Zeist gaat werken met burgeramendement
 

Als het college van burgemeester en wethouders een voorstel doet aan de gemeenteraad om een bepaald besluit te nemen (een ‘raadsvoorstel’), kunnen alleen gekozen leden van de gemeenteraad wijzigingsvoorstellen indienen, in politiek jargon ‘amenderen’.
D66 in Zeist wil al langer dat ook inwoners de kans krijgen om raadsvoorstellen inhoudelijk bij te sturen, en  in 2020 hebben we daarvoor een initiatiefvoorstel gedaan dat het toen echter niet heeft gehaald in de gemeenteraad. Maar na de verkiezingen is het idee wel omarmd en in het coalitieprogramma opgenomen. 

Projecten met veel impact

In Zeist spelen grote projecten met impact. Neem de nieuwe Omgevingswet, waarin de grote lijnen voor de ontwikkeling van stad/dorp worden vastgelegd. Of de Mobiliteitsvisie over de bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Of de Woonvisie waarin vastgelegd wordt waar en hoe er gebouwd kan worden. De cultuurvisie over het in stand houden van lokale culturele instellingen. En niet te vergeten energie, hoe huizen in de toekomst verwarmd gaan worden en waar we op welke manier energie gaan opwekken (windmolens, zonneparken). En zo zijn er nog veel meer projecten.

Handvat Participatie als start
In al die projecten wordt natuurlijk met inwoners gesproken en inspraak georganiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad een Handvat Participatie vastgesteld. Daarin staan de spelregels voor inwoners, gemeenteraad en college over wat er gedaan moet worden om goede participatie vanaf het begin mogelijk te maken. Maar als dat proces uiteindelijk heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad, kun je als inwoner alleen nog in de zogeheten Ronde Tafel bij de gemeenteraad je visie naar voren brengen. Een wijziging aanbrengen in het besluit gaat dan niet meer, want dat mogen op basis van de wet alleen de gekozen gemeenteraadsleden.

Laatste woord
De gemeenteraad heeft het laatste woord over het aannemen van een amendement; uiteindelijk is dus nog steeds een meerderheid in de gemeenteraad nodig om een voorstel over te nemen.
 
De gemeenteraad besluit op 15 december om met het burgeramendement te gaan experimenteren voor de hele huidige raadsperiode. Er zal tussentijds na iedere amendement en aan het einde van de termijn goed worden geëvalueerd.  Ook zal de communicatie nog goed aandacht worden gegeven aan het hoe het burgeramendement werkt, en welke andere participatiemogelijkheden er in Zeist zijn zoals in het Handvat Participatie wordt beschreven.

Vrouw met microfoon lat iemand uit het publiek aan het woord

Beeld: eigen foto