Niemand in de kou en iedereen betrokken

Dinsdag 18 oktober ’22, tijdens de algemene beschouwingen, gaf fractieleider Hafid Boutahar zijn visie op de begroting voor 2023. D66 Zeist ziet de uitdagingen maar heeft veel vertrouwen in de voorgestelde begroting én de coalitie die het gaat uitvoeren. Doel: niemand in de kou en iedereen betrokken!

We maken ons zorgen over armoede in Zeist

We leven in bijzondere en voor velen hele zware tijden. De na-effecten van Corona zijn nog goed voelbaar en steeds meer mensen leven in armoede. De hoge inflatie en energielasten maakt het voor veel mensen die normaal gesproken prima rond konden komen, nu lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zijn allemaal zorgwekkende ontwikkelingen. En meer dan ooit is een goed vangnet voor iedereen die het nodig heeft, belangrijk. Want iedereen telt mee en we laten niemand in Zeist in de kou zitten.

Als ik naar het uitvoeringsprogramma kijk van het coalitieakkoord en de begroting, dan zie ik dat dit college er alles aan doet om de inwoners van Zeist bij te staan in deze lastige tijden, en daarvoor heeft ze onze volle steun. Als voorbeeld noem ik de U-pas, die de minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger maakt. Ik hoop dat deze zo snel mogelijk wordt ingevoerd in onze gemeente.

Doorpakken voor natuur
en klimaat

De klimaatuitdagingen zijn niet kleiner geworden. De ambitie van Zeist is nog altijd zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2050 energieneutraal, en gasloos. D66 staat volop achter deze ambitie, ziet de potentie maar mist nog de uitvoeringskracht. In het beleid zitten veel kansen – ook voor participatie vanuit de Zeister gemeenschap, en het is goed om te zien dat hier aandacht aan wordt besteed in de begroting. Maar het tempo vraagt om aandacht en we kijken uit naar de klimaatdialogen; als ik een suggestie mag doen voor een volgende stap in het werken met een Burgerberaad zou ik de klimaatdialogen daarvoor inzetten, met de nadruk op creëren van uitvoeringsurgentie en kracht in en met de samenleving. We moeten daarbij niet wegkijken wanneer het aankomt op decentrale energieoplossingen. Energie-opwek en energie-opslag loopt achter. Achter op het landelijk gemiddelde en achter op onze ambitie. We willen meer aandacht voor deze ambitie en de uitvoeringsplannen die hierbij horen.

Verbeteren van de leefomgeving, dichtbij de mensen

Er is geld maar er is ook achterstand op onderhoudsplannen. We moeten gebruik maken van deze projecten om datgene te doen waar wij als gemeente het best in zijn. Dichtbij de mensen. Het verbeteren van de leefomgeving.

Plannen voor de kwaliteit van de leefomgeving zoals:
– Meer groen, schaduw, schone lucht, in de publieke ruimte, ont-stening van wijken en aandacht voor herstel van biodiversiteit.
– Water, wadi’s, droogte/hittestress, waterkwaliteit in het kader van het veranderende klimaat
– Veilige en Vitale wijken, (sociaal) ontmoeting, bewegen en beweegvriendelijke openbare ruimte.

En als het gaat om de leefomgeving moeten we tenslotte niet vergeten hoe belangrijk het is om onze inwoners daarbij zelf te betrekken en verantwoordelijkheid te laten nemen. Een vitale wijk is ook een wijk waar inwoners hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen en laten zien. Alle plannen voor realisatie van zaken in wijken en buurten bieden daarvoor een handvat. Zo ook bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid waarover ruim 1.000 inwoners hebben meegedacht en ideeën voor hebben ingebracht, en we rekenen erop dat bij de uitvoering de inwoners betrokken worden, op een wijze die recht doet aan ons Handvat Participatie.

En dan de financiële situatie van onze gemeente. We staan er op dit moment beter voor. En het is mooi om te zien dat het financieel degelijk beleid met de hulp van onze inwoners ertoe heeft geleid dat het financieel beter gaat. Echter, om in control te blijven, is het belangrijk om goed inzicht te blijven houden in de financiële criteria zoals bijvoorbeeld het weerstandsvermogen, want voorkomen is beter dan genezen. Ook zijn er zorgen als het gaat om de toekomstige risico’s. We zien door de hoge inflatie dat de kans op tegenvallers toeneemt. Enigszins ben ik gerustgesteld door de reactie van het college tijdens de ronde tafel, waarin werd aangegeven dit in beeld te hebben, maar we hebben allemaal geen glazen bol en we kunnen niet in de toekomst kijken. En daarom blijft het van groot belang dat de risico-inschatting zo realistisch mogelijk in beeld worden gebracht.

Tot slot, wil ik benadrukken dat ik veel vertrouwen heb in dit college. Ik vind het mooi om te zien hoe deze begroting is uitgewerkt. Ik wens het college heel veel succes bij de uitvoering van deze begroting.

Hafid Boutahar
Fractievoorzitter D66 Zeist