Visie op Voorjaarsnota 2023

Beeld: Raadsvergadering 30 juni 2023 – Bespreking Voorjaarsnota 2023

“Samen Bouwen aan Zutphen”, daar staat D66 Zutphen voor.
Samen – met inwoners, ondernemers, instellingen en overheid – maken we Zutphen een nog prettiger gemeente voor iedereen.

Progressief, sociaal en groen – dat zien we gelukkig terug in de Voorjaarsnota. We zien dat het College de koers van het Coalitieakkoord vasthoudt. Met grote investeringen voor de toekomst zoals voor de Hanzehof, Onderkabeling en Oude Ijsselbrug.
Daar zijn we reuzeblij mee.

Graag gaan we op een vijftal thema’s nader in – positief en kritisch, zoals u ons kent – en ik sluit af met een algemene opmerking en vraag.

Geschreven door Yvonne ten Holder en voorgedragen tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 juni 2023.

Groen en duurzaam Zutphen

Verkoeling en vergroening, minder steen, meer groen, water en bomen, het staat ambitieus geagendeerd.
We lezen dat het aangepaste Verkeerscirculatieplan, volgend jaar dan eindelijk gepresenteerd wordt en dat is prachtig, het huidige stamt uit 1996.

We gaan ervanuit dat hiermee onze lang gekoesterde wens, “Zutphen Fietsstad”, in vervulling kan gaan.
De raad heeft in 2021 per motie gevraagd verkeersonveilige situaties met name voor fietsers en voetgangers in beeld te brengen.
Daarbij een uitvoeringsprogramma voor te leggen met overwegingen rondom gezondheid, luchtkwaliteit en een veilige maximumsnelheid.
 
D66 ziet hierin een wenkend perspectief voor het realiseren van onze ambitie, “Invoering van 30km zone in de bebouwde kom”.
En dat brengt ons bij de vraag “Van wie is de stad”?

Volgens een rapport van Milieudefensie neemt de auto meer dan de helft van de ruimte op straat in beslag.
D66 wil dat auto’s zo min mogelijk ruimte in beslag gaan nemen, zodat we meer ruimte en veiligheid voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen creëren.
 
Om dit te stimuleren vinden wij het experiment van een autoloze zondag in Zutphen, in navolging van o.a. Rome en Parijs het uitproberen waard. Zie de motie van GroenLinks die we mede indienen.
 
Het College is voortvarend aan de slag met de energietransitie, er staan al vele plannen in de steigers.

D66 maakt zich zorgen over het Burgerberaad. Het eerste Burgerberaad Energietransitie moet niet langer uitgesteld worden. Het zou jammer zijn dat inwoners het als mosterd na de maaltijd zouden ervaren. Daarom graag snelheid.

Kansrijk Zutphen

Onderwijs is de grootste gelijkmaker en wij vinden het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs-ondernemers en overheid een belangrijk speerpunt. Goed dat naast de Techniekfabriek een tweede project gestart wordt, de Innovatiecampus. D66 hoopt dat deze aansprekende projecten een groot succes gaan worden en wij zullen de uitvoering op de voet volgen.

Als het gaat om kansen versterken voor de doelgroep die dat het hardst nodig heeft, dan moeten we de ruimte die er binnen de Participatiewet komt volop benutten. We vragen het College in dat kader meer werk te maken van beschutte werkplekken en te onderzoeken of er een experiment gestart kan worden met zogenaamde Basisbanen.
 
Een ander aandachtspunt is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat onlangs aan de orde is geweest. We hebben een naam als “Zutphen-Onderwijsstad” hoog te houden! D66 blijft zich ervoor inzetten dat alle Zutphense scholieren in de nabije toekomst in kwalitatief goede schoolgebouwen zitten.

We vragen het college dan ook om bij de meerjarenbegroting te bekijken of de financiële ramingen afdoende zijn, met het oog op inflatie, stijging bouwkosten en de visie op Kindcentra zoals opgenomen is in het coalitieakkoord.

