op ouderen om hen zo veel mogelijk aan het bewegen te krijgen;
 • We zorgen voor meer aandacht voor meiden bij initiatieven zoals Sportbuurtwerk en Jongerenwerk;
 • We volgen de adviezen vanuit de Sportnorm op en investeren in het creëren van meer sportfaciliteiten in de openbare ruimte, daar waar dat het hardst nodig is;
 • We creëren een sterkere basis voor aangepast sporten en revalidatie met goede faciliteiten, onderzoek, begeleiding en toeleiding.

Positioneer Amsterdam
als sportstad

Naast dat het beoefenen van sport goed is voor de gezondheid, zorgt sport ook voor sociale interacties en voor een gevoel van verbondenheid. Zet sport en sportevenementen daarom ook in om Amsterdammers meer met elkaar in verbinding te brengen.

 • We zetten in op sportevenementen – waaronder Europese kampioenschappen, lokale toernooien in vakantieperiodes – die bijdragen aan Amsterdam als sportstad;
 • We organiseren parallel aan deze sportevenementen ook (debat)evenementen rondom gezondheid en levensstijl, zodat zo’n eenmalig evenement ook een blijvend effect heeft.
 • We investeren in topsport in Amsterdam middels sportorganisatie Topsport Amsterdam en ‘Papendal aan de Zuidas’;
 • We blijven inzetten op het Amsterdamse Topsport Talentenfonds voor sporters die op dit moment niet in aanmerking komen voor steun via de topsportinfrastructuur. We breiden het aantal sporters uit en onderzoeken het toevoegen van andere sporten naast urban- en vechtsporten;
 • We investeren in nieuwe vormen van sport, zoals urban sports en E-sports. De urban sportagenda wordt gecontinueerd en uitgebreid met indoor hallen in Noord en Zuid, en met speciale aandacht voor dans-, cross-over en vechtsporten

Versterk de sportverenigingen

Sportverenigingen staan midden in de maatschappij. Op sportverenigingen komen mensen met diverse achtergronden bij elkaar om samen te sporten en om samen dingen te organiseren.
Sportverenigingen brengen mensen bij elkaar en zorgt voor onderlinge verbondenheid. Zowel relatief als absoluut is in de grote verenigingssporten in Amsterdam al jaren een (lichte) groei waarneembaar. Deze groei moet verder worden geaccommodeerd én gestimuleerd. Sport in verenigingsverband is namelijk een belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur voor sport en beweging. Bovendien zijn verenigingen belangrijke partners in het sportbeleid. Zij horen thuis in de wijken, omdat zo de sportparticipatie toeneemt en sociale structuren ontstaan die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de stad

 • We zetten vol in op de Amsterdamse voetbalagenda. Daarbij hebben we meer aandacht voor meiden- en ouderenvoetbal, een zaalvoetbalcompetitie, een leergang voor coaches en trainers, intensievere samenwerking tussen verenigingen en betere toegankelijkheid voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben vanwege gedrag of een beperking;
 • We investeren in betrokken sportverenigingen die willen bijdragen aan het bestrijden van sociale problemen;
 • We investeren in bestuursleden van verenigingen door het beschikbaar maken van expertise en het aanbieden van traineeships voor bestuursleden;
 • We investeren niet alleen in de zogenoemde ‘focussporten’, maar in alle verenigingen die een positieve bijdrage leveren aan het verhogen van sportparticipatie;
 • We versterken onderlinge samenwerking tussen verenigingen. De ontwikkeling van sporthubs zoals rondom het Olympisch Stadion, Sporthallen Zuid en de Bosbaan;
 • We investeren in bestaande sportaccommodaties. Daarbij richten we ons bij voorkeur op accommodaties die zich lenen voor dubbel gebruik – waar meerdere sporten of evenementen plaats kunnen vinden;
 • We creëren verspreid over stad broedplaatsen voor ondernemers in urban sports waar geëxperimenteerd kan worden met cross-overs met kunst en cultuur;
 • We investeren in de samenwerking tussen sportverenigingen en jongeren- en welzijnsorganisaties om de sociaal-maatschappelijk waarde van sport te vergroten;
 • We investeren ook in de samenwerking tussen urban sports-organisaties en jongeren- en welzijnsorganisaties om de sociaal-maatschappelijk waarde van sport te vergroten.