Cultuuradvies blijven borgen

Bij de afgelopen raadsvergadering van 7 juli hebben we gedebatteerd over het collegebesluit om de RRKC in haar huidige vorm. Het besluit van wethouder Kasmi (D66) heeft de gemoederen bezig gehouden, maar komt niet uit de lucht vallen. In de besluitvorming is er namelijk gekeken naar de effectiviteit en de samenwerking over de laatste 20 jaar. Dat maakt het besluit niet minder pijnlijk, zowel voor de wethouder, de RRKC zelf en de D66 fractie. Daarom dienden wij drie moties in waarin we de samenwerking tussen het college, de culturele sector, de raad in een onafhankelijk adviesmodel blijven borgen. Alle drie de moties zijn door de raad aangenomen.

Kunst en cultuur is voor velen onder ons een spiegel van het dagelijks leven. Een doorkijkje naar de ander en twinkeling van het bestaan. Kunst en cultuur moeten we voorzichtig en behoedzaam mee omgaan, soms met een fluwelen handschoen behandelen.
Het evalueren van de rol van RRKC is een waardevol proces en het inzetten van dit proces verdient waardering. Gezien de historie van de Raad is het van groot belang een zorgvuldig en secuur proces te doorlopen. Zowel om waardering te laten blijken voor het verzette werk van de Raad als voor de medewerkers die tot de dag van vandaag met een groot kunst- en cultuurhart zich inzetten voor de sector, de makers en de organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij de sector.”

Motie ‘Een nieuwe monogame driehoeksrelatie’

In deze motie, mede-ondertekend door de PvdA, Volt, DENK, VVD, 50Plus en Leefbaar Rotterdam, verzoeken wij het college om te zorgen dat in een nieuw adviesmodel voor de cultuurplanadvisering het (on)gevraagde advies te allen tijde onafhankelijk blijft. En om te borgen dat onafhankelijk ongevraagd advies (de ‘luis in de pels’ functie) uitgebracht kan worden, ook op momenten dat het college daar niet op zit te wachten.

Motie ‘Geen subsidiemuur voor cultuur’

Ook bij deze motie tekenden de partijen Volt, DENK, Leefbaar Rotterdam en 50Plus mee. Hier verzoeken wij het college te borgen dat er een onafhankelijk adviesmodel blijft bestaan die het college adviseert over de subsidieaanvragen in het Cultuurplan. Daarnaast verzoeken we om het nieuwe adviesmodel mee te nemen en te onderzoeken hoe de procedure rondom de invulling van het Cultuurplan 2021-2024 en de daaropvolgende cultuurplannen effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden, met aandacht voor hoe de rollen en taken van alle betrokken partijen op voorhand duidelijk kunnen worden vastgelegd. Tot slot willen we het proces in stand houden om de commissie met het taakveld Cultuuren de culturele sector te laten meedenken over wat zij belangrijk vinden (de uitgangspuntennota) en over de criteria voor subsidiëring in het kader van het Cultuurplan.

Motie ‘Nieuwe cultuur voor het cultuurplan

Bij de derde D66-motie tekenen GroenLinks, Pvda, Volt, DENK, 50Plus en Leefbaar Rotterdam met ons mee. In deze motie verzoeken we het college om Zo breed mogelijk in gesprek te gaan met culturele instellingen en sleutelfiguren in de sector met als doel input op te halen voor het nieuw in te richten adviesmodel van gevraagd en ongevraagd advies over de Rotterdamse cultuursector. En om deze input mee te wegen bij het besluit voor een nieuw adviesmodel. Zo zorgen we ervoor dat cultuuradvies geborgd blijft, ook in een nieuw, hopelijk effectiever, adviesmodel.