Onderwijs: optimale kansen voor iedereen

D66 draagt het onderwijs een warm hart toe. Onderwijs is de ruggengraat van de samenleving en motor van persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Ook is de school een belangrijke oefenplek voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs in gezonde, energieneutrale gebouwen, met gelijke kansen voor iedereen.

Een leven lang leren

Onderwijs geeft kinderen én volwassenen kansen. De gemeente kan een mooie impuls geven aan een leven lang leren: lang leve leren! Iedereen verdient een eerlijke kans om te leren. Onderwijs is een belangrijke weg uit werkloosheid en daarmee een belangrijke factor voor re-integratie. D66 wil dat de gemeente zich inzet voor omscholing of bijscholing om nieuw werk te vinden. Ook wil D66 werken aan basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer, zodat mensen zichzelf kunnen redden en kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen (digi)taal vaardig, daar gaan we voor.

Voorschool

D66 wil ontwikkelachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. Met een voorschool voor de leeftijdsgroep 0 -4 jaar kunnen kinderen samen opgroeien en is er al op jonge leeftijd oog voor de ontwikkeling. D66 vindt dat de kinderopvang en de voorschool bij elkaar horen, zodat alle kinderen toegang hebben tot voorschoolse educatie en samen opgroeien.

Gezonde en energieneutrale schoolgebouwen

D66 wil gezonde en energieneutrale schoolgebouwen. Een schoolgebouw moet in dienst staan van kwalitatief goed onderwijs, aansluiten bij de – gewenste – onderwijsvisie en ruimte bieden aan inclusief onderwijs. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om leerlingen met specifieke zorg goed te kunnen ondersteunen.

D66 zet zich volop in voor nieuwbouw voor een brede school of integraal kindcentrum in De Heul. Wat D66 betreft, had deze school er al (lang) mogen staan.

D66 zet zich volop in voor toekomstgerichte, flexibele en multifunctionele basisscholen en kindcentra, liefst volgens het Brede School- of Integraal Kind Centrum (IKC)-concept. De basis daarvoor is een uitgewerkt en volwaardig Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor alle scholen. D66 wil dat dit IHP zo snel mogelijk wordt ontwikkeld.

Topprioriteit is verder dat er voldoende geld voor onderwijshuisvesting in de gemeentebegroting wordt opgenomen. Voor D66 is het onverteerbaar dat de nieuwe huisvesting van scholen in De Heul in Wijk bij Duurstede zo lang op zich laat wachten. D66 is voorstander van gerichte maatregelen om nieuwbouw versneld te realiseren, zoals het inzetten van een taskforce.

Uitdagende en groene schoolpleinen

Ook zijn we voorstander van klimaatadaptieve, uitdagende en groene schoolpleinen. Het schoolplein wordt een verlengstuk van het klaslokaal, draagt bij aan een beter klimaat en nodigt uit tot bewegen.

Gelijke kansen

D66 streeft naar een inclusievere samenleving, een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, geloof, gender of seksuele voorkeur.

Bij inclusief onderwijs spelen, werken en leren kinderen met verschillende achtergronden en met én zonder beperkingen samen. De school zorgt voor een les- en ondersteuningsaanbod dat past bij ieder kind. Dat betekent denken in mogelijkheden en ondersteuning op maat.

We willen dat nieuwkomers snel goed onderwijs kunnen volgen. Passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme en/of ADHD, moet toegankelijk en beschikbaar zijn.

De weg daarnaartoe begint bij het opstellen van een heldere onderwijsvisie en -agenda met meetbare doelstellingen. Om aan een duurzame en integrale onderwijsagenda te werken, willen we onderzoeken of aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) een meerwaarde biedt.

Nieuwbouw brede school / integraal kindcentrum

D66 streeft naar integrale kindcentra: één plek waar alle voorzieningen voor de ontwikkeling van het kind aanwezig zijn. Voorzieningen zoals basisschool, voorschool, kinderdagverblijf, (school)bibliotheek en zorg. Een kindcentrum is een veilige, inspirerende en leerzame plek voor kinderen van 0 – 12 of eventueel 0 – 18 jaar.

D66 wil een intensieve samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk. Door nauwe samenwerking en korte lijntjes wordt de zorgstructuur rond het kind versterkt. Heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheid, rol en mandaat zijn cruciaal.

Digitale vaardigheden

D66 wil dat ieder kind en iedere volwassene kan beschikken over een computer, laptop of tablet. De gemeente zet zich, samen met scholen en bibliotheken, in voor het versterken van digitale vaardigheden van kinderen én volwassenen. D66 wil dat er aandacht wordt besteed aan zowel de enorme kansen die de technologie biedt, als de risico’s, zoals fraude, virussen, sexting en phishing.

Nee tegen pesten

D66 stimuleert initiatieven tegen pesten en wil actief beleid voeren gericht op het voorkomen van pesten of ander ongewenst gedrag. Een school dient voor zowel leerkrachten als leerlingen veilig te zijn.

D66 tekende het regenboogstembusakkoord en ging voorop in het bestrijden van elke vorm van ongelijkheid. In de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gaat hier nog een schepje bovenop.

Projecten gericht op het bevorderen van gelijkwaardigheid worden ondersteund. De gemeente wil weten dat het een inclusieve werkgever is en draagt dit ook uit in daad en raad.

Omscholing

Door de corona-crisis zijn veel banen verdwenen. Ook zijn er sectoren met grote personeelstekorten, zoals de zorg, het onderwijs en veel technische sectoren. Wij pleiten ervoor om in regionaal verband (U10) een omscholingsfonds van de grond te krijgen, om zo bewoners te ondersteunen in hun omscholing naar een nieuw vakgebied.

Inburgering en integratie

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk inburgeren. Dat begint bij de taal leren, en meedoen met de samenleving via school, sport en het verenigingsleven.

De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. D66 is blij met de grotere rol van de gemeente bij de inburgering van haar bewoners. Wat ons betreft wordt die rol dan ook met beiden handen opgepakt.

D66 vindt het normaal dat de gemeente zijn aandeel levert bij de opvang en huisvesting van statushouders.

Onderwijs

 • D66 wil nieuwbouw voor een brede school of integraal kindcentrum. Wij pleiten voor een goed geventileerd, multifunctioneel, energieneutraal (ENG) gebouw, dat geschikt is voor de gewenste onderwijsvisie. Wij maken ons sterk voor het combineren van onderwijs met andere voorzieningen, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool, (school)bibliotheek, mediatheek, (school)maatschappelijk werk en jeugdzorg.
 • D66 wil experimenteren met een school voor 0 tot 12 jaar of 0 tot 18 jaar, waarbij kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en eventueel middelbare school worden gecombineerd. Het doel is om deze kindvoorzieningen beter op elkaar aan te sluiten en de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te verbeteren.
 • De voorschool moet voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar toegankelijk zijn, zodat kinderen samen leren en spelen.
 • D66 stimuleert initiatieven tegen pesten. Een school moet veilig zijn.
 • D66 stimuleert een rookvrije generatie.
 • D66 doet een schepje boven op het regenboogstembusakkoord. We ondersteunen nadrukkelijk projecten gericht op het bevorderen van gelijkwaardigheid.
 • De bibliotheek moet toegankelijk blijven voor alle bewoners. De bibliotheek is een plek om een leven lang te leren: boeken lenen, digitale vaardigheden verbeteren en elkaar ontmoeten.
 • Een regionaal omscholingsfonds, zodat iedereen aan het werk kan in sectoren waar vraag is naar nieuwe medewerkers.

Inburgering

 • D66 wil dat mensen zo snel mogelijk inburgeren. Daarmee vergroten we de kansen voor nieuwkomers, en voorkomen we dat nieuwkomers langdurig aangewezen zijn op de overheid. Inburgeren begint bij de taal leren en verbinding maken met de samenleving via school, sport en het verenigingsleven.
 • Tijdens het hele inburgeringstraject zoveel mogelijk integraal werken, zonder schotten. Zo zorgen we voor duidelijkheid en overzicht, en voorkomen we dat de nieuwkomer verdwaalt in een woud van regeltjes, procedures en verschillende contactpersonen.
 • D66 wil een klankbordgroep instellen, die bestaat uit inburgeraars en oud-inburgeraars. Zij kunnen gesprekspartner voor de gemeente en haar partners zijn om het inburgeringstraject continu te monitoren en verbeteren.