Fractieblog: raadsvergadering 29 september

Begin dit jaar waren er verkiezingen en toen het nieuwe college van start mocht, was het al snel vakantie. Nu dat allemaal geweest is, kende de raad in september eindelijk weer een ‘gewone’ raadscyclus met beeld- en oordeelsvormende commissievergaderingen, waarin toegewerkt werd naar de raadsvergadering van 29 september. De fractie doet graag verslag van deze vergadering met extra aandacht voor wat u van ons mag verwachten. Als jij daar heel enthousiast van wordt, of denkt, dat wij het met jou erbij nog beter kunnen doen: we hebben nog een vacature voor een commissielid. Kom dus gerust een kop koffie drinken met één van ons om daar eens over te praten. Of kom mee praten tijdens één van onze fractie+ vergaderingen. De eerstvolgende is op dinsdag 11 oktober om 20:00 uur op het gemeentehuis in Doorn.

Bestemmingsplan Sportlaan

Bij de inleidende onderwerpen worden verschillende vragen gesteld aan onze wethouder Karin Ooyevaar: over de participatie bij de aanleg van zonnevelden en over het aanbod van middelbare scholen. Als eerste bespreekpunt staat het bestemmingsplan voor de Sportlaan 67 op de agenda. Voorgesteld wordt om woningen te bouwen op deze voormalige gemeentewerf en daar is D66 natuurlijk voor: er zijn nog heel veel betaalbare woningen nodig. Helaas is het plan verder niet zo vooruitstrevend. Daarom hebben Lennart en Niels een amendement voorbereid met het doel om zonder verdere vertraging een groener en autoluw plan te promoten. Dat past goed bij deze plek, want met een paar minuutjes fietsen sta je al op het station Driebergen-Zeist.

Beeld: Google Maps

We kennen Lennart als iemand die zich altijd inzet voor alles wat duurzamer kan en moet. Niels werkt zelf als adviseur in het domein ruimte en wil zich graag de komende jaren inzetten om al die (kleine) bestemmingsplannen waarover de raad beslist, iets groener en duurzamer te maken. En dan het liefst ook natuurinclusief, klimaatadaptief, beweegvriendelijk en sociaal opbouwend. Dit plan vormde daar een mooie eerste poging toe. Dat vonden de meeste andere partijen ook, alleen de VVD stemde tegen en zo gaat de gemeente een leuk experiment aan voor dit gebied. Hopelijk komt er een heel mooi (en vooruitstrevend) wijkje op die plek!

Herstelplan Valwindschade

Daarna werd het plan besproken om de schade van de valwind te herstellen. Natuurlijk een onderwerp waar Hubert van Zanten zich veel voor heeft ingezet. Hij heeft daarover interviews gegeven aan krant en radio. Maar commissieleden praten niet mee in de raadsvergadering, dus luisterde hij vanuit huis mee. Er wordt gesproken over mogelijke aanpassingen voor een enkele straat en of er linden of beuken moeten komen, maar iedereen wil dat Leersum weer mooi groen wordt. Het plan wordt unaniem aangenomen. Fijn dat er nu gewerkt kan worden aan herstel en dat het plan bijdraagt om de verschrikkelijke gebeurtenis in Leersum te verwerken.

Bodembeheer

Daarna komt de nota bodembeheer ter sprake. Het voorstel lijkt vooral een administratief voorstel om tot een goede samenwerking tussen 15 gemeenten te komen. Zo kunnen kosten, administratie en vervoersbewegingen beperkt worden. Dat klinkt natuurlijk goed, maar Lennart had gezien, dat op sommige plekken de bodemkwaliteit plaatselijk slechter zou kunnen worden en wil dat graag voorkomen. Het amendement dat op zijn initiatief door D66, Open en de Partij voor de Dieren is opgesteld is simpel en doeltreffend. De nota en het amendement worden aangenomen en zo is de kans op plaatselijke vervuiling kleiner geworden.

Beeld: HenkvD via Wikimedia Commons

Het volgende onderwerp behoort alweer tot het ruimtelijk domein. Moet er een zorgcomplex komen op de locatie Grote Bloemheuvel te Maarsbergen: in het centrum, recht tegenover de kerk. Op deze locatie staat al jaren (decennia?) een monument te verloederen. Het plan biedt een goede kans om dit monument te redden van het verval. De meeste partijen lijken voor, maar Open wil graag garanties dat het zorgcomplex ook voldoende plekken reserveert voor mensen met een kleine beurs. Meerdere partijen voelen met Open mee, wij ook. Helaas blijkt het juridisch op dit moment niet haalbaar te zijn. Wij vragen de wethouder om hier beleid voor te maken en de wethouder zegt toe, dat dit begin volgend jaar kan worden geregeld. Zo is de nieuwe raad lekker in beweging en dat zien we graag.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Door ingrijpen van Erik wordt de vergadering verlengd en kunnen op deze avond nog twee “moties vreemd aan de orde van de dag” van D66 worden behandeld. Erik stelt voor dat de gemeente het initiatief houdt bij het op laten ruimen van alle omgekeerde vlaggen, die op dit moment vooral een symbool zijn geworden voor onverdraagzaamheid en verdeeldheid. Daarna wordt de motie behandeld die Lennart samen met Open heeft opgesteld. Zij stellen voor om actief mee te werken aan de bouw van een zonneveld op de voormalige vuilstort van Maarsbergen. Beide moties worden met een overgrote meerderheid aangenomen.
Helaas komen we niet toe aan de rondvraag, waar Nicole haar vragen had willen stellen over de (on)veiligheid van de fietsroute voor scholieren tussen Leersum en Wijk bij Duurstede. Dit als opmaat naar een meer fietsvriendelijke inrichting van de hele gemeente, waar zij zich graag hard voor maakt. Gelukkig komt dit onderwerp binnenkort wel op de agenda van de gemeenteraad. Dan horen we vast ook meer van Wim, die deze keer voor het werk in het buitenland zat.

Balans

Aan het eind van de avond maken we de balans op. Op initiatief van D66 stonden er drie punten op de agenda: De motie zonneveld op stortplaats Maarsbergen, het amendement voor een groen en autoluwe Sportlaan in Driebergen en een amendement om de bodemkwaliteit niet plaatselijk te laten verslechteren. Alle drie de punten zijn met een grote meerderheid aangenomen. Daar zijn wij heel tevreden over én het smaakt naar meer: op naar de volgende raadscyclus.