Terugblik naar 2021 – Financiën

Jaarlijks legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en bestede middelen. Hoeveel heeft het college besteed en waaraan? Met een begroting van ongeveer € 3,7 miljard is adequate en transparante verantwoording van groot belang. Ik leg je daarom kort uit hoe de Planning & Controlecyclus eruit ziet, alsmede de bevindingen van de externe accountant met betrekking tot het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Rotterdam.

Planning & Controlcyclus

De gemeenteraad stelt jaarlijks in de kadernota op hoofdlijnen de beleidsdoelstellingen en de financiële kaders vast die vervolgens worden uitgewerkt in de begroting. Het politieke debat over de kadernota en de begroting is uiteraard bepalend voor de vraag hoe het beleid voor het komend jaar er uiteindelijk uit komt te zien – en waar het geld aan wordt besteed.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad krijgt hierbij concreet vorm. Het is in het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad belangrijk om te checken of de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd binnen de financiële
afspraken. Het college legt hierover verantwoording af, in tussentijdse rapportages
(voorjaarsnota, herziening, 10 maandsrapportage) gedurende het jaar en na afloop van het jaar in de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening). De jaarstukken zijn daarmee de spiegel van de begroting. De uitkomsten van het jaarrekeningdebat vormen weer de input voor het beleid (de kadernota en de begroting) van de komende jaren. Samen heet dit de planning-en-controlcyclus (P&C-cyclus) van de gemeente.

Verantwoordingsdebat

Tijdens het verantwoordingsdebat zijn de jaarstukken behandeld van 2021. Hierin is gevraagd om een decharge te verlenen aan het college. Dit op basis van de beoordeling van de externe accountant en het advies van de commissie onderzoek rekeningen.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de onderdelen getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Daarnaast heeft de accountant geen indicaties van fraude dan wel niet naleving van de wet- en regelgeving geconstateerd.

De financiële risico’s

In de jaarstukken zien we dat de financiële risico’s significant aanwezig zijn. Het risicoprofiel van de grondexploitaties is toegenomen. Mede gezien de ontwikkeling in de grondstofprijzen is de verwachting dat de resultaten uit de portefeuille grondexploitaties minder zullen worden. Ook in het sociaal domein zijn de lasten aanzienlijk. De uitgaven voor WMO en Jeugd nemen verder toe en overschrijden de begroting. Op deze trend is in de begroting 2023 en in het coalitieakkoord geanticipeerd. Afgelopen jaar is besloten om niet verder te investeren in het Warmtebedrijf omdat de risicoverdeling tussen partijen naar oordeel van de raad niet evenwichtig was. De financiële gevolgen van dit besluit zijn nog onzeker, omdat de onderhandelingen met stakeholders
over een mogelijk vervolg nog lopen. In de jaarrekening 2021 heeft het college rekening gehouden met een extra voorziening.

Het rekeningresultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 27 mln. negatief. Het belangrijkste aandeel in dit negatieve resultaat wordt gevormd door een dotatie aan de voorzieningen in verband met het warmtebedrijf. Bijna de gehele afwijking tussen de herziene begroting 2021 en het resultaat
2021 is hieraan toe te wijzen.

Het nieuwe college

Een gezonde financiële huishouding is voor het nieuwe college – waar wij ook in deelnemen- van groot belang. Ondanks de vermeende problemen en financiële risico’s hebben we ambitieuze en financieel haalbare plannen kunnen uiteenzetten om het welzijn van de
Rotterdammer te verbeteren. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar de aankomende financiële terugblik.