Fractieblog: raadsvergaderingen 7 & 10 november

Elk jaar in de vergadering van november stelt de raad de begroting voor het komende jaar vast. Dat is altijd een belangrijk moment: hoeveel geld is er beschikbaar voor welke doelen? Dit jaar is het besluit extra belangrijk. De richting voor de gehele nieuwe collegeperiode wordt gezet. Hoeveel geld heeft elke partij over voor de afspraken, die na de verkiezingen werden gemaakt?

Ruimte voor investeringen

Het college heeft een begroting gemaakt, die voor het eerst sinds jaren wat ruimte laat zien voor investeringen. Vervolgens hebben de raadsleden amendementen opgesteld om te schuiven met die begroting. Ook de raadsleden van D66 hebben zich dit jaar ingespannen om in de begroting extra ruimte te krijgen voor de onderwerpen, die wij zo belangrijk vinden. Uiteraard gaat dat altijd in goede samenwerking met de collega’s van steeds weer andere fracties.

Extra geld voor speeltuintjes

Nicole en Hubert vroegen om meer geld voor het in stand houden van de speelplaatsjes in onze gemeente. In de begroting was slechts ruimte om een paar speelplaatsjes in stand te houden. Op alle andere plaatsen zouden omwonenden zelf maar een speeltuinvereniging moeten oprichten als zij iets anders willen dan een saai grasveldje. Hubert heeft zich al ingespannen voor meerdere van dergelijke speeltuinverenigingen in de verschillende dorpen en daardoor(?) waren ook de andere fracties overtuigd: unaniem is gekozen voor meer geld en meer speelruimte. Zo wordt de helft van de speeltuinen, die wegbezuinigd dreigde te worden, alsnog behouden.

Impressie van de ‘Speeltuin van Hubert” volgens één van de gebruikers Beeld: D66 UHR

Aanpassingen belastingen

Wim en Erik zijn in druk overleg geweest met de andere fracties, met name BVHLokaal over het aanpassen van de belastingen. Besloten is de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de OZB voor de eigenaren van winkels, bedrijven en kantoren te verhogen. Zo gaan ook de mensen die niet in onze gemeente wonen, maar er wel werken en recreëren eerlijker meebetalen. Belangrijke vraag daarbij is waar dat geld dan precies aan uitgegeven wordt. BVHLokaal wou het geld vooral uitgeven aan beter onderhoud van onze straten. Dat is mooi, maar in samenwerking met Open, de Christen Unie en BVHLokaal is nu afgesproken ook te investeren in het versnellen van de woningbouwopgave, extra ambities voor verduurzaming en het oplossen van grote verkeersproblemen. Ook wordt de algemene reserve elk jaar met extra geld op peil gebracht. Als er dan ooit weer iets tegen zit, kan de gemeente dat beter opvangen.
Eigenlijk wilden meerdere partijen ook parkeergeld heffen bij een paar toeristische attracties in onze gemeente, maar ons belastingsysteem bleek daar niet geschikt voor te zijn. Waar andere partijen zich daarbij neerlegden, riep Wim het college op om volgend jaar te gebruiken om het systeem op orde te krijgen. Dat klinkt logisch, dat is ook logisch en dus zei het college toe dit te gaan doen. Het hoefde niet eens meer door de raad te worden besloten.
Daarnaast vroeg Wim om een accountmanager voor bedrijven, iemand die vanuit de gemeente de ondernemers helpt hun weg te vinden binnen alle overheidsregels. Omdat CDA en VVD graag een centrummanager wilden, is toegewerkt naar een gezamenlijke uitwerking van deze ideeën, waarvoor een meerderheid in de raad enthousiast was. Laten we hopen, dat dit veel nieuwe bedrijvigheid oplevert, die iets waardevols toevoegt aan onze gemeente.

Beeld: D66 UHR

Dat de energieprijzen stijgen zal niemand ontgaan zijn. Ook de gemeente gaat daardoor meer betalen de komende jaren. Erik en Lennart bedachten dat het logischer is als de gemeente begint met te investeren in het verduurzamen van de eigen gebouwen: liever geld één keer uitgeven zodat we minder energie gaan verbruiken dan elk jaar geld uitgeven aan dure energie. Erik kon de rest van de raad er van overtuigen dat dit voor elke organisatie een goede business-case is. Lennart heeft ook namens D66 gepleit voor het biodiversiteit amendement wat gebaseerd is op het manifest van Goedvolk: de gemeente laat biodiversiteit voortaan leidend zijn bij alle groene plannen.

Nog zo’n logische gedachte van Erik: als er commerciële activiteiten worden georganiseerd, zoals een kerstmarkt, waarom betaalt de gemeente dan voor de borden en de hekken, terwijl anderen het geld verdienen? Zijn oproep aan het college om dit aan te passen, werd door college en raad gesteund. Helaas krijgt zelfs D66 niet altijd gelijk van de andere partijen. Zoals afgesproken in ons verkiezingsprogramma, hebben we ook geprobeerd om de hondenbelasting af te schaffen. De gemeente doet met dat geld immers niks extra’s voor de honden of hun bezitters en de belasting is dan ook eigenlijk niet te rechtvaardigen. Helaas vond een meerderheid van de raad, dat ze het geld ook niet konden missen. De hondenbelasting blijft dus.

Foto: Sherry White Beeld: D66 UH

Inzicht wat er speelt

Met dit verslag hopen wij jullie een beetje inzicht te hebben gegeven in wat er allemaal speelt bij de begroting en waar D66 zich voor ingezet heeft. Alle informatie staat ook op de site van de gemeente, maar het is best ingewikkeld. De meeste mensen komen er, zonder voorkennis, niet eenvoudig uit. Nicole wou dat graag veranderen en diende samen met Open een motie in om meer aandacht te besteden aan een breed toegankelijke presentatie van de begroting. Die oproep werd helaas niet gesteund door de andere partijen en dus niet aangenomen. Namens D66 steunde Nicole ook het amendement Armoedeval en één over de looptijd van beschikkingen. En daar kon de meerderheid van de raad zich wel in vinden.

De Oude Kolk

Hoewel verreweg de meeste aandacht in de raadsvergadering (terecht) uitging naar de begroting, waren er ook nog enkele bouwplannen waar de raad over moest beslissen. Het meest opvallende plan was het appartementencomplex dat in Leersum tegenover de Binder moet komen aan De Oude Kolk. Stedenbouwkundig werd geadviseerd om hier 4 of 5 lagen hoog te bouwen, maar het college houdt extra rekening met omwonenden en stelde voor om 3 lagen op een halfverdiepte parkeergarage te gaan bouwen. Verschillende omwonenden vinden het bouwplan nog steeds te hoog en zijn bang voor te veel schaduw. Sommige partijen wilden deze mening blind volgen, maar Niels wees er op, dat we nooit genoeg woningen gaan bouwen als de raad niet serieus de wensen van omwonenden weegt. Aangezien het een heel aardig plan is, dat alleen in de winter voor een beetje schaduw gaat zorgen, heeft hij bij de raad ervoor gepleit om het ontwerp van het college te volgen. Omdat BVHLokaal, CDA, en Christen Unie daar niet van overtuigd waren, bleef er maar een hele kleine meerderheid van de raad over om het zo te beslissen. We hopen, dat hier snel een mooi complex komt met lekker veel groen er om heen.

Referentiebeeld uit het beeldkwaliteitsplan De Oude Kolk Beeld: D66 UHR