Besluitvorming en procedures

D66 Amsterdam is de grootste afdeling van D66 in Nederland. Uniek is dat wij zeven deelafdelingen hebben. Voor elk stadsdeel van Amsterdam één, met een eigen bestuur en ledenvergadering. Ook Weesp maakt onderdeel uit van de afdeling, maar kent (nog) geen eigen deelafdeling.

Het hoogste orgaan van de afdeling is de afdelingsvergadering, die beslist over benoemingen in het bestuur, het beleidsplan, de begroting en andere belangrijke kwesties. De ledenvergadering komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Hier is het motieformulier – vergeet niet deze te mailen naar [email protected]

Moties

Leden van de afdeling kunnen voor aanvang van de ledenvergadering moties indienen. Deze moties kunnen gericht zijn aan het bestuur van de afdeling als het verenigingszaken betreft en de D66 gemeenteraadsfractie als het politieke zaken betreft voor de Centrale Stad.

Daarnaast kunnen ook moties worden ingediend die namens de afdeling Amsterdam op het landelijk congres in stemming gebracht kunnen worden. Deze moties zijn bedoeld voor het landelijk bestuur als het landelijke verenigingszaken betreft en aan de leden van de Tweede Kamer als het landelijke politieke zaken betreft. Ook kunnen moties aan onze leden in het Europees Parlement worden ingediend.

In deze laatste gevallen worden door de afdeling aangenomen moties ingebracht door de afdeling Amsterdam bij het landelijk partijcongres.
Zaken die alleen binnen een bepaald stadsdeel spelen, worden behandeld in de ledenvergadering van dat betreffende stadsdeel.

Er zijn drie soorten moties:

  • Organisatorische moties hebben betrekking op algemeen huishoudelijke aangelegenheden van de partij en de afdeling.
  • Algemeen politieke moties hebben betrekking op de algemene politieke lijn van D66 of D66 Amsterdam.
  • Actueel-politieke moties betreffen politieke feiten die zich na de sluitingstermijn van de moties manifesteren, waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot de volgende ledenvergadering. Deze kunnen worden ingediend tot op het moment van de ledenvergadering zelf, maar enkel als het daadwerkelijk een actuele motie betreft, het gaat dus om zaken die uniek zijn en daarvoor niet speelden. Hierover besluit het bestuur, waarbij zij eventueel overlegt met bijvoorbeeld de fractie.

Bij openbare publicaties uit naam van D66 die ter besluitvorming aan de leden worden voorgelegd, is het ook mogelijk om amendementen in te dienen. Amendementen kunnen worden ingediend namens een afdelingsvergadering (AAV) of regiovergadering (ARV), of door 25 individuele leden. Besturen van afdelingen en regio’s kunnen amendementen indienen namens hun ledenvergadering.

Amendementen voor het verkiezingsprogramma gaan over de aanpassing van een stuk tekst in het verkiezingsprogramma. Het is alleen mogelijk om de hoofdtekst te amenderen (te herkennen aan het regelnummer). Het programma wordt voorafgegaan door een inleiding van de lijsttrekker. Deze maakt geen deel uit van de vast te stellen tekst en is dus niet amendeerbaar. Wel zal de inleiding waar nodig worden aangepast indien de besluiten van de AAV bij de behandeling van het programma daar aanleiding toe geven, zodat de tekst goed aansluit bij het uiteindelijk door de leden vastgestelde programma.


  1. Voor meer informatie met betrekking tot het indienen van amendementen zie artikel 3.9 van het huishoudelijk reglement.
  2. Afdelingsreglement D66 Amsterdam
  3. Motieformulier

Over alle amendementen wordt gestemd namens artikelen 1.2 van het huishoudelijk reglement. Amendementen over de verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam zal een proces worden voorgelegd aan leden. Indien (o.a.) coronamaatregelen van toepassing zijn, zal digitaal worden gestemd. Tekstuele amendementen en overige amendementen worden zonder verdere behandeling in stemming gebracht. Over de amendementen die het Landelijk Bestuur heeft beoordeeld als kernpunten van het conceptverkiezingsprogramma, vinden in aanloop naar het congres digitale discussieavonden plaats.

Voor het indienen van moties en amendementen voor een ledenvergadering geldt een sluitingstermijn. Nadat de termijn voor het indienen van amendementen is gesloten, worden alle amendementen door de Besluitvormingscommissie beoordeeld en ingedeeld in twee categorieën: (1) tekstuele amendementen en (2) inhoudelijke amendementen. Vervolgens deelt het Landelijk Bestuur de amendementen, die niet tekstueel van aard zijn, in in twee categorieën: (1) amendementen die gaan over de kernpunten van het conceptverkiezingsprogramma en (2) amendementen die gaan over de overige delen van het conceptverkiezingsprogramma.
​Voor het indienen van moties en amendementen voor een afdelingsvergadering geldt een sluitingstermijn. Het bestuur bepaalt deze (Afdelingsreglement artikel 5, lid 5) en communiceert deze tegelijk met de agenda voor de vergadering.