Raad neemt belangrijke besluiten voor de toekomst van Utrechtse Heuvelrug

Op 13 december kwam de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen om voor het laatst dit kalenderjaar weer besluiten te nemen. De raadsvergadering begon met het afscheid van VVD-raadslid Tim Rooijakkers en direct daarna het installeren van 2 nieuwe raadsleden voor VVD en CDA, respectievelijk Jacco Bartelds en Gina van Veldhuijsen (neemt plaats in van Chantal Broekhuis). We heten beiden van harte welkom.
De besluiten gingen vooral om het stellen van kaders voor toekomstige ontwikkelingen. Als D66 Utrechtse Heuvelrug lichten we graag ons stemgedrag toe.

Duurzame opwek

Onze gemeenteraad heeft zich verbonden aan het idee van een energie-neutrale gemeente. Dit betekent dat we onze CO2-uitstoot terug brengen en de opwek van duurzame energie gaan versterken. Uiteraard zijn zonnepanelen op dak hierbij belangrijk. Ook onze gemeente heeft op het gemeentehuis en meerdere sporthallen zonnepanelen liggen. Maar daarmee komen we er nog niet. De Raad stemde afgelopen jaar al in met meerdere projecten voor zonnevelden. Ook maakte wethouder Karin Oyevaar werk van het initiatief voor een zonnelint langs de A12, samen met Rijkswaterstaat en andere omliggende gemeenten. Op 13 december besprak de raad de kaders voor toekomstige zonnevelden. Hierbij ging het gesprek over hoe we meer ruimte kunnen geven voor maatschappelijke initiatieven, maar daarover was nauwelijks een groot verschil van mening tussen fracties. Wel was er discussie over windmolens. Hierover denken fracties erg verschillend.

Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Open dienden een motie in om windenergie toe te voegen aan het gemeentelijk beleid. Voor D66 is dat idee op zichzelf geen enkel probleem, maar de discussie over windmolens stimuleert vooral verdeeldheid in de raad en dat werkt vooral tegen. Daarom hebben we er geen steun aan gegeven. We willen als D66 namelijk vol inzetten op het boeken van resultaten rond klimaat en energietransitie. En die resultaten boeken we nu in zonne-energie, warmtenetten en het stimuleren van isolatie. De fractie koos voor het idee “geen politiek gedoe, nu eerst resultaten boeken”.

De raad stelde ook de voorkeursmethode ontwikkeling zonnevelden vast Tot een paar dagen voor de raad waren er 2 verschillende Amendementen die geen meerderheid hadden. Na inzet van D66 is er tot één amendement gekomen waar BVH lokaal de basis voor had gelegd. Samengevat, we kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak waar zonnepanelen goed worden ingepast in landschap met meervoudige ruimte gebruik, maximaal lokaal eigenaarschap en sterk sturen op voortgang dat we onze duurzame energie doelen halen. In gebiedsgerichte aanpak staat het gebied centraal en wordt er met omgeving gekeken wat er allemaal in gebied gedaan kan worden. Er worden meerdere opgaven gecombineerd naast duurzame energie opwek.

Grondbeleid

Onze gemeente is altijd terughoudend met gemeentelijk grondbeleid. Het idee om grond aan te kopen om daar huizen te bouwen, past niet bij de structuur van onze gemeente, waarbij we bouwen binnen de rode contouren (bebouwde kom), terwijl we in het buitengebied veel natuurgebieden en landgoederen aantreffen. De gemeenteraad bevestigde een terughoudende benadering rond grondposities.

Op initiatief van de fractievoorzitters Marijn Bouwmeester en Erik van Buiten (Open & D66) stemde de Raad unaniem in met het idee dat de het college meer ruimte krijgt om grond of vastgoed te kopen om politieke afspraken te realiseren, bijvoorbeeld rond verkeersknelpunten, sociale woningbouw of voor de opvang van Oekraïners.

Woningen in Maarn

De gemeenteraad stelde de kaders vast om 40 woningen te realiseren aan de Tuindorpweg in Maarn. Het gaat om 10 woningen in het sociale segment, 18 in het middensegment en 12 in het duurdere segment. Vanuit omwonenden waren opmerkingen over onder andere het groen rondom de gebouwen en over de schuine daken. Daarover gaat de projectontwikkelaar nog in gesprek om het aanzien aan te passen. Dat komt dan terug bij het uiteindelijke bouwplan.

In 2021 hebben D66 en SGP gevraagd aan wethouder Rob Jorg om zijn eerdere idee om op deze locatie 30 woningen te realiseren, op te rekken. Daar kregen we toen een meerderheid van de raad in mee. Er zijn namelijk echt woningen nodig voor onze inwoners, voor jong en oud. Dit voorstel voor 40 woningen kreeg in de gemeenteraad steun van alle fracties, behalve van het CDA. Als D66-fractie vinden we dat wethouder Rob Jorg en de projectontwikkelaar dit uitstekend hebben gedaan.

Benzinepomp in centrum van Driebergen

De gemeenteraad heeft besloten dat ze de eigenaar van de benzinepomp (en de grond!) in Driebergen graag wil betrekken bij discussie over de Centrumvisie Driebergen. D66 heeft in 2021 samen met CDA al een meerderheid van de Raad meegekregen in het idee dat benzinepompen niet binnen de bebouwde kom passen. Nu pakten BVHLokaal en Open dat op met ene motie, specifiek voor Driebergen. Namens D66 heeft Wim Cassée als mede-indiener meegedaan.

Het idee is dat de toekomst van het centrum van Driebergen rondom de drukke Hoofdstraat er anders uit kan zien als het benzinestation gaat verdwijnen. Dit zou namelijk een logisch gevolg kunnen zijn van de verdere snelle ontwikkeling van elektrisch autorijden. De wethouder wilde liever met de exploitant (pachter) van het benzinestation spreken, maar de meerderheid van de Raad steunde het idee van de motie dat deze grondeigenaar te belangrijk is om nu te negeren.

Scouting Driebergen

Er was weinig politiek gedoe over het aanpassen van het bestemmingsplan voor Scouting Driebergen. Door bezwaren van één omwonende over het overtreden van de kaders van het oude bestemmingsplan, werd duidelijk dat het oude bestemmingsplan niet klopte bij de activiteiten van de scouting. En de scouting zit daar al lang. Het bestemmingsplan is dus verruimd, passend bij de activiteiten die de scouting op hun vast locatie al jaren doet.

Henschotermeer

D66 vroeg samen met Partij voor de Dieren aandacht voor recreanten en bewoners die vlakbij het Henschotermeer zitten. Onze fractievoorzitter Erik van Buiten sprak in de gemeenteraad zijn zorg uit over het solistisch optreden van de gemeente Woudenberg, die steeds voorbij lijkt te gaan aan de belangen van mensen die toevallig nèt op grond van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zitten. Wethouder Anouk Haaxma sprak uit de zorg te begrijpen en gaat dit punt bespreken in de Stuurgroep Henschotermeer, waar beide gemeenten samen met de provincie overleggen over bestuurlijke zaken rondom het Henschotermeer (bijvoorbeeld recreatie, bouwplannen, verkeer, natuurbeheer).