Bruisend Zutphen

We zien uit cijfers dat Zutphen nog steeds een stad blijft van uitersten, we zijn sociaaleconomisch niet in balans. We zijn blij dat er extra geld is uitgetrokken om deze onbalans aan te pakken. Naast de Zorg als werkgever is onze Binnenstad een belangrijke motor voor de lokale economie.

De binnenstadsvisie uit 2012 kent, zover onze fractie bekend is, geen evaluaties. Deze ontbreken ook bij de hoogtevisie uit 1999. En dat vinden wij een gemis.

En dan natuurlijk Cultuur, D66 vindt het belangrijk dat voor alle culturele basisinstellingen de inflatiecorrectie en de CAO stijgingen zoveel mogelijk structureel gedempt worden. Indien we dit nalaten zal er bezuinigd moeten worden en gaat het ten koste van de uitvoering van de door ons opgedragen maatschappelijke prestaties.

Sociaal en vitaal Zutphen

Basisvoorzieningen in de wijk en een gemeentelijke wijkgerichte aanpak zijn in de visie van D66, voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van sociaal en fysiek beleid. Dit is een hoofdthema in het coalitieakkoord. En terecht het is een kritische succesfactor.

De raad is vorig jaar geïnformeerd met een Memo “doorontwikkeling Wijkcentra in Zutphen”. In het kader van het wijkgericht werken zijn de beleidsregels in deze Memo voor het faciliteren van wijkcentra belangrijk.

De afwegingen voor het door-ontwikkelen van Wijkcentra en het wel of niet onderbrengen van dienst- en hulpverlening in wijkcentra zal plaats vinden op basis van wijkanalyses. In de praktijk blijkt dat deze wijkanalyses tot op heden geen beleidsinstrument zijn bij het toekennen van budgetten door de Raad. Zie, het voorstel voor Waterkracht en Ontmoetingscentrum Geweldig. Ook in de onlangs gevoerde discussie over Buurthuis de Hoven ontbrak een wijkanalyse en ging het helaas alleen over de stenen.

Wij vragen het College met klem om duidelijkheid te verschaffen of de ontwikkeling van wijkgericht werken in Zutphen en Warnsveld verder ontwikkeld wordt op basis van wijkanalyses?
Tot slot het laatste thema voordat ik nog een afsluitende opmerking maak.

Democratisch Zutphen

Anno 2023 is het niet eigentijds om met de uitdagingen van morgen aan de slag te gaan, zonder een beleidsnotitie Participatie-Beleid.
Natuurlijk wordt er iedere dag opnieuw, op basis van goede bedoelingen gewerkt. Jammer genoeg leidt dat in de praktijk ook tot teleurstellingen en zelfs onvrede onder inwoners, ondernemers en belanghebbenden. We worden daar dikwijls in onze rol als volksvertegenwoordiger op aangesproken. Maar vorig jaar heeft de Raad de motie van D66 “van inspraak- naar participatieverordening” aangenomen.

We lezen in de Voorjaarsnota allerlei voornemens over “anders samen werken”, een “instrumentenwaaier”, een “projectleider voor College en Organisatie”, maar hoe staat het met de uitvoering van die Motie? Zonder beleidsnota kunnen we als Raad onze rol niet vervullen en niet sturen op dit belangrijke onderwerp. Wij verzoeken het College hierop te reageren!

Tot slot

En dan voorzitter, zoals ik al eerder aangaf tot slot nog een opmerking en vraag

D66 vindt het dringend gewenst om helder te maken welke weg we voor de toekomst voor ons zien voor onze mooie stad en groene dorp.
Wat voor gemeente willen we in 2050 eigenlijk zijn en wat betekent dat voor de lange termijnstrategie?

In de perspectiefnota wordt een Toekomstfestival genoemd. Betekent dit dat we inderdaad prioriteit geven aan het opstellen van een lange termijnvisie?

Graag horen wij van het College wat precies de bedoeling van het Toekomstfestival is?

Dankuwel.