College onderhandelingen

Afgelopen 2 weken zijn BVHlokaal, VVD, D66 en SGP (de 4 partijen die door de informateur waren uitgenodigd om in een nieuw college deel te nemen) met elkaar om de tafel gegaan om te bekijken of er een gezamenlijke basis is om uitvoering te geven aan het beleid.

Akkoord op hoofdlijnen

Uitgangspunt voor de gesprekken was het nieuwe raadsprogramma, een akkoord op hoofdlijnen opgesteld door alle 8 fracties, met daarin benoemd de 4 prioriteiten voor de komende periode, te weten: (1) aanpak woningtekorten, (2) versterken van groen en landschap, (3) mobiliteit en (4) verduurzaming. In een aantal bijeenkomsten zijn we met de 8 onderhandelaars door te tekst van het raadsprogramma gegaan om er zeker van te zijn dat we eenzelfde beeld hadden bij de tekst van het akkoord. Voor D66 zaten Erik van Buiten en Karin Oyevaar aan de tafel.

Samenwerking

Ook hebben we in de besprekingen aandacht besteed aan bestuurlijke waarden, versterking van de rol van de raad en verbetering van de samenwerking met onze inwoners en verenigingen. Alles bij elkaar belangrijke onderwerpen voor D66 waar we graag voortvarend en ambitieus mee aan de slag willen gaan.

Duurzaamheid en klimaat

Over duurzaamheid en klimaatbeleid hebben we lang gesproken. Partijen in de gemeenteraad verschillen vooral van mening over de wenselijkheid van windmolens. D66 vond bij andere partijen gehoor voor een aanpak waar de aandacht zich nu eerst richt op maatregelen die snel effect hebben en breder draagvlak hebben.

Portefeuilleverdeling

Tijdens de besprekingen met de andere 3 beoogde collegepartijen is ook gekeken naar de mogelijke portefeuilleverdeling. We hadden van tevoren interesse in de portefeuilles onderwijs, jeugd & sport, cultuur, inclusiebeleid, organisatie & participatie en duurzaamheid. We zijn blij dat we deze portefeuilles uiteindelijk inderdaad gekregen hebben.

Beoogd college

Met de voorlopige portefeuilleverdelingen hebben we de collegeonderhandelingen succesvol af kunnen sluiten. Als wethouders zijn voorgedragen: Anouk Haaxma (BVHLokaal), Rob Jorg (VVD), Karin Oyevaar (D66) en Gerrit Boonzaaijer (SGP). Op woensdag 25 mei neemt de gemeenteraad een besluit over deze voordracht.