Samenwerken binnen een betaalbare provincie

Beeld: Provincie Utrecht

De provincie staat als bestuur midden tussen de gemeenten en het rijk, met eigen taken, en met samenwerken als uitgangspunt.

Sterk en democratisch lokaal bestuur

Onze provincie telt 26 gemeenten en 3 waterschappen. De provincie heeft als democratisch middenbestuur een belangrijke rol. Enerzijds als toezichthouder op financiën en bestuurskracht, anderzijds als verbinder en facilitator voor samenwerking. D66 is een groot voorstander van die samenwerking, niet alleen tussen lokale besturen in onze provincie, maar ook over de provinciegrenzen heen. Samenwerken om een sterk verhaal te hebben naar het Rijk en Brussel.

Financiële ruimte voor grote opgaven

Financiën is voor ons een werkwoord: financieren. Hoe zorgen we ervoor dat we de opgaven waar we ons voor gesteld zien op een goede manier kunnen financieren?
D66 staat voor een solide financieel beleid, gericht op de lange termijndoelen met een heldere en duidelijke jaarlijkse verantwoording. D66 wil scherpe keuzes maken over waar de provincie zich hard voor moet maken en hoe we dat financieren. Niet alles kan, maar dat wat we doen, moeten we wel goed doen.

De provincie moet zelf het goede voorbeeld geven. Wat we van de samenleving verwachten, moeten we zelf als organisatie ook waarmaken: duurzaam, circulair, sociaal en inclusief werken. Enerzijds in de vorm van inspiratie en onderzoek, anderzijds door zelf ook concreet toe te passen, bijvoorbeeld bij alle provinciale inkopen en aanbestedingen. We willen de inwoners meer betrekken door onze informatie en afwegingen transparant te maken.