Coalitieakkoord: veel aanknopingspunten, maar weinig overtuiging

Het heeft even geduurd, maar bijna vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen in november hebben de coalitiepartijen hun programma met ambities voor de komende vier jaar gepresenteerd. D66 ziet in dit coalitieakkoord veel aanknopingspunten, maar mist op belangrijke onderdelen een gevoel van urgentie. Het is een opdracht aan de gemeenteraad om hier de komende bestuursperiode scherp op te zijn en waar nodig bij te sturen.

Het is niet verrassend dat D66 zich in veel onderdelen van het coalitieakkoord herkent. De nieuwe coalitie bestaat uit precies de vier partijen waarmee D66 de afgelopen jaren een coalitie vormde. Hoewel D66 niet aan de nieuwe coalitie deelneemt, begrijpen wij de titel van het coalitieakkoord goed: ‘Samen op koers’. De woorden ‘op koers’ onderschrijven wij, we zijn het alleen niet meer ‘samen’ in een coalitie.

Gemeente moet keuzes maken

Fractievoorzitter Mark Intres schetste in de commissievergadering Algemeen van 21 maart in een reactie op het akkoord de belangrijkste opgave waar de gemeente Purmerend de komende jaren voor staat, namelijk het accommoderen van de groei van het aantal inwoners. Er worden veel huizen gebouwd, die moeten ook vooral betaalbaar zijn en door die groei ontstaat druk. Op de voorzieningen in de gemeente, op het groen, op de infrastructuur en de bereikbaarheid en op de werelderfgoedstatus van Beemster. Om dat in goede banen te leiden, moet de gemeente keuzes maken. De coalitie doet hier een paar uitspraken over in dit akkoord en die stellen D66 soms wel, maar niet altijd gerust.

Akkoord heeft open karakter

D66 maakte de nieuwe coalitie het compliment dat het coalitieakkoord grotendeels een open karakter heeft. Op veel gebieden worden intenties uitgesproken, een richting, maar niet heel concreet hoe het één en ander moet worden uitgewerkt en z’n beslag moet krijgen. D66 ziet dat als een uitnodiging aan de gemeenteraad om hier samen in op te trekken. Van D66 mag een constructieve inbreng worden verwacht, zei Intres.

Aandachtspunten D66

Een aantal onderdelen uit het coalitieakkoord vraagt speciale aandacht:

  • D66 is het zeer eens met de passages over wonen en de nadruk op de middengroepen. Over de ontwikkeling van de Oostflank zijn wij kritisch. Onze groene omgeving is essentieel voor de leefbaarheid, voor de kwaliteit van leven in onze gemeente. Daar moeten we heel zuinig mee omgaan.
  • Ook verkeer, en met name verkeersveiligheid, wint de komende jaren aan belang. Want met meer inwoners wordt het drukker en dus neemt de kans op ongelukken toe. Vooral de verkeersveiligheid rond scholen en op schoolroutes heeft onze nadrukkelijke aandacht.
  • Dat geldt ook voor de Beemster. ‘Behoud door ontwikkeling’, lezen we hierover in het coalitieakkoord, maar die termen staan op gespannen voet met elkaar. D66 staat pal voor de werelderfgoedstatus en zal ontwikkeling toetsen aan de kansen voor behoud en versterking hiervan. Windmolens met een ashoogte van 15 meter op agrarische erven passen hier niet bij. Dat is in de Regionale Energie Strategie ook onderkend, dus het is ‘heel bijzonder’ dat een onderzoek hiernaar in het coalitieakkoord staat, zei Intres in de raadscommissie.
  • De coalitie zegt: we moeten onderwerpen, meer dan voorheen, als geheel gaan beschouwen. Daar is D66 het mee eens, maar waarom worden de portefeuilles jeugdzorg en onderwijs dan uit elkaar gehaald en bij verschillende wethouders ondergebracht? Een vraag hierover van Intres aan het CDA werd beantwoord door te wijzen op de zwaarte van de portefeuilles. Het is een keuze.
  • Wij verwachten op het gebied van onderwijs de nodige ambities en zullen de coalitie en het college hier blijvend op aanspreken. We moeten er echt werk van maken om één of meer hbo-dependances naar Purmerend te halen.
  • Op het gebied van duurzaamheid ziet D66 in het coalitieakkoord veel woorden, maar weinig overtuiging. We moeten niet ‘inzetten’ op de isolatie van woningen, daar moeten we harde afspraken over maken. We moeten niet ‘inzetten’ op het beter scheiden van afval, daar moeten we maatregelen voor nemen. En we moeten niet doen of het aardgasvrij maken van onze gemeente met gesloten beurs kan. Dat is een utopie.
  • De coalitie doet of de komst van een hotel in het Beusebos, dat heel flauw Kom A7 wordt genoemd, een gelopen race is. We weten allemaal dat dat niet zo is.
  • D66 is een partner als het gaat om gelijke kansen. Dat vraagt om meer, véél meer, dan alleen het zijn van een regenbooggemeente. D66 zal met voorstellen komen om hier echt werk van te kunnen maken.
  • En tot slot het buitenzwembad. Waar het coalitieakkoord op hoofdlijnen open is en vooral bedoelingen beschrijft, staat dit er wel expliciet al in. En dat verbaast ons, want dit is een van de keuzes die we kunnen maken om de groei van de gemeente in goede banen te leiden. We weten dat de financiële positie van de gemeente onzeker is met het oog op de ontwikkeling van het gemeentefonds. Voor dit soort keuzes, die miljoenen gaan kosten, moet een zorgvuldig proces worden gevolgd en er moet stevig in de raad over worden gesproken. Die kun je niet in een coalitieakkoord regelen, dat vindt D66 ongepast, zei Intres.

Op koers houden

Kortom: D66 ziet de nodige mogelijkheden om samen op te trekken. Wij zullen ons kritisch, maar constructief opstellen en zullen op verschillende onderdelen met eigen initiatieven en voorstellen komen om de nieuwe coalitie écht ‘op koers’ te houden.