Presentatie Amsterdams Coalitieakkoord

We zijn eruit. D66 heeft samen met de PvdA en GroenLinks een coalitieakkoord gesloten. Het was niet makkelijk. De financiën van de stad hebben een behoorlijke klap gehad van de afgelopen coronajaren. Daarnaast kampen we met stijgende bouwkosten, oplopende rente en minder geld voor gemeenten vanuit het Rijk. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen van Amsterdam zo groot dat we moeten blijven investeren in de stad. Reinier van Dantzig: ‘‘De toekomst is onzeker en de financiële mogelijkheden beperkt. Toch gaan we met dit akkoord de grootste uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Er komt veel geld voor grote stappen richting een duurzame toekomst, meer woningen en gelijke kansen in het onderwijs.’’

Grote uitdagingen, beperkte middelen

De toekomst is onzeker. De energieprijzen stijgen, personeelstekorten groeien en de afschuwelijke oorlog in Oekraïne woekert nog voort. Daarnaast is de financiële ruimte van de gemeente verkleind. Terwijl de uitdagingen voor het klimaat en wonen wel steeds urgenter worden. Hoe gaan we dan toch met minder middelen de grote uitdagingen van morgen te lijf? Reinier van Dantzig: ‘‘Door meer en beter samen te werken met het Rijk en het bedrijfsleven kunnen we met minder middelen toch enorme stappen zetten in de uitdagingen die ons te wachten staan. Publiek-private samenwerkingen zullen daarom een groter onderdeel gaan uitmaken van het beleid. Ook het bedrijfsleven wil graag meewerken aan onze klimaatdoelen en woonopgave.’’

Woningbouw

Amsterdammers maken Mokum. We willen meer ruimte bieden voor Amsterdammers en voor mensen die Amsterdammer willen worden. Dus dat betekent meer betaalbare woningen. Amsterdam heeft een groot woningtekort dat we met regulering, het aanjagen van de doorstroming en woningbouw moeten bestrijden. We streven ernaar langjarig 7500 woningen per jaar te bouwen met de verdeling 40% sociaal, 40% middensegment, en 20% vrije sector, maar dit is door de knellende investeringsruimte een grote uitdaging. Om de toekomstige groei van de stad veilig te stellen zoeken we actief samenwerking met het Rijk, de regio, woningcorporaties, pensioenfondsen en andere partners. De meest acute problemen worden onder meer aangepakt met circulaire flexwoningen. Ook bevorderen we de doorstroom in de huidige woningvoorraad om bijvoorbeeld meer ruimte in het middensegment te creëren. Daarnaast stimuleren we innovatieve concepten als bouwen op water. Van Dantzig: ‘‘Het versnellen en versimpelen van stedelijke ontwikkeling heeft prioriteit. Door meer samen te werken met het veld en regels te versoepelen kunnen we de woningbouw aanzienlijk versnellen. Vijftien procent van de totale Nederlandse woningbouw kan in Amsterdam gerealiseerd worden. Dit kan niet zonder grote investeringen in infrastructurele projecten die Amsterdam alleen samen met de Rijksoverheid kan doen.” 

Investeren in duurzaamheid

We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat deze aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. De klimaatcrisis. In Amsterdam gaan we in dit coalitieakkoord flink de schouders eronder zetten om de CO2-uitstoot drastisch omlaag te krijgen. We maken afspraken met de 10 grootste vervuilers van Amsterdam om hun CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Ook gaan we grootschalig isoleren met het isolatie-offensief in samenwerking met het Rijk. We zetten in op publiek-private samenwerkingen om verduurzaming te versnellen en kennis uit het bedrijfsleven te gebruiken. Zo gaan we samen met partners en andere investeerders onderzoeken of de instelling van een GroeneDaken-fonds de klimaatbestendigheid een extra zetje kan geven. Van Dantzig: ‘‘Het is een gigantische opgave om alle woningen te isoleren, de grote vervuilers te verschonen, de energietransitie aan te jagen en de stad te vergroenen. Dit gaan we in samenwerking doen met het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en andere partners in de stad.’’ 

Onderwijs: geef alle talenten de kans die ze verdienen

Onderwijs is ontzettend belangrijk, voor jong en oud. D66 wil scholen waar je niet alleen leert om iets, maar ook om iemand te worden. In het akkoord hebben we de rijke schooldag opgenomen waarbij kinderen ook hun talenten kunnen ontwikkelen op het gebied van o.a. sport, cultuureducatie, muziek, burgerschap en natuur. Ook komt er gratis huiswerkbegeleiding, zo krijgen álle kinderen de kans hun talenten te ontplooien. Maar op een lege maag kan je niet leren, daarom gaan we experimenteren met gratis gezonde schoollunches in wijken waar dat het hardste nodig is. Om de grote tekorten aan leraren aan te pakken gaan we door met de voorrangsregelingen voor leraren op woningen. Van Dantzig: ‘‘Het begint bij onderwijs. Daar moeten kinderen dezelfde kansen krijgen in het leven. Met dit akkoord maken wij afspraken om ongelijkheid in de samenleving in de kiem te smoren. Om elk Amsterdams kind een goede start te bieden.’’

Wie zijn onze nieuwe wethouders?      

De grote uitdagingen in de stad vragen om adequaat bestuur. D66 heeft na een lang proces van sollicitaties en een stemming in de fractie drie sterke wethouders geselecteerd. Op de portefeuille Woningbouw, Grond & Ontwikkeling, en Ruimtelijke Ordening gaat fractievoorzitter en voormalig lijsttrekker Reinier van Dantzig plaatsnemen. Van Dantzig: ‘‘Ik ga mij met volle overgave storten op de wooncrisis. Er moeten veel huizen bijgebouwd worden dus het belangrijkste is dat de palen de grond in blijven gaan. Dat gaan we doen door meer samen te werken en uit te gaan van vertrouwen, waarbij huizen wel altijd betaalbaar en duurzaam moeten zijn.

Melanie van der Horst gaat aan de slag op de portefeuille Verkeer & Vervoer, Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord. Melanie heeft ruime bestuurlijke ervaring en kennis van de portefeuille. Ze is momenteel dagelijks bestuurder in stadsdeel West. Van der Horst: ‘‘De groei van de stad brengt flinke uitdagingen met zich mee en tegelijkertijd moeten we oog houden voor de bestaande stad. De monumentale Kades & Bruggen, het Openbaar Vervoer en voorzieningenniveau vergen allemaal de aandacht. Ik wil mij inzetten voor een toegankelijke en groene stad om in te wonen, verblijven en bewegen.’’

Als derde draagt D66 Shula Rijxman voor als wethouder Publieke Gezondheid, Preventie en Maatschappelijke ontwikkeling, ICT & Digitale Stad, Lokale Media en Deelnemingen. Shula heeft ruime ervaring als bestuurder bij de NPO en een sterk familieverleden met Amsterdam. Rijxman: ‘‘Ik ben blij om in sprankelend en divers Amsterdam terug te keren en mij hard te mogen maken voor de zorgen van en zorg voor Amsterdammers. Ik kijk ernaar uit om verschillen te overbruggen en samen te werken aan de beste kansen voor iedereen.’’

Klik hier voor het volledig coalitieakkoord 2022-2026.

Heb je vragen?

Wij organiseren aanstaande zondag een ledenbijeenkomst voor nadere duiding. Check je mail voor meer informatie!