De D66 belofte & uitdaging aan Heuvelrug Wonen

Ze spelen een essentiële rol bij twee hele grote uitdagingen in onze gemeente, namelijk (1): het realiseren van voldoende betaalbare woningen en (2) het verduurzamen van de 3.500 woningen die ze in onze gemeente verhuren. Heuvelrug Wonen. Tijdens het werkbezoek deze week heeft D66 een belofte gedaan voor onze inzet de komende 4 jaar. Tegelijkertijd hebben we Heuvelrug Wonen ook uitgedaagd extra stappen te nemen in verduurzaming en ontwikkeling van woningen.

Hoeveel nieuwe woningen zijn de afgelopen jaren opgeleverd?

Een korte terugblik op ons gesprek en de vragen die we stelden aan Heuvelrug Wonen.
De afgelopen 2 jaar was de nieuwbouw van woningen het minst succesvol. Er zijn namelijk wel geteld ‘0’ nieuwe huurwoningen gerealiseerd. Dit terwijl er een grote wachtlijst is. Het laatste succesvolle opgeleverd project was Hoofdstraat 82 in Driebergen waar 34 starters woningen zijn gerealiseerd. Hier is ook succesvol de ‘lokaal maatwerk’ interventie toegepast waar inwoners uit onze gemeente voorrang krijgen op een woning. Er was veel animo. Er waren 160 lokale kandidaten die geïnteresseerd waren. Deze lokaal maatwerk constructie mag maximaal voor 25% van de aangeboden woningen worden toegepast, dit vanwege Europese regelgeving en vrij recht van iedereen voor een woning.

Beeld: D66 UH

Hoe groot is de wachtlijst nu?

Er staan nu zo’n 7.700 mensen op de wachtlijst, het afgelopen jaar zijn er weer zo’n 400 bij gekomen. Dit zijn merendeel alleenstaande of tweepersoonshuishoudens en in mindere meerpersoonshuishoudens. De activiteit van mensen op de wachtlijst varieert sterk. Per jaar zijn er zo’n, 2.000 mensen die reageren op een woning vaak zijn dit starters. Voor ouderen is het vaak lastig een goede woning te vinden daar zij ook meer eisen stellen: in het centrum, gelijkvloers, bij OV. Maatwerk en begeleiding is vaak nodig. Gesproken werd over meer inzet van ouderencoaches vanuit de gemeente en wijkbeheerders van Heuvelrug Wonen om nog beter aan te sluiten bij de woonvraag en op het juiste moment. Het komt namelijk aan de andere kant voor dat een nieuwe seniorencomplex niet vol komen met ouderen uit de gemeente omdat aanbod, locatie of timing niet aansluit bij de vraag van ouderen.

Welke nieuwbouwprojecten zitten in de pijplijn?

Heuvelrug Wonen heeft het streven om komende 4 jaar 100 nieuwe woningen op te leveren. Dit jaar ieder geval 28 seniorenwoningen bij het Veteranen instituut in Doorn die nu gebouwd worden. Daarnaast zijn er in de Catharijnestraat in Driebergen 14 oude duplexwoningen gesloopt en hier worden 22 nieuwe woningen gebouwd. Twaalf levensloopbestendige woningen, acht kleinere nultredenwoningen (60 m2) en 2 kleine starters woningen (25 m2). Er zijn verschillende projecten in de pijplijn, waaronder 6 woningen in Maarsbergen en 12 en nog eens 6 in Leersum. In Driebergen is de “kerklocatie” bij de Groene Tuinen waar de CV Lange Dreef (gemeente en Heuvelrug Wonen) 30 woningen kan bouwen. Het participatieproces is overgedaan daar de wens was van de gemeenteraad om meer woningen te bouwen. Status: er is nu een principe verzoek bij de gemeente ingediend en omwonenden en raad worden binnenkort geïnformeerd. Verwachting dat op zijn vroegst in 2025 mensen op de locatie kunnen gaan wonen.

Hoe kunnen we versnellen en de 1.000 extra woningen bouwen waar D66 op inzet?

Verreweg de belangrijkste stap om dit te bereiken is het verruimen van de rode contouren. Wat D66 betreft is de nood voor betaalbare woningen zo hoog, en daarom bespreekbaar om op plaatsen waar dit logisch is de rode contour aan te passen. Een andere manier om woningbouw te versnellen is slimmer om te gaan met de parkeernormen en maatwerk toepassen bijvoorbeeld in Driebergen waar goed openbaar vervoer is. Tot op heden is dit maar één keer gelukt bij Catharijnestraat in Driebergen. Onze huidige parkeernorm is erg hoog met minimaal 1,2, vergeleken met Veenendaal 0,2 (senioren woningen) en Amsterdam zelfs maximaal 0,1. Verder is tijdswinst te boeken door de proceduretijd te versnellen via betere participatie en meer capaciteit bij de gemeente. Nu wordt altijd de maximale procedure tijd met vaak verlenging benut

Hoe gaat Heuvelrug Wonen zijn 3.500 woningen verduurzamen?

Heuvelrug wonen heeft een duurzaamheidsbeleidsplan opgesteld met daar als doel alle woningen met label of D of slechter een aanbod te doen voor label A. Dit is grotendeels gelukt. Woningen aan de Sitiolaan in Doorn en in Groenhoek zijn collectief verduurzaamd naar Label A. 800 individuele woningen hebben een aanbod gehad welke is geaccepteerd door 85%. De volgende stap nu is om de komende 5 jaar 1.200 woningen die op label C zitten naar label A te brengen. Daarnaast biedt Heuvelrug Wonen huurders actief zonnepanelen aan waar gretig gebruik van wordt gemaakt.

Hoe gaat Heuvelrug Wonen zijn 3.500 woningen verduurzamen?

Heuvelrug wonen heeft een duurzaamheidsbeleidsplan opgesteld met daar als doel alle woningen met label of D of slechter een aanbod te doen voor label A. Dit is grotendeels gelukt. Woningen aan de Sitiolaan in Doorn en in Groenhoek zijn collectief verduurzaamd naar Label A. 800 individuele woningen hebben een aanbod gehad welke is geaccepteerd door 85%. De volgende stap nu is om de komende 5 jaar 1.200 woningen die op label C zitten naar label A te brengen. Daarnaast biedt Heuvelrug Wonen huurders actief zonnepanelen aan waar gretig gebruik van wordt gemaakt.

Hoe gaat Heuvelrug wonen de stap zetten naar aardgasvrij?

De gemeente heeft de transitie visie warmte vastgesteld vorige jaar waar de aandacht vooral ging naar isoleren. D66 heeft hier destijds als enige een motie ingediend om te versnellen met het aardgasvrij ready maken van woningen en actief aanbieden van warmtepompen. Heuvelrug Wonen heeft veel ervaring met het realiseren van warmtepompen. In het Zuiderplantsoen werden 10 jaar geleden al woningen uitgerust met een warmtepomp dankzij een subsidie van de provincie. In de Groene tuinen zijn 113 woningen gasloos gebouwd al voordat dit de standard werd voor nieuwbouw. Heuvelrug Wonen was ook één van de initiators van warmtenet project bij de RWZI in Driebergen. Dit project ligt nu vooralsnog stil bij uitblijven van subsidie.

In hoeverre komt Heuvelrug Wonen tegemoet aan huurders die meer willen verduurzamen?

Er is nog geen standaard aanbod voor huurders die nu een warmtepomp willen. Echter Heuvelrug Wonen geeft aan hier wel mee te willen beginnen als huurders dit willen bij wijze van pilot bij maximaal een vijftal woningen. Heuvelrug Wonen is nog terughoudend als een huurder extra zonnepanelen wil en zijn dak maximaal wil volleggen meer dan hij/zij zelf verbruikt. Dit kan een financieel risico op leveren bijvoorbeeld bij mutatie. Wat D66 betreft moeten we elke m2 dak benutten. Het aanbieden van elektrisch koken bij mutatie wordt ook nog niet gedaan daar Heuvelrug Wonen geen elektrische keukenapparatuur wil bezitten. D66 ziet qua veiligheid en de stap naar aardgasvrij dit als een logische route om te stimuleren. Energie-armoede wordt zeker met de hoge gasprijzen een steeds belangrijker aspect. Primair doel voor Heuvelrug Wonen is om de totale woonlasten, dus ook energie, betaalbaar te houden. Ander aandachtspunt is voldoende snelheid maken bij verduurzaming bij mutatie van woningen. Op dit moment staan ca. 30 woningen leeg omdat het verduurzamen (o.a. isolatie, dubbel glas) extra tijd kost i.v.m. krapte in de markt.

Wat doet Heuvelrug wonen aan buurtparticipatie?

Heuvelrug Wonen probeert steeds in gesprek te zijn met de bewoners vanuit de wijkbeheerder en andere medewerkers in de wijk. Luisteren als buur naar wat er speelt en vooral naar wat er kan vanuit de wijk. Dit doet Heuvelrug Wonen samen met de gemeente en de sociale dorpsteams. Kracht in de wijk. De wijkkantoren in de Groenhoek en de Sitiolaan zetten ze daar voor in. Zo heeft bijvoorbeeld een huurder in de Groenhoek een deel van de gezamenlijke binnentuin omgetoverd tot het “Groentehoekje” waar buurtbewoner’s samen hun passie kwijt kunnen. . Community building, ruimte geven aan bewonersinitiatieven, gezamenlijk groenonderhoud of verduurzaming. Dit is een onderwerp wat komende jaren meer aandacht krijgt.
Al met al een nuttig werkbezoek en geeft ons voldoende energie om ons vanuit D66 samen met Heuvelrug Wonen extra in te zetten voor het realiseren van meer betaalbare woningen en verduurzaming.