Het tramnet van Rotterdam

Tijdens de gemeenteraad van 13 april stond het conceptplan van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ‘Toekomstvast Tramnet 2030 regio Rotterdam’ op de agenda. De MRDH laat in hun plan weten het Rotterdamse tramnet te willen aanpassen, waaronder de uitfasering van enkele lijnen. Op andere lijnen wordt juist de frequentie verhoogd. “De plannen maken veel los in de stad”, aldus woordvoerder mobiliteit Ingrid van Wifferen. De coalitie staat, onder
voorbehoud van een aantal aanpassingen – waaronder een versnellingsambitie en vervangende buslijnen daar waar trams minder of niet meer zullen rijden – positief tegenover het plan. We zijn blij dat dankzij onze motie tramlijn 8 vanaf Straatweg tot Kleiweg wellicht wordt
behouden, net als tram 4. Dankzij een tweede D66 motie wordt er bij de herinrichting van de Straatweg waar tram 4 over rijdt, ook onderzocht wat er mogelijk is om deze weg veiliger te maken, vooral voor fietsers. Zo zorgen we dat het openbaar vervoer in Rotterdam toekomstbestendig blijft en goede veilige bereikbaarheid wordt bevorderd.

Het Rotterdamse tramnet: wat vindt D66?

D66 hecht veel waarde aan een goed bereikbare stad. Een die fietsvriendelijk is, met voldoende openbaar vervoer en een autoluwe inrichting. Het plan van de MRDH heeft veel losgemaakt in de stad en bewoners en ondernemers uitten hun zorgen over de bereikbaarheid. Ook onze fractie was het niet volledig eens met alles wat de MRDH voor ogen had, ondanks ook goede voorstellen met betrekking tot frequentieverhogingen. Woordvoerder Ingrid van Wifferen is dan ook het gesprek aangegaan met Rotterdammers. Veel mensen geven aan dat zij een goede busverbinding bijvoorbeeld ook prettig vinden in plaats van de tram. Zeker wanneer straten zo worden ingericht dat fietsers ruim baan krijgen na aanpassing van het tramnet. Uiteindelijk gaat het om het toegankelijk, veilig en efficiënt van A naar B komen, vinden veel Rotterdammers. We behouden de OV-voorziening in de stad, maar kijken ook naar het totaalplaatje van het verkeer en een veilige duurzame leefomgeving. Het gaat nu nog om een conceptplan van de MRDH, ze moeten het dus nog echt gaan doen. De gemeente heeft nu haar zienswijze kenbaar gemaakt op de plannen van de MRDH. Ook de daadwerkelijke uitvoering van de plannen zullen we volgen op de voet.

Motie voor het behouden van tram 8

Dat in een stad die continu in ontwikkeling is er soms aanpassingen in het OV nodig zijn om beter op de huidige reisbewegingen in te spelen, is begrijpelijk. En daarbij zijn de zorgen van bewoners en bedrijven belangrijk om mee te nemen. De MRDH had in hun conceptplan het idee om tram 8 (en tram 4) uit te faseren. De twee lijnen vanaf tramhalte Kootsekade gaan beide een andere kant op en voorzien hierdoor een ander deel van Hillegersberg van openbaar vervoer. Het verwijderen van de tramrails en alternatieven voor de tram zou waarschijnlijk veel problemen zullen veroorzaken voor de beweeglijkheid en bereikbaarheid van Rotterdammers. In de ogen van onze fractie is het dan ook slimmer om tramlijn 8 te laten rijden en daarom dienden wij een motie in waarin we het college verzochten dit over te nemen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie voor meer verkeersveiligheid op de Straatweg

Voor fietsers is Rotterdam niet altijd een even fietsvriendelijke omgeving. In ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ zetten we daarom ook in op een autoluwe en fietsvriendelijke stad. De Straatweg, waar tram 4 over rijdt, is bijvoorbeeld een straat waar fietsers aangeven zich onveilig te voelen. Hier delen de tram, auto’s en fietsers allemaal de weg. Tram 4 vervalt wellicht toch niet, wat nu het juiste moment maakt om veiligheidsmaatregelen op de Straatweg toe te passen. Daarom verzoekt D66 met een motie het college om te onderzoeken wat er bij de herinrichting van deze straat mogelijk is qua verkeersmaatregelen om de Straatweg veiliger te maken voor iedere weggebruiker en hierbij het onderdeel fietsveiligheid specifiek mee te nemen. De motie is met een meerderheid door de raad aangenomen. De PvdA, 50Plus en de meerderheid van de GroenLinks-fractie stemden tegen.