Initiatiefvoorstel Aandacht voor de (startende) leraar

Het lerarentekort in Amsterdam heeft een alarmerend niveau bereikt, waarbij het vertrek van startende leraren zorgwekkend is. Het lerarenberoep is een belangrijke bouwsteen van onze stad, en speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de volgende generatie. Dat terwijl een kwart van de afgestudeerde pabo-studenten na vijf jaar niet meer voor de klas staat. Ook overweegt een derde van de zij-instromers om er weer mee te stoppen. Oftewel, het is dringend tijd voor actie. Na meer dan 20 gesprekken met leraren, schoolleiders en experts uit het Amsterdamse onderwijs, presenteert D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk daarom het initiatiefvoorstel (lees hier): Aandacht voor de (startende) leraar, waarin zij met zes concrete voorstellen komt. 

Rooderkerk: “De Onderwijsinspectie slaat terecht alarm over de uitval van startende leraren. De cijfers liegen er niet om. We scoren als Amsterdam al jaren een onvoldoende als het gaat om de uitval van (startende) leraren. Daarom willen wij dat de lerarenbeurs terugkomt en er meer ruimte komt voor professionalisering en doorgroeimogelijkheden: met een Amsterdams leraren-traineeship, loopbaanpaden, terugkeergarantie, een docentenfonds en een lerarenraad. Alles uit de kast voor startende docenten!”

Nijpende tekorten

Amsterdam presenteerde in 2020 een noodplan, om het lerarentekort terug te dringen tot 5%. Alleen is sindsdien het tekort enkel gestegen. Zo was vorig jaar het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs 16,8%. En maar liefst 60% van de ondervraagde leraren overweegt een vertrek uit het Amsterdamse onderwijs, blijkt uit onderzoek van Regioplan. Oorzaken hiervoor zijn onder andere een onvoldoende salaris, werkdruk, de woningmarkt en een tekort aan nieuwe aanwas van leraren. 

Behoud startende leraren

Om de tekorten terug te dringen is de instroom van nieuwe leraren zeer belangrijk. Het is dan ook alarmerend dat veel van de startende leraren en zij-instromers, die enthousiast voor de klas zijn begonnen, om verschillende redenen het onderwijs weer verlaten. Amsterdam moet zich niet alleen inspannen om nieuwe leraren aan te trekken, maar ook om ze te behouden. Het structureel betrekken van leraren bij de aanpak van het tekort is essentieel, zodat hun kennis en ervaring wordt meegenomen in de voorgestelde oplossingen. 

Rooderkerk: “Zo maken we van docent zijn in Amsterdam een carrière met ongelofelijk veel doorgroeikansen naar nieuwe specialisaties en functies. Voor de klas staan in de diverse stad Amsterdam gaat je kansen opleveren waardoor je docentschap in een stroomversnelling komt.”

Voorstellen

In het initiatiefvoorstel (lees hier) doet Rooderkerk de volgende voorstellen om het lerarentekort in Amsterdam aan te pakken.

1. Herintroductie van de Leraren- en de Teambeurs: D66 pleit voor het herinvoeren van de Lerarenbeurs en Teambeurs. De beurzen, die werden ingevoerd onder D66-wethouder Simone Kukenheim maar in 2019 weer afgeschaft, werden zeer hoog gewaardeerd door leraren. Hiermee worden leraren in gestimuleerd om zich verder professioneel te ontwikkelen door nieuwe vaardigheden en kennis op te doen.
2. Amsterdams leraren-traineeship: Het lerarentekort is het grootst daar waar juist de beste leraren nodig zijn, zoals in Noord en Zuidoost. Om hier meer nieuwe leraren aan te trekken, wil D66 een Amsterdams Leraren-traineeship, naar voorbeeld van het Rijkstraineeship. Leraren werken gedurende twee jaar in verschillende delen van de stad met extra begeleiding en een specifiek opleidingsprogramma.  
3. Stimuleren van Amsterdamse Lerarenprofielen en loopbaanpaden: Leraren moeten meer ruimte krijgen voor professionalisering en doorgroeimogelijkheden. Door middel van Lerarenprofielen, zoals het Jonge Kind, Rekenen en Taal of Burgerschap, en de bijpassende loopbaanpaden krijgen zij de kans om zich verder te specialiseren. 
4. Terugkeergarantie voor zij-instromers van de gemeente Amsterdam: Om zij-instromers aan te moedigen om voor het onderwijs te kiezen, stelt D66 voor om gemeenteambtenaren een terugkeergarantie aan te bieden. Daarmee wordt de drempel voor ze verlaagd om een deel van de week of volledig voor de klas te staan. De terugkeergarantie kan daarnaast worden gestimuleerd bij meer werkgevers in de stad.
5. Docentenfonds voor de lerarenopleiding: onderzoek de oprichting van een docentenfonds, waaruit voor startende leraren de kosten voor de lerarenopleiding worden vergoed. In ruil voor de gratis opleiding moeten leraren wel ten minste vijf jaar in Amsterdam gaan werken. 
6. Opzetten van een Lerarenraad: Om de structurele participatie van leraren, in beleidsontwikkeling, te waarborgen stelt D66 voor om een Lerarenraad op te zetten. De Lerarenraad levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Amsterdam en de Taskforce Lerarentekort. Om gezamenlijk het Amsterdamse onderwijs te verbeteren en het lerarentekort tegen te gaan.