D66 Zeist reageert op de kadernota 2023

Op 21 juni waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Namens D66 Zeist reageerde fractieleider Hafid Boutahar op de kadernota 2023. De kadernota geeft richting aan de begroting voor 2023, die eind dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Fractieleider Hafid Boutahar reageerde namens D66 Zeist tijdens de algemene beschouwingen van 21 juni op de kadernota 2023.

Introductie

“Na een dynamisch jaar waarin er een nieuwe raad is gekozen en er een wisseling heeft plaatsgevonden van het college, mogen we heel erg trots zijn op het meerjarenperspectief dat wordt gepresenteerd door het nieuwe college. Natuurlijk is hiervoor nog een groot deel beleidsarm, aangezien het nieuwe college nog maar een paar weken aan de slag is, en er sinds een paar weken een coalitieakkoord ligt met mooie ambities, is het logisch dat de uitwerking van deze plannen bij de begroting worden gepresenteerd. Toch zou ik via deze weg het college een aantal zaken willen meegeven voor de uitwerking van de ideeën en plannen.”

Gelijke kansen voor iedereen

“Iedereen moet gebruik kunnen maken van culturele en sportmogelijkheden in Zeist, ongeacht de financiële situatie. Vooral als het gaat om kinderen; de toekomst van onze gemeente, is het
belangrijk dat wij blijven investeren en de mogelijkheden vergroten. En daarnaast de middelen zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. We roepen daarom het college op om snel te gaan
inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de U-pas in Zeist te introduceren. Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar de stand van zaken van de (nagenoeg unaniem) aangenomen motie ‘gelijke kansen
voor kinderen (bij inschrijving/toelating basisschool).”

De maatschappelijke effecten van COVID-19

“De Covid-crisis heeft een grote impact gehad op onze samenleving. En de na-effecten hiervan zijn nog steeds zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij de ondernemers, de cultuursector en het sport- en
verenigingsleven. Inmiddels zijn de COVID-maatregelen beëindigd, en lijkt COVID verleden tijd, echter weten we allemaal dat het zo weer anders kan zijn en dat we niet weten wanneer COVID weer
kan opduiken. Wat we nu wel weten is dat we ons nu beter kunnen voorbereiden, mocht er weer een uitbraak zijn en er weer stevige maatregelen kunnen komen. Ik roep daarom het college op om
alvast na te denken en eventueel de sectoren te mobiliseren om met een noodplan te komen bij een eventuele nieuwe uitbraak van dit virus en hoe daarbij te acteren.”

“In een goed functionerende democratie is het belangrijk dat iedereen wordt gehoord. In Zeist hebben we de traditie dat we op alle mogelijke manieren experimenteren om de samenleving zo goed mogelijk te betrekken bij het vormen van beleid, of bij besluitvorming daarvan. Ik roep daarom het college op om uitvoering te geven aan het experiment burgeramendement zoals opgenomen in het coalitieakkoord en dat we ook de uitwerking hiervan tijdig kunnen evalueren. Als het gaat om de buurt en belangenverenigingen willen wij samen met de andere partijen en het college de wijken en kernen in Zeist actiever betrekken bij de ontwikkeling van hun buurt, wijk en
kern. Dat zal een proces zijn waarin zowel raad, college als de wijk- en buurtverenigingen moeten leren elkaar ruimte te geven en samen te werken. Het proces van de omgevingsvisie is daarbij een eerste testcase en wij hopen dat het college ruimte ziet om in de volgende fase van dat proces de samenleving en de verenigingen op een dynamische wijze in dialoog te brengen.”

“De concept mobiliteitsvisie heeft bijna 1.000 reacties opgeleverd van inwoners in Zeist. Het toont weer eens aan dat verkeer en veiligheid mensen snel op de been brengt, en wij hopen dat het college
die energie van inwoners goed kan vasthouden in het betrekken van hen bij de concrete uitwerking in de mobiliteitsplannen.”

“Tijdens de ronde tafel heb ik mijn complimenten gegeven aan het college en de ambtelijke organisatie voor de dashboard stabiliteits-criteria die we hebben ontwikkeld. Dit helpt ons als raad en samenleving om goed zicht te houden op onze financiële situatie. Het is duidelijk als we kijken naar onze financiële ratio’s binnen onze gemeente, zoals bijvoorbeeld het weerstandsvermogen, dan doen
we het goed. Het feit dat we heel risicogericht zijn en voorzichtig zijn bij de berekening van deze weerstandsvermogen vind ik heel goed en wil ik aanmoedigen om dit voort te zetten, want ondanks het feit dat we er nu financieel goed voor staan, staan er ons nog een paar grote opgaven te wachten waarvan wij nu nog niet goed kunnen inschatten wat de impact daarvan is.”

“Voorzitter, graag wil ik stilstaan bij de opvang in Zeist. Wij prijzen ons gelukkig dat de samenleving van Zeist altijd weer open staat om mensen in nood op te vangen. Dat gebeurde in alle crisissen die
we gehad hebben, en ook nu weer met de opvang van mensen uit Oekraïne. Ik ben trots op de samenleving en al onze inwoners die dat iedere keer weer realiseren, maar laten we onze ogen niet sluiten voor de impact die dat kan hebben op gastgezinnen, en ons maximaal blijven inzetten om hen bij deze soms ook veeleisende rol te faciliteren.”

“Verder wens ik het college heel veel succes bij de verdere uitwerking van de begroting en de uitvoering van het coalitieakkoord.”