Kansrijk Zutphen
Goed onderwijs is de basis

Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt
om lef om ongelijk te investeren. Zodat je
postcode of achtergrond geen belemmerende
rol speelt in de schooladviezen en verdere
schoolloopbaan. Onderwijs betekent een leven
lang leren zodat iedereen zich kan blijven
ontwikkelen.
Een goed voorbeeld hiervan is de gemeentelijke
samenwerking tussen de drie O’s:
Onderwijs, Ondernemers en Overheid.
D66 vindt het van belang dat scholen, ouders,
maatschappelijke organisaties en bedrijven
intensief samenwerken om gelijke kansen in het
onderwijs te bevorderen. Dat is niet alleen van
belang voor de toekomst van onze kinderen en
jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van
onze samenleving.

In Zutphen zijn we trots
op ons unieke en diverse onderwijslandschap.

Goed onderwijs is essentieel om de kansengelijkheid te vergroten.

Werk maken van radicale kansengelijkheid, het risico op onderwijsachterstand bij peuters in Zutphen ligt 18% hoger dan het
landelijke gemiddelde. Dat is onaanvaardbaar hoog en dat willen wij tenminste met de helft terugdringen.


We breiden dan ook de vroeg- en voorschoolse educatie flink uit, door te verdubbelen in uren, de kwaliteit te verbeteren en de ouderbetrokkenheid te versterken.

Een rijke schooldag is meer dan alleen onderwijs, wij willen dat de gymles, zwemles, muziek, zang, toneel en natuur weer
voldoende ruimte krijgt in de klas.


We zetten in op toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind en jongere.

Tijdens hun schooltijd maken kinderen een belangrijke ontwikkelingsfase door. De school moet daarbij een veilige omgeving zijn. Wij spreken basis- en middelbare
scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen.


We investeren in Groene schoolpleinen, speelplaatsen en moestuinen die worden opengesteld voor de hele wijk.
Een gebrek aan frisse lucht in het klaslokaal heeft invloed op de leerprestaties, concentratie en gezondheid. Daarom faciliteren wij energie-neutrale en frisse schoolgebouwen.

We intensiveren de mooie samenwerking tussen het MBO, VMBO, Praktijkschool en Maatschappelijke Organisaties en het bedrijfsleven.

Wij pleiten voor 0 thuiszitters in Zutphen, Warnsveld en de Hoven. We voeren actief beleid om ieder kind en jongere onderwijs
te geven. Als passend onderwijs binnen het reguliere en speciaal onderwijs niet mogelijk is, dan moet dagbesteding met maximale
ontplooiingskansen beschikbaar zijn.


Extra investeren in Taalhuizen waar getrainde vrijwilligers, inwoners helpen om te leren lezen, schrijven en de computer
te gebruiken. De laaggeletterdheid ligt in onze gemeente op 13-16% en dat moet fors omlaag.


Nieuwkomers krijgen vanaf 2022 de kans op een nieuwe manier van inburgeren. Voor iedere nieuwkomer een passend plan voor
inburgering!