Een duurzame leefomgeving

We willen allemaal wonen in een groene en gezonde omgeving. Tegelijkertijd staat de wereld in brand: de klimaatcrisis vraagt om rigoureuze maatregelen.

D66 wil dat Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede groener, duurzamer en meer klimaatadaptief worden ingericht, en dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

Groene en duurzame leefomgeving

D66 wil dat de gemeente Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek en het buitengebied groen en duurzaam inricht. Dat is goed voor onszelf, de dieren en de natuur. We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze gezondheid. D66 wil de kernen maximaal vergroenen. Dat maakt ze aantrekkelijker om te wonen, en zorgt ervoor dat inwoners gewapend zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met het goede voorbeeld van de gemeente willen we inwoners en bedrijven verleiden om hun terrein ook groener en duurzamer in te richten.

Allemaal doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan, en toch zullen we in de nabije toekomst te maken krijgen met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Onze leefomgeving dient bestand te zijn tegen klimaatverandering. De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor een klimaatadaptieve openbare ruimte. In nieuwe wijken is dit een eis, en in bestaande wijken sluiten we aan bij logische momenten om de openbare ruimte aan te pakken, bijvoorbeeld als er al vervanging van de straatinrichting gepland staat.

D66 wil buurt- en straatinitiatieven om een straat of buurt te vergroenen of klimaatadaptief in te richten, ondersteunen. De energie die aanwezig is bij inwoners moet maximaal gebruikt worden om een groenere gemeente te worden.

Energie

De energietransitie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan, en een gezonde leefomgeving te creëren. Deze grote, complexe opgave vraagt om een verandering van de samenleving.

D66 wil focussen op:

  • Isoleren van woningen: een noodzakelijke stap voordat ’van het gas af’ mogelijk wordt.
  • Terugdringen van het energieverbruik: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  • Duurzaam opwekken van energie: zoals zonne-energie.

De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners op het gebied van duurzame energie, zoals de EigenWijkse Energie Coöperatie. Daarmee helpen we waardevolle initiatieven om impact te hebben.

D66 wil verder met de gemeentelijke verduurzamingsregeling om huiseigenaren in staat te stellen hun huis te verduurzamen.

Duurzame agrarische bedrijven

Als landbouw en natuur samengaan, is dat goed voor zowel de landbouw als de natuur. Bovendien draagt dit bij aan een mooi en recreatief waardevol landschap. D66 wil dat de biodiversiteit op het boerenbedrijf wordt versterkt en een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering. De gemeente denkt mee en ondersteunt om dit te bereiken. Wij bevorderen de lokale schaal: niets is mooier dan landwinkels, zodat mensen hun boodschappen vers van het land kunnen halen. Megastallen hebben wat D66 betreft geen plek in Wijk bij Duurstede.

Bosscherwaarden

D66 is bezorgd en terughoudend over het project Bosscherwaarden. Met name de aanhoudende berichten over vervuilde slibstort en slechte controles baren D66 grote zorgen. D66 heeft ernstige twijfels gekregen over de haalbaarheid van dit project.

Groene en duurzame leefomgeving

  • We willen dat de openbare ruimte groen wordt, tenzij verharding noodzakelijk is. Nu is dat vaak nog andersom. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Groen maakt gelukkig, en is nodig om hittestress te voorkomen en wateroverlast te beperken.
  • De gemeente stimuleert grondeigenaren om zo veel mogelijk grond onverhard te laten. D66 wil onderzoeken wat het beste werkt om grondeigenaren te verleiden om hun grond groen en klimaatadaptief in te richten, bijvoorbeeld met subsidie.

Klimaatadaptieve leefomgeving

  • We willen dat de gemeente de aanleg van groene daken subsidieert. Daarmee zorgen we voor een betere waterberging bij grote regenval, en voorkomen we wateroverlast.
  • D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte klimaatadaptief inricht. In nieuwe wijken is dat een eis, in bestaande wijken willen we dat klimaatadaptatie wordt meegenomen bij vervanging van de straatinrichting en op andere logische momenten.

Energie

  • D66 wil flink inzetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven. De gemeente moet subsidies voor het vergroenen en isoleren van woningen en kantoren uitbreiden, zodat de totale energiebehoefte van de gemeente afneemt.
  • D66 is voorstander van het opwekken van duurzame energie in de gemeente Wijk bij Duurstede. Denk aan zonne-energie of andere innovatieve vormen van energieopwekking. We willen dat de gemeente daaraan meewerkt en ruimte maakt voor energieopwekking.
  • We zien slechts beperkte ruimte voor windmolens op het grondgebied van onze gemeente. Alleen in de buurt van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn er mogelijkheden. D66 vindt het belangrijk dat inwoners geen grote overlast hebben van windmolens.