Naar aanleiding van….

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

Motie van afkeuring
Tijdens de raadsvergadering van 3 november hebben wij samen met ChistenUnie, VVD en GroenLinks een motie van afkeuring ingediend tegen de coalitie.
Deze motie was noodzakelijk omdat het college de raad al meerdere malen onjuist heeft geinformeerd en daarnaast zonder de raad te informeren een raadsbesluit en motie naast zich neer gelegd. Hierbij is ook het budgetrecht van de raad geschonden.

Omdat we gezamelijk constructief willen doorbouwen aan een mooier Vijfheerenlanden, hebben we besloten om geen motie van wantrouwen in te dienen, maar met de motie van afkeuring het signaal af te geven dat dit eens en niet weer is.
Wij gaan ervan uit dat het college hier lering uit trekt en dat zulke misdragingen niet meer voor zullen komen.

Begroting
Op 10 november hebben wij tijdens de raadsvergadering de begroting besproken. Bij de begroting hebben we onze focus gelegd op het bijsturen naar de actualiteit, die van energiearmoede en hoge inflatie. De rijksoverheid neemt, zoals bekend, forse maatregelen om de inkomensval bij inwoners zoveel mogelijk te beperken. Dit doen zij door een prijsplafond voor energie in te stellen en een extra compensatie voor de minima van €1300 uit te keren.

Uit gesprekken die wij gevoerd hebben met de welzijnsorganisaties blijkt echter dat er een steeds grotere groep inwoners niet meer rond kan komen. Er zijn veel inwoners die net boven de grens voor extra compensatie zitten. Zij zijn echter wel getroffen door hoge energierekeningen en inflatie. Dit terwijl zij vaak net voldoende geld hadden om maandelijks rond te komen. Velen van deze groep inwoners hebben 1 of meerdere rekeningen de afgelopen tijd niet betaald en zullen hierdoor in de loop van 2023 in serieuze financiele problemen komen. Met alle maatschappelijke gevolen van dien.

Dit moeten wij niet willen als gemeente Vijfheerenlanden.
Om dit zo goed mogelijk te ondervangen hebben wij twee amendementen en één motie ingediend.

Amendementen en moties:
Het eerste amendement is om de gemeentelijke lasten met 3% te laten stijgen ipv de voorgenomen 6,2%. Door deze verminderde belastingdruk blijft er voor inwoners meer geld over voor hun levensonderhoud. Dit amendement is raadsbreed aangenomen.

Daarnaast hebben we een amendement ingediend om een noodfonds op te richten van 2 miljoen euro. Dit om inwoners die echt in financiele problemen komen te kunnen ondersteunen. Vooral bedoeld om hen te helpen maar om ook om grotere maatschappelijke problemen te voorkomen. Helaas was er vanuit de andere partijen te weinig vertrouwen in het huidige college om een dergelijk mandaad af te geven waarmee het college naar eigen inzicht direct kan schakelen indien nodig. We zullen met dit voorstel terug komen na onderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid in januari 2023.

Tot slot hebben we een motie ingediend om voor 2023 minder geld beschikaar te stellen voor de inwonersinitiatieven. We hebben hier zo’n grote buffer in opgebouwd dat we met 500.000 euro nog steeds voldoende geld hebben om alle inwonersinitiatieven te honoreren. Door deze besparing kunnen we als gemeente finiancieel ook beter de eigen begroting op orde houden. Ook voor deze motie bleek geen steun. Het college wenste het budget inwonersinitiatieven anders in te vullen, namelijk voor het schrijven van beleid wat overigens niet binnen de gestelde kaders van de inwonersinitiatieven valt. Ook hier geldt, wordt vervolgd….

Bijdrage Pascalle van Hemert

Energietransitie
Afgelopen week hebben we extra raadsvergaderingen gehad en met de raad tot in de late uurtjes vergadert. Een van de raadsvergaderingen ging over het vaststellen van de kaders voor de regionale energiestrategie. Een belangrijk onderwerp waar de standpunten van de verschillende partijen uiteenlopen.

Tijdens de raadsvergadering is er een amendement van de coalitie aangenomen waarin volgens ons de verkeerde koers wordt gevaren. Het geamendeerde raadsvoorstel focust zich op de opwekking van zonne-energie en ziet daarbij windenergie als uitzonderlijke back-up. Een risicovolle en hoge investering wat ons betreft. Wij hebben daarom ook tegen deze kaders gestemd.

De regionale energiestrategie zal ook de komende periode nog een belangrijk onderwerp zijn en we (de gemeenteraad) maar ook de provincie zal hier nog concretere plannen voor opstellen. We houden u daarom graag op de hoogte.

Bijdrage Klaas de Zwaan

Ruimte voor de fiets
Tijdens de raadsvergadering van 3 november werd de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie behandeld. Onze fractie was van mening dat er de komende jaren te weinig werd geïnvesteerd om Vijfheerenlanden aantrekkelijker te maken voor de fiets. Daarbij valt niet alleen te denken aan verbetering van het fietsnetwerk, maar ook aan de plaatsing van laadpalen en nieuwe fietsparkeermogelijkheden.

Middels een amendement hebben we daar verandering in aan kunnen brengen. Nu wordt er direct budget gereserveerd om van Vijfheerenlanden een echte fietsgemeente te maken. Een mooie ontwikkeling!