Vragen D66 Waalre naar aanleiding bericht “onterecht ontvangen bijstand”

Deze week is er in het nieuws gekomen dat een bijstandsgerechtigde uit de gemeente Wijdemeren een bedrag van 7000 euro moet terugbetalen aan ‘onterecht ontvangen bijstand’ omdat zij van een familielid regelmatig ondersteuning ontving in de vorm van een tas etenswaren.

Sociaal rechercheurs.

De gemeente is hier achter gekomen doordat sociaal rechercheurs van het inlichtingenbureau bij een onaangekondigd huisbezoek een tas met boodschappen van AH aantroffen. Omdat dit als ‘verdacht’ is aangemerkt, vond er nader onderzoek en een ondervraging plaats.

Door de landelijke cliëntenraad is aangegeven dat deze casus niet op zich staat maar dat terugvordering na ondersteuning en giften (door familie, vrienden en anderen) veel vaker en in meer gemeenten voorkomt. Mede om deze reden heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan u.

Vrouw - zorg

Beeld: @ D66

Vragen aan college:

- Bent u op de hoogte van deze casus in Wijdemeren?
- Heeft u een opvatting over het geven van ondersteuning in de vorm van etenswaren en andere essentiële goederen aan mensen in de bijstand?
- Vindt u het redelijk dat mensen de tegenwaarde van een dergelijke gift zoals etenswaren, een pan soep en andere essentiële zaken moeten terugbetalen?
- Maakt de gemeente Waalre gebruik van het Inlichtingenbureau en zo ja, hoe vaak in deze raadsperiode.Vindt daarbij ook onaangekondigd huisbezoek c.q. indringing in de woning plaats?
- Wat is uw opvatting over de uitvoerbaarheid van de participatiewet, de terugvorderingbepaling en de mogelijkheid van maatwerk.

Er zijn gemeenten die een bovengrens hebben opgenomen in hun verordening tot welk bedrag giften ontvangen mogen worden en er geen informatieplicht is. In de verordening die eind 2019 aan de gemeenteraad van Waalre is aangeboden, staat geen bedrag genoemd. Dit betekent volgens de participatiewet dat iedere gift, in welke vorm en omvang dan ook, moet worden teruggevorderd.

- Is er in Waalre bewust voor gekozen om geen grensbedrag op te nemen?Zo ja om welke reden? Zo nee, waarom niet?
- Hebben in Waalre terugvorderingen plaatsgevonden in het kader van de bijstand c.q. participatiewet? Zo ja, hoe vaak en om welke bedragen? Graag per jaar de aantallen en bedragen benoemen.
- Vindt daarbij (standaard) een boete oplegging plaats?
Wordt er bij het terugvorderingbeleid onderscheid gemaakt door wie of wat de ondersteuning c.q. gift afkomstig is. bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, voedselbank, de kerk of andere maatschappelijke organisaties?

Naar aanleiding van deze zaak is er veel onrust ontstaan. Een veelgehoorde opvatting is dat de menselijke maat verdwenen is bij de uitvoering van de participatiewet

- Deelt u deze opvatting?
- Hoe kijkt u tegen de ontstane onrust aan
- Heeft dit uw opvatting over de uitvoerbaarheid van de participatiewet gewijzigd?

Graag zien wij de beantwoording zsm tegemoet. Gelet op de maatschappelijke onrust die is ontstaan, lijkt het ons verstandig dat u niet de maximale termijn neemt van 30 dagen voor de beantwoording maar de termijn zo kort mogelijk houdt.

Namens de fractie van D66:

Floris Schoots
Saskia Harks
Kees de Zeeuw
Michiel Roelofs