Motie unaniem aangenomen: Waterschap HHNK wordt om verbeterpunten gevraagd


De gemeenteraad stuurt een brief naar het waterschap over de aantasting van dierenwelzijn als gevolg van  het van sloten door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat gebeurt nadat de raad een motie hierover van D66 unaniem heeft aangenomen.

Raadslid Astrud Wildschut heeft al heel vaak vragen gesteld aan het college over vissterfte die plaatsvindt nadat sloten zijn gemaaid door het waterschap. Het college beantwoordde deze vragen altijd zo goed als zij konden en heeft ook al verschillende malen aandacht gevraagd bij het waterschap voor het welzijn van de vissen tijdens het schonen van sloten. Helaas zonder al teveel resultaat.

Motie
In de motie overweegt de raad dat dierenwelzijn en biodiversiteit zowel een verantwoordelijkheid is van de gemeente als van het waterschap en de gemeente Purmerend te respecteren heeft dat het waterschap een zelfstandig bestuursorgaan is met een eigen mandaat. Maar dat het waterschap wel met haar wijze van werken grote impact heeft op de gemeentelijke ambities op het gebied van dierenwelzijn zoals vermeld in de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Purmerend.

De motie vroeg om aan het dagelijks bestuur van het waterschap de zorgen van de raad over te brengen over de aantasting van dierenwelzijn door de huidige manier van werken bij het schonen van sloten. En het waterschap te verzoeken om met verbetervoorstellen te komen om de aantasting van dierenwelzijn bij de werkzaamheden van het waterschap zo veel mogelijk tegen te gaan. En aan de griffie de opdracht te geven deze motie aan het dagelijks bestuur en in afschrift aan het algemeen bestuur van het waterschap te sturen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden ligt namelijk bij het waterschap en niet bij het college. Dus als we wat willen veranderen, dan moeten we bij het waterschap zelf zijn.
Woensdag 30 november wordt in de commissie Water en Wegen van het HHNK de Kadernota Vis besproken. Daar zal onze motie en brief aan de orde komen.