Groeiend Zutphen

Wonen:
een betaalbare woning voor iedereen!

D66 Zutphen omarmt de groei van de stad, maar die groei vraagt wel om realistische keuzes.

Hoe benutten we de ruimte zodat we een gezonde en groene gemeente blijven met betaalbare woningen voor iedereen. D66 wil dat de gemeente alle inwoners van Zutphen, zowel jong als oud, hierbij betrekt. Wij durven keuzes te maken en zetten in op diverse en groene wijken, waar iedereen gezond en veilig kan opgroeien en oud worden. De woningmarkt is al geruime tijd oververhit en het wordt steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. Terwijl de behoefte om te wonen in de buurt van je vrienden, familie of bij je werk zo groot is. Gelukkig kunnen wede komende jaren tot 2700 nieuwe woningenbouwen, maar dat is gelijk ook een grote uitdaging voor onze gemeente.D66 Zutphen pleit er voor dat we op zoekgaan naar oplossingen die we als gemeente in eigen hand hebben. Wij willen de beperkte ruimte en het beperkte aanbod slimmer en eerlijker verdelen, de doorstroming vergroten n versterken wat een wijk zo fijn maakt zoals nuttig groen, een gezellige buurtkern en gezonde speelruimte voor onze kinderen.

D66 wil tempo maken met onze woningmarkt toegankelijk maken voor o.a. de leraar, verpleegkundige, politieagent en schoonmaker.

Er is samen met inwoners en andere belanghebbenden de woonvisie 2019¬2024door de gemeenteraad vastgesteld. Het accentmoet de komende jaren gelegd worden op het beter in balans brengen van het Zutphens woningbestand en onze bevolkingsopbouw. Er moet iets veranderen, want er was vanuit het verleden te veel aandacht voor sociale huurwoningen. Het woningbouwbeleid gaat zich meer richten op het bouwen van woningen in het midden en hoger segment. Bouwen voor doorstroming biedt kansen voor instromers, met betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen.

In Zutphen is de gemiddelde huishoudensgrootte de laatste jaren gedaald naar minder dan 2,2 personen per huishouden. In de toekomst zal het aandeel van gezinnen verder afnemen en het aandeel van kleinere huishoudens (1 of 2 personen) toenemen.

Er is door de D66 motie “Greep en doorstroming op de woningmarkt”, onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Zutphen. Uit dit onderzoek blijkt dat de vergrijzing toeneemt. Vanaf 2035 is 40% van de huishoudens een 65+ huishouden bij ongewijzigd beleid. De afgelopen jaren zijn in verhouding vaker oudere huishoudens naar onze gemeente getrokken (Noorderhaven). Uit het onderzoek blijkt tevens dat de voorraad goedkope woningen (huur en koop) voldoende in evenwicht is met de doelgroep die hier een beroep op doet. De huidige druk op de markt vraagt om versnelling en aanscherping van de uitvoering van de woonvisie. Richt je op starters, jonge gezinnen en doorstroming van ouderen naar kleinere betaalbare huizen. Daarmee komen grote huizen vrij voor de jonge gezinnen.

 • Kopen van woningen door beleggersonaantrekkelijker maken door het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor 5 jaar.|
 • Meer vrije huurwoningen bouwen voorjongeren en starters op de woningmarkt.
 • Maak gebruik van leegstaande panden in de binnenstad voor het snel vergroten van het aanbod.
 • Overeenkomstig de uitkomsten van het onderzoek naar woningbehoefte, voldoende ruimte bieden voor woningennet onder en net boven de NHG (nationale hypotheekgrens).
 • Doorstroming van senioren bevorderen, met behoud van de huidige huur, waarbij ruimtevrijkomt voor huurwoningen voor gezinnen.
 • Inzetten van verhuiscoaches of doorstroommakelaars om senioren (ook met koopwoningen) te ondersteunen.
 • Het splitsen van woningen eenvoudig maken, evenals het toestaan van (tijdelijke)kangoeroewoningen voor mantelzorg.
 • De woningcorporaties investeringsruimtebieden voor het bouwen van nieuwesociale huurwoningen door bestaande sociale huurwoningen aan hun huurders te verkopen. Hiermee worden kansen gecreëerd om in alle wijken van Zutphen, Warnsveld en de Hoven te streven naar een mix van inkomensgroepen en leefstijlen.

Mobiliteit

In Zutphen verplaats je je het gemakkelijkst lopend of op de fiets.

We maken meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de stad, zonder dat zij elkaar hinderen. Naar omliggende gemeenten ga je straks gemakkelijker op de (elektrische) fiets dan met de auto. Door te investeren in fietsnetwerken en OV hebben we de auto minder nodig. Daarom heeft D66 de ambitie voor Zutphen om in 2030de meest fietsvriendelijke gemeente van Gelderland te zijn.

Van wie is de stad?
Volgens het rapport van Milieudefensie ‘Van wie is de stad’ neemt de auto meer dan de helft van de ruimte op straat in beslag. Voor de eigen auto ziet D66 Zutphen daarom minderplek in onze drukke binnenstad. Die ruimte geeft D66 Zutphen liever aan mensen. Om te wonen bijvoorbeeld, te wandelen of recreatief te fietsen. Waar auto’s rijden, willen we dat ze zo min mogelijk overlast veroorzaken en zomin mogelijk ruimte in beslag nemen. Meer blauwe zones bijvoorbeeld, om parkeren van buitenaf te reguleren en overlast tegen te gaan. En als er dan toch gebruik gemaakt wordt van autovervoer dan ziet D66 Zutphen het liefst elektrische auto’s. Dat is ook beter voor de luchtkwaliteit van onze stad.

Het Klimaatakkoord zet in op elektrisch vervoer als nieuwestandaard. Daarom is een sterke uitbreiding van het laadnetwerk nodig.

De uitrol daarvan ligt voor een belangrijk deel in handen van gemeenten. Een versnelde aanpak van het laadpalennetwerk is nodig met als doel een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische vervoer, ook in Warnsveld ende Hoven. D66 is blij dat Zutphen niet alleen palen gaat plaatsen op verzoek van inwoners, maar ook kiest voor een concessiemodel (aanbesteden) zoals dit in andere gemeentes en provincies gebeurt. Een concessiemodel levert een betere dekking en lagere kosten op voor de e-rijder. D66 Zutphen wil een verdubbeling van het huidige aantal laadpalen (2021: 175). Ook in wijken als Leesten en de Zuidwijken. Op een duurzame manier bereikbaar blijven is essentieel voor de Zutphense economie en onze leefbaarheid.

De veiligheid van voetgangers en fietsers willen we absoluut verbeteren. We hebben veel schoolgaande kinderen die op de fiets naar school gaan.

Mensen kunnen op veel wegen nu ook niet veilig oversteken. D66 wil meer investeren in projecten die de verkeersveiligheid verhogen in onze gemeente. De herziening van het Verkeerscirculatieplan biedt een unieke kans om de infrastructuur van onze stad veiliger te maken. D66 Zutphen streeft er naar om in 2030 de meest fietsvriendelijke gemeente van Gelderland te zijn. Dit doen we door in te zetten op projecten die de veiligheid van onze fietsers en voetgangers verbeteren door het moderniseren van onze wegen en fietspaden. Wij denken daarbij aan straten als de Leeuweriklaan en Paulus Potterstraat, maar ook een weg als de Pollaan. Ook is een directe fietsverbinding tussen de Laarstraat en de Polsbroek, langs het AH¬parkeerterrein, een lang gekoesterde wens van D66 Zutphen.

Een nieuw Verkeerscirculatieplan maakt het mogelijk om een veilige maximumsnelheid voor onze gemeente in te voeren. Een snelheid van 50km/u is in veel verkeerssituaties veelte hoog. D66 Zutphen wil daarom graag een maximale snelheid van 30km/u voor Zutphen. Het instellen van 30km/u als maximale snelheid voor de bebouwde kom, zou een enorme winst betekenen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Kortom:
wij willen een proactief verkeerveiligheidsbeleid en lagere snelheden. En daar hoort handhaving bij. Flitspalen zijn een effectief middel om de verkeersveiligheid te verbeteren. D66 pleit dan ook voor de inzet van flitspalen en snelheid signaleringsborden op plekken waar te hardgereden wordt.

 • Meer ruimte en veiligheid voor onze voetgangers en fietsers.
 • Verkeersveiligheid als uitgangspunt bij vernieuwing Verkeerscirculatieplan.
 • Invoering van 30km/u als maximale snelheid in onze bebouwde kom.
 • Een verdubbeling van het aantal laadpalen voor onze elektrische mobiliteit.
 • Proactief verkeersveiligheid: durf te handhaven!

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Ook gaan we als gemeente aan de slag met de omgevingsvisie stedelijk gebied en het opstellen van het omgevingsplan.

Belangrijke veranderingen voor onze inwoners en zeggenschap over hun omgeving. D66 Zutphen vindt dat de participatie van onze inwoners bij nieuwe plannen cruciaal is. Verder moet een goede en adequate serviceverlening aan onze inwoners bij vergunningverlening onder de nieuwe Omgevingswet gegarandeerd zijn.

D66 heeft het in de Tweede Kamer voor elkaar gekregen dat aan de Omgevingswet is toegevoegd dat de gemeenteraad in bepaalde gevallen kan verplichten om participatie aan te bieden aan omwonenden. Een goede participatie van inwoners zorgt voor draag vlakbij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook moet onze gemeenteraad een actieve rol blijven spelen bij het uitrollen van de nieuwe Omgevingswet. Laten we de krachten bundelen en ons richten op waar we het over eens zijn.

 • Bij uitrol nieuwe Omgevingswet: volle participatie voor onze inwoners.
 • Serviceverlening voor onze bedrijven en inwoners onder de nieuwe Omgevingswet moet topkwaliteit zijn.
 • Een goed werkend Digitaal Loket bij aanvraag van vergunningen, snel en accuraat.