Klaas de Zwaan

Klaas de Zwaan - Beeld: Erik Hendriksen

Ik stel mij kandidaat omdat ik wil oogsten wat we in 2018 hebben gezaaid. Afgelopen jaren heeft D66 zich geprofileerd als dé progressieve partij in Vijfheerenlanden. We hebben onze partij op de kaart gezet en verschillende successen geboekt. We zijn onze principes nooit uit het oog verloren. We waren een constructieve coalitiepartner. Als we de lijn vasthouden, zie ik veel mogelijkheden om onze successen uit te bouwen.

  • 45 jaar
  • Ermelo
  • Vianen

Daarvoor is een frisse blik én continuïteit nodig. Ik zou het toejuichen als er na de verkiezingen nieuwe D66-gezichten in de raad plaatsnemen. Ik hoop dat we straks een diverse, veelzijdige fractie hebben. Het is echter ook belangrijk dat we de kennis en ervaring van afgelopen periode zoveel mogelijk meenemen, zodat we daar optimaal van kunnen profiteren. Daarom wil ik straks, opnieuw als raadslid, een coach voor onervaren fractiegenoten zijn, een bekend (en volgens mij ook gewaardeerd) gezicht voor bestaande raads- of collegeleden, en het ‘archief’ van onze ideeën en standpunten. In die hoedanigheid wil ik graag als ‘wingman’ van onze nieuwe fractievoorzitter fungeren. In een dienstbare en betrokken rol, nadrukkelijk ook met de intentie voortdurend te blijven leren.

Daarnaast heb ik natuurlijk meer politieke ambities. Ik wil me sterk maken voor een leefbaarder Vijfheerenlanden, waar natuur, milieu en duurzaamheid de hoogste prioriteit krijgen. Een socialer Vijfheerenlanden, waar bevolkingsgroepen of individuen niet langs de zijlijn komen te staan. En een levendiger Vijfheerenlanden, waarin recreatie, kunst en cultuur meer prioriteit krijgen. Ik hoop dat ik deze zaken in een nieuwe raadsperiode nog prominenter op de politieke agenda kan krijgen. Daar zal ik althans – opnieuw – mijn uiterste best voor doen.

Huidige functie

Raadslid
Commissielid Welzijn, Onderwijs, Sport

Er zijn zoveel mooie plekjes in Vijfheerenlanden. Maar als ik echt zou moeten kiezen, dan toch de glasblazerij in Leerdam. Ik vind dat een magische plek.

Vijfheerenlanden is een prachtige gemeente, waar ruimte en natuur de boventoon voeren. Het is ook een gebied met een rijk verleden: de geschiedenis is overal zichtbaar. Dat schept veel mogelijkheden op cultureel, sociaal en economisch vlak, die nog te weinig worden benut. Vijfheerenlanden is een ideale plek voor hoogwaardige toerisme, maar dan moeten we wel durven investeren in natuur, cultuur en duurzame mobiliteit.

Ik wil zorgen voor een levendiger cultuuraanbod in onze gemeente. Onze musea en podia moeten worden versterkt, ons historisch erfgoed gekoesterd en zo goed mogelijk ontsloten. Inwoners en verenigingen moeten beter worden geholpen culturele evenementen op touw te zetten en er moet meer ruimte komen voor passende festivals. Ook wil ik cultuureducatie hoger op de politieke agenda: kunst en cultuur zijn van groot belang voor burgerschap en sociale betrokkenheid.

2. De overlast van het gemotoriseerd verkeer moet worden verminderd. Sluipverkeer en parkeerproblematiek moet worden aangepakt: historische binnensteden moeten autoluw of autovrij worden. De fiets en het openbaar vervoer moeten voorrang krijgen. Elektrisch rijden moet beter worden bediend door de plaatsing van (veel) meer laadpalen.

3. Duurzaam en creatief ondernemerschap moet meer ruimte krijgen. Ik maak me bijvoorbeeld sterk voor kortere afzetkanalen tussen boer en consument, zodat een betere markt ontstaat voor lokale produkten. Ook wil ik de komst van meer duurzame bedrijven naar Vijfheerenlanden stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er straks minder ondernemingen moeten zijn die afhankelijk zijn van (zwaar) transport in de bebouwde kom, en meer bedrijven die inzetten op innovatie of duurzaam toerisme. Tot slot moeten duurzame en creatieve ondernemers ook in overdrachtelijke zin meer ruimte krijgen. Dat betekent minder regelzucht en beperkingen en meer stimulans.