Stellingen Kieskompas gemeenteraads-
verkiezingen 2021

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster in november 2021 kunnen inwoners van beide gemeenten gebruik maken van een Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden.

Over veel stellingen in het Kieskompas heeft D66 een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten over deze stellingen.

In het geval van financiële meevallers willen wij dat de inwoners daarvan profiteren. Dat kan door een directe lastenverlichting, maar ook door investeringen waar inwoners baat bij hebben. Zo kunnen we rendement van de Stadsverwarming gebruiken voor het opzetten van een warmtefonds, waarmee investeringen in de verduurzaming van woningen worden betaald.

De vraag over basisinkomen is een vraag voor de Tweede Kamer. D66 in de Tweede Kamer wil zorgen voor basisbanen voor mensen die niet in een reguliere baan aan de slag kunnen. Wij willen een forse vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Daarmee stoppen we het complexe rondpompen van geld. In plaats van toeslagen, krijgt ieder Nederlands huishouden een korting op de belasting. De laagste inkomens, die geen belasting betalen, krijgen dit bedrag uitgekeerd. Zonder formulieren, zonder voorschotten en dus zonder terugbetalingen en schulden.

De vraag over basisinkomen is een vraag voor de Tweede Kamer. D66 in de Tweede Kamer wil zorgen voor basisbanen voor mensen die niet in een reguliere baan aan de slag kunnen. Wij willen een forse vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Daarmee stoppen we het complexe rondpompen van geld. In plaats van toeslagen, krijgt ieder Nederlands huishouden een korting op de belasting. De laagste inkomens, die geen belasting betalen, krijgen dit bedrag uitgekeerd. Zonder formulieren, zonder voorschotten en dus zonder terugbetalingen en schulden.

Vooral in Purmerend moet flink worden gebouwd om het woningtekort in te lopen. Nieuwe woningen moeten zo veel mogelijk binnenstedelijk worden gebouwd. Het aantal locaties daarvoor is beperkt en daarom is hoogbouw nodig en goed mogelijk. Juist door binnenstedelijk compact te bouwen, houden we de mogelijkheid door het groene buitengebied groen te houden.

D66 wil dat er wordt gebouwd naar behoefte. Daarom wordt deze behoefte continu bekeken en waar nodig bijgestuurd. Belangrijk is een evenwichtige spreiding van alle segmenten over de gehele gemeente. De eerstkomende jaren wordt nadrukkelijk meer ingezet op sociale huur- en betaalbare koopwoningen om de wachtlijsten echt terug te dringen.

D66 wil dat snel veel woningen worden gebouwd, maar wil niet bouwen ten koste van alles. Wij vinden de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente heel belangrijk. D66 is tegen bebouwing in het buitengebied en heel terughoudend bij het mogelijk maken van woningbouw in groengebieden met natuurwaarden. D66 is kritisch ten opzichte van bouwen in Beemster buiten bestaand bebouwd gebied en zal de kernwaarden van het werelderfgoed beschermen en versterken.

We willen Purmerend verder vergroenen. Gebouwen van de gemeente worden klimaatbestendig en bij publieke projecten is rekening houden met biodiversiteit een eis. Verder stimuleren we inwoners om hun daken en tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen.

D66 wil voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen die daarvoor in aanmerking komen. Statushouders zijn niet het probleem, dat is het tekort aan sociale huurwoningen. Wij willen dat statushouders echt meedoen, integreren en een baan kunnen vinden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat zij een woning hebben, dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De inwoners van Purmerend moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich houdt aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en zorgt voor een toekomstbestendige gemeente.
Belangrijk bij het aardgasvrij worden, is dat het Rijk met voldoende (financiële) middelen blijft komen, zoals dat nu ook gebeurt. Gemeente en inwoners kunnen het niet alleen, maar lopen natuurlijk ook zelf tegen kosten aan. Bijvoorbeeld voor het vervangen van het fornuis en pannen. Inwoners die dat niet kunnen betalen, moeten voor een bijdrage bij de gemeente terecht kunnen. Verder is het niet onredelijk dat van bewoners en bedrijven in de toekomst een eigen bijdrage wordt gevraagd in de kosten van het aardgasvrij maken van de gemeente.

D66 heeft de deelname aan Operatie Steenbreek geïnitieerd, waarmee tuintegels worden vervangen door groen, en stimuleert inwoners ook om hun daken en tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen. Dit is niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook om andere weersextremen op te vangen, zoals hittestress. Subsidies aan inwoners zorgen voor bewustzijn en voorkomen dat elders in de gemeente dure maatregelen moeten worden genomen.

D66 wil dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn voor auto’s in de binnenstad en de straten daaromheen. Een parkeergarage bij de Schapenmarkt past daarbij, bij voorkeur ondergronds. Wij willen automobilisten stimuleren om voor langparkeren gebruik te maken van parkeergarages, zodat auto’s voor kortparkeren op straat terecht kunnen en er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Wij maken ook in garages graag extra parkeerruimte vrij voor autodeel- en autohuursystemen en milieuvriendelijke vervoermiddelen, zoals elektrische auto’s. Inwoners uit omliggende straten met een parkeervergunning moeten ook van de garages in de binnenstad gebruik kunnen maken.

In de aanloop naar de fusie is heel zorgvuldig gekeken naar de kwaliteiten van Purmerend en Beemster. We vullen elkaar op veel manieren aan en maken elkaar sterker. Inwoners van Purmerend en Beemster maken volop gebruik van elkaars voorzieningen. De fusie mag daar geen afbreuk aan doen. Zo moet de afstand tussen inwoners en de gemeente kort blijven en pleit D66 voor goede busverbindingen. Het is prettig wonen in Purmerend en Beemster en dat willen we zo houden. Dat betekent: goede bereikbaarheid, groen in de wijken en dorpskernen en ruimte voor verschillende woningtypes. D66 staat kritisch ten opzichte van bouwen in Beemster buiten ‘bestaand bebouwd gebied’ en zal de kernwaarden van het Unesco-werelderfgoed beschermen en versterken. Kleinschalige woningbouw ter versterking van de kleine kernen kan wat D66 betreft wel. D66 ziet graag een bezoekerscentrum om het werelderfgoed nog meer te promoten en zet zich in voor voldoende aanbod van bibliotheken in de gehele gemeente.

D66 staat pal voor de vrijheid van iedereen om zijn of haar geloof uit te oefenen. Dit recht is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6). Iedereen die een gebedshuis wil realiseren in Purmerend, bijvoorbeeld een kerk, moskee of synagoge, heeft daarvoor de ruimte, zolang dat past binnen bestaande regelgeving, zoals bestemmingsplannen.