Parels van de stad

Afgelopen 7 juli heb ik mijn maidenspeech gehouden in de gemeenteraad, bij het agendapunt over het Rotterdamse ouderenbeleid. Die keuze was bewust,
want voor mij zijn ouderen de parels van onze stad. De verschillen tussen ouderen en jongeren lijken soms groot, maar deze twee snelheden kunnen we zeker met elkaar in de pas krijgen. Daar ga ik me in ieder geval de komende vier jaar voor inzetten.

Werk aan de winkel

Iedere levensfase vraagt een andere voorbereiding en ieder individu heeft diens eigen wensen. Wat voor de ene een luxe is, is voor de ander vanzelfsprekend. Dat ouderen vaak goed voorbereid zijn, betekent niet dat de gemeente dat ook is. We moeten ons
ouderenbeleid dan ook aanpassen op de wensen van deze doelgroep. Dit lezen we ook terug in het rekenkamerrapport ‘Broze Bedoelingen’. Hierbij is het cruciaal dat de door de gemeente genomen maatregelen alle verschillende ouderen zullen bereiken.
Laaggeletterde ouderen, ouderen met een lage sociaal-economische positie en ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond bereiken we als gemeente steevast niet genoeg. De komende jaren neemt het aantal 65+’ers in Rotterdam met een derde toe. Dit betekent dat er werk aan de winkel is. Want op z’n zachts gezegd is het rapport van de rekenkamer zorgwekkend.

Concretisering

Op vrijwel alle terreinen binnen het gemeentelijke uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam ouder en wijzer’ worden de ambities niet gehaald. De oorzaken van deze slechte score zijn
onrealistische verwachtingen, onvoldoende regie in de samenwerking met andere organisaties en onvoldoende lerend vermogen.
Ik ben blij dat er in de oude commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) uitvoerig is gesproken over het rapport van de Rekenkamer. De toenmalige wethouder heeft samen haar team een adequaat plan van aanpak opgesteld om de zorg voor de ouderen
beheersbaar te maken. Als nieuwkomer vind ik dat er meer aandacht mag uitgaan naar LHBTQIA+-ouderen en cultuursensitief werken. Daarnaast is er ook wat behoefte aan concretisering van de plannen als het gaat om het bereiken van ouderen die geïsoleerd
leven en lage sociaal-economische positie hebben. Deze inzichten zie ik graag tegemoet.

Ik houd het in ieder geval goed in de gaten. Voor vragen of opmerkingen uit de stad sta ik altijd open. Schroom niet om te mailen naar [email protected]