Bestuur en financiën

D66 wil dat Inwoners en initiatiefnemers moeten kunnen meepraten en meebeslissen over hun straat, dorp of gemeente.

Vrijheid

D66 wil dat de lokale overheid minder regels stelt en meer ruimte geeft aan inwoners en bedrijven om hun eigen rol in de lokale maatschappij te nemen. De gemeente ontwikkelt zich tot een partij die stimuleert en faciliteert in plaats van reguleert. D66 vindt dat lokale maatschappelijke organisaties een grote rol moeten spelen bij het oplossen van vraagstukken in de gemeenschap.

Begroting

D66 staat voor een financieel gezonde gemeente. Daarom is een evenwichtige jaarbegroting nodig. D66 wil geen rekeningen doorschuiven naar toekomstige generaties, maar juist investeren in een duurzame toekomst voor Zuidplas, haar inwoners en haar bedrijven. Wel moet het altijd mogelijk zijn om maatwerk toe te passen om kwetsbare inwoners (financieel) te ondersteunen.
Onze doelen:

 • Minder regels vanuit de gemeente, meer ruimte voor inwoners en bedrijven
 • Participatie is de basis van de gemeentelijke bestuurscultuur.
 • Inwoners worden proactief betrokken bij de voorgenomen wijzigingen in hun woonomgeving.
 • We stellen een participatiecommissie in die bestaat uit raadsleden en inwoners. Deze commissie komt tweemaandelijks bij elkaar om participatietrajecten te beoordelen.
 • Vrijwilligers zijn en blijven van cruciaal belang voor de vitaliteit van onze gemeente en verdienen meer aandacht.
 • Regionale bestuurlijke samenwerking wordt krachtig doorgezet maar Zuidplas houdt daarbij eigen regie.
 • Openingstijden en (digitale)toegankelijkheid van gemeentelijke diensten sluiten aan bij de behoeften van inwoners en bedrijven.
 • Meldingen, vragen en correspondentie met inwoners en bedrijven worden snel en adequaat afgehandeld.
 • De gemeente verstrekt heldere en gemakkelijk leesbare rapportages.
 • Ieder financieel document wordt voorafgegaan met een maximaal 4 pagina’s voor iedere inwoner begrijpelijke uitleg.
 • De gemeente biedt altijd maatwerk om kwetsbare inwoners (financieel) te ondersteunen.
 • Ieder raadsvoorstel moet worden voorzien van een degelijke onderbouwing van nut, noodzaak en voor- en nadelen.
 • Ambities en de inzet van personeel en (financiële) middelen moeten met elkaar in evenwicht zijn.
 • In de begroting worden inkomsten, leningen en uitgaven voor de bouw van het vijfde dorp separaat gepresenteerd. Inzet van mensen en middelen voor het vijfde dorp worden ook toegerekend aan de ontwikkeling van het vijfde dorp.
 • Toekomstige begrote financiële overschotten worden niet ingezet om huidige tekorten op te vangen.