D66 niet blij met raadsvoorstel nieuwe sporthal

D66 gaf aan niet blij te zijn tijdens de raadsvergadering van januari. Bij de bespreking van het agendapunt over de nieuw te bouwen verplaatsbare sporthal somde raadslid Astrud Wildschut een aantal punten op waar het raadsvoorstel wat haar betreft mank ging. Eigenlijk vond ze het raadsvoorstel zelfs niet eens rijp voor besluitvorming.

Aan het begin van haar bijdrage gaf Wildschut alvast een winstwaarschuwing: D66 is niet te spreken over het voorliggende voorstel. Zij bedankte de wethouder voor de memo met onder meer de financiële onderbouwing die nagestuurd was bij het raadsvoorstel, maar ze vond dat die wel een beetje laat kwam om alles nog goed te kunnen doornemen en te bespreken in de fractie. En het was volgens haar ook opvallend dat de onderbouwing een pagina langer was dan het magere raadsvoorstel zelf en vroeg zich af waarom deze uitleg niet gelijk in het raadsvoorstel verwerkt was.

Onhoudbare situatie

Door wettelijke eisen moeten kinderen sinds het schooljaar dat startte in 2023 anderhalf uur per week bewegingsonderwijs volgen. Het wetsvoorstel dat dit bepaalt, is al drie jaar geleden aangenomen. Het kan dus niet zo zijn, dat het college niet heeft zien aankomen dat we dan ook voldoende locaties moeten hebben om deze lessen te verzorgen. D66 kwam tot de conclusie dat dit raadsvoorstel, dat sprak over een ‘onhoudbare situatie’ voor het voortgezet onderwijs, niet rijp was voor besluitvorming, juist ook omdat we laat de uitgebreidere onderbouwing kregen en er nog veel onduidelijkheden waren.

Onduidelijkheden

We begrepen dat er krediet werd gevraagd voor de duurste variant, zodat bij de keuze voor een duurdere locatie niet opnieuw aanvullende besluitvorming nodig is. Maar toch miste D66 de onderbouwing van het verschil tussen de twee locaties. Het verschil zit in de grondwerken en niet in de hal zelf. Maar er wordt bijna een half miljoen euro voor grondwerk gereserveerd in de memo, dat is een kwart van het budget. Waar D66 nog wel benieuwd naar was, en wat niet in de memo stond, is welk deel van dat half miljoen euro nodig is als voor de goedkopere locatie wordt gekozen. En welke invloed de raad nog had op de keuze voor een locatie? Daar hebben we in de raadsvergadering geen duidelijk antwoord van de wethouder over gekregen.

De hal is verplaatsbaar dus ook in de toekomst nog inzetbaar, want de verwachting is dat de hal, gezien de vele ontwikkelingen en de groei van de gemeente, nog veelvuldig ingezet gaat worden. We vroegen aan de wethouder of we bij elke verplaatsing weer aanlopen tegen een half miljoen euro aan grondwerken en of het college dan weer terugkomt naar de raad. Want als de inschatting is dat de hal nog veelvuldig ingezet moet gaan worden, dan zagen wij al beren op de weg. Waarom dan niet versneld een permanente sporthal bouwen? Op de laatste vraag kregen wij ook geen antwoord. Wel gaf de wethouder aan bij elke verplaatsing van de sporthal weer terug te komen naar de raad voor budget voor de grondwerken. Dus we zijn er niet als we nu 1,9 miljoen euro krediet vrijgeven.

Principekwestie

Voor D66 werd het dus een principekwestie. De fractie ziet zeker het nut van de tijdelijke sporthal. Want scholieren laten gymmen bij sportscholen die toevallig een paar rustige uren hebben op de dag is wat D66 betreft geen optie. Als we onze jeugd zo belangrijk vinden, en dat vinden we, dan verdienen zij ook goed bewegingsonderwijs op een locatie die voldoet aan alle eisen. Maar er wordt wel heel gemakkelijk om veel gemeenschapsgeld gevraagd. Twee miljoen euro vragen in een raadsvoorstel dat amper twee pagina’s behelst… Wij voelden ons als fractie bijna gedwongen om hier blind mee akkoord te gaan. Want we laten onze scholieren toch niet de dupe worden? Maar dat is al te gemakkelijk geredeneerd. De raad is de budgethouder en is het aan zichzelf verplicht om kritisch te kijken naar dit soort ‘onhoudbare situaties’ die blijkbaar plotseling zijn ontstaan. En de grote uitgaven die daarbij horen.

Wat D66 betrof, was dit een dilemma. Ja, we willen goed bewegingsonderwijs voor onze jeugd en we willen ons houden aan de wet. Maar hoe ver gaan we als fracties en raad met maar steeds de knip trekken bij plotselinge onhoudbare situaties? Het was al snel duidelijk dat een meerderheid in de raad voor dit voorstel was en onze fractie heeft besloten om tegen dit voorstel te stemmen. Niet omdat we onze jeugd geen sporthal gunnen. Maar omdat we vinden dat wij als fractie geen gedegen besluit konden nemen. We konden ons immers niet aan de indruk onttrekken dat de raad vaker kostbare projecten wordt ingetrokken waar we met goed fatsoen niet tegen kunnen zijn. Zoals eerder de opgelopen kosten voor de verbouwing van P3, opnieuw een kwestie van miljoenen euro’s.

Tegenstem

Onze begroting heeft al flinke klappen te verwerken en is meerjarig niet sluitend. Helaas voelde dit voorstel als ‘tekenen bij het kruisje’ zonder dat we voldoende informatie hadden, dus zijn wij niet akkoord gegaan en hebben wij tegen het voorstel gestemd